Search result for

(57 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -震-, *震*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんおう, shin'ou] (n) จุดศูนย์กลาง(ของแผ่นดินไหว) , See also: Related:
[しんど, shindo] (n) หน่วยบอกระดับความสั่นสะเทือน ซึ่งแยกวัดตามพื้นที่ แบ่งเป็น 10 ระดับ
[しんげん, shingen] (n) จุดกำเนิดของแผ่นดินไหว จุดที่เกิดการแตกหักของแผ่นดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver
える[ふるえる, furueru] Thai: สั่นไหว English: to quake

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[震, zhèn, ㄓㄣˋ] shake, quake, tremor; to excite
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) zhen (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
[ふるい, furui] (n) shaking; ague; trembling; shivering [Add to Longdo]
い付く;いつく[ふるいつく, furuitsuku] (v5k,vi) to hug [Add to Longdo]
[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
[ふるえ, furue] (n) shivering; trembling [Add to Longdo]
える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1,vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P) [Add to Longdo]
え出す[ふるえだす, furuedasu] (v5s) to begin to tremble [Add to Longdo]
え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up [Add to Longdo]
え声[ふるえごえ, furuegoe] (n) trembling or quavering voice [Add to Longdo]
わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] shake; shock; sign in trigram [Add to Longdo]
[zhèn zhōng, ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter [Add to Longdo]
[zhèn dòng, ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] shake; shock [Add to Longdo]
[zhèn qū, ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] earthquake area [Add to Longdo]
[zhèn nù, ㄓㄣˋ ㄋㄨˋ, ] to be furious [Add to Longdo]
[zhèn gǎn, ㄓㄣˋ ㄍㄢˇ, ] tremors (from an earthquake) [Add to Longdo]
[zhèn shè, ㄓㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] to awe; to intimidate [Add to Longdo]
[zhèn hàn, ㄓㄣˋ ㄏㄢˋ, ] shake; vibrate; shock; rock; fig. mind-blowing [Add to Longdo]
旦纪[zhèn dàn jì, ㄓㄣˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Sinian (c. 800-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era [Add to Longdo]
[zhèn yuán, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ, ] epicenter (of earthquake); hypocenter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あの城には幽霊がいる」と彼はえながら言った。
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身いしながら言った。
When the earthquake occurred, I happened to be watching TV.あの地が起こったとき、私は偶然テレビを見ていた。
The white building was destroyed by the earthquake.あの白い建物が地でこわれた。
Nobody knows when the earthquake will occur.いつ地が起こるかは誰にもわからない。
There is no telling when an earthquake will occur.いつ地が起こるかわからない。
The frightened boy's voice was shaking with terror.おびえた少年の声は恐怖でえていた。
While we were having tea, there was an earthquake.お茶を飲んでいるとき、地があった。
The poor boys were shivering with fear.かわいそうにその少年達は恐ろしさにえていた。
I may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.こう見えても意外に人前で話すの苦手で、手なんかえるし、口ごもちゃって、自分でも何言っているかわからない時がある。
Does this house withstand earthquakes?この家は地に耐えますか。
A great many houses were damaged in the earthquake.この地で非常に多くの家が被害を受けた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wish you'd tell me what's engraved on that anklet.[CN] 都有,火灾险、地险 失窃险、公共责任险 Chapter 55 (2017)
A strong concussive force will still set it off, but it'll be more stable during transport.[JA] 強い動力 まだそれを設定しますが、 しかし、それ以上になるでしょう 輸送中に安定。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Gentlemen, was there an earthquake?[JA] 皆さん 地でしたか? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
He's got a concussion we'll need to monitor.[JA] 彼は脳盪を起こしている 我々は監視する必要があります。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Fucking hell. Are there people having sex in these cars?[CN] 那就是车 Sexy Rollercoasters (2017)
Give the man his fucking divorce and get it over with.[CN] 因为惊而接受离婚吗 Einstein: Chapter Six (2017)
Gather up everything you can, including those seismic charges.[JA] これらの地の費用を含むことができますすべてのものを、集めます。 Kong: Skull Island (2017)
Seismic charges for the geological survey.[JA] 地質調査のための耐料。 Kong: Skull Island (2017)
In my opinion, Dr. Haber, I imagine that nations[CN] 令人惊的新闻 Einstein: Chapter Six (2017)
The seismic response is incredible.[JA] 地応答は信じられないほどです。 Kong: Skull Island (2017)
You never did pay any attention during our French lessons, and sadly, physics is not my forte.[CN] 我在用孔脱管做实验时 德国科学家昆特的昆特管实验 用以测量气体或固体中的声速 本仪器利用煤油的振动演示声驻波 理解影响驻波的因素 仪器直观 实验现象生动 可见三个以上驻波的波峰 有撼感 Einstein: Chapter Two (2017)
Shakes, headaches, a few of the old suicidal thoughts.[JA] えや頭痛 それに自殺願望 Smell the Weakness (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふるう, furuu] schwingen, gedeihen [Add to Longdo]
える[ふるえる, furueru] zittern, beben [Add to Longdo]
[しんどう, shindou] Erschuetterung, Beben, Schwingung [Add to Longdo]
[しんおう, shin'ou] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
[しんど, shindo] Erdbebenstaerke (zb. [Add to Longdo]
[しんげん, shingen] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
[しんさい, shinsai] Erdbebenkatastrophe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top