ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

余弦

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余弦-, *余弦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余弦[yú xián, ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] cosine (of angle), written cos θ, #79,163 [Add to Longdo]
双曲余弦[shuāng qū yú xián, ㄕㄨㄤ ㄑㄩ ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] hyperbolic cosine or cosh (math) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
余弦[よげん, yogen] (n) cosine (in trigonometry) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cos otherwise I won't believe you.[CN] 余弦,否则我不会相信你。 To Faro (2008)
Cosine delicious.[CN] 余弦美味 Battle Planet (2008)
Herr Einstein, are you still too busy contemplating the secrets of the cosmos to solve this equation?[CN] 正弦和余弦定理 Einstein: Chapter One (2017)
What's the cosine here?[CN] 余弦(数学用语)是多少? The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
And this is why I need y'all to cosign on my story.[CN] 这就是为什么我需要你们 以余弦我的故事。 Accidental Love (2015)
By hand.[CN] 还计算余弦上万次 平方根 和最近的解析几何 Hidden Figures (2016)
Take my temperature.[CN] 余弦 Einstein: Chapter One (2017)
Accordingly, the square of the sine plus the square of the cosine...[CN] 因此 正弦的平方加上余弦的平方 Summer with Monika (1953)
Cos things are going so great and you're doing so well, and I've got the Atlanta mall, so we've got more money coming in,[CN] 余弦事情会如此之大 和你正在做的这么好, 我已经得到了亚特兰大商场, 因此,我们已经有了更多的钱进来的时候, At First Sight (1999)
You seem good at vectorial functions.[CN] 余弦值 que forment leurs deux cordes. 看来你的向量函数学得很好么 Tu m'as l'air calé en fonction vectorielle. Love Me If You Dare (2003)
Yeah, really kind of get taken away from reality, cos sometimes, it can be quite boring and harsh and you just... you need that escapism.[CN] 是啊,真有种得到 带走从实际出发, 余弦有时,它可以是相当 枯燥,恶劣的,你只是... 你需要逃避现实。 I Am a Girl (2013)
Oh, no, sir. I-I've already solved it.[CN] c的平方等于 a的平方加b的平方 减去2倍ab乘以c的余弦 Einstein: Chapter One (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top