ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฐ-, *ฐ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
ทิฏฐิวิบัติ(n) misbelief; erroneous opinions; false theory

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ประโยคพื้นาน(phrase) kernel sentence
พืชเศรษกิจCash Crop
พืชเศรษกิจ(n) Industrial Crop
ภาครัได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประดิษฐ์ประดิษฐ์
พืชเศรษกิจ(n) エネルギー供給できる植物
ภูวดิษฐ์[พู-วะ-ดิด] (name) คงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาวะเศรษกิจตกต่ำ(n, vt) ภาวะเศรษกิจตกต่ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
าน(n) base, See also: station, platform, Syn. ที่ตั้ง, ที่รองรับ, Example: ฐานยิงจรวดของสหรัฐอยู่ที่ฟลอริด้า, Count Unit: ฐาน, Notes: (บาลี)
าน(n) standard, See also: criterion, Syn. มาตรฐาน, บรรทัดฐาน, Example: ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรเป็นฐานในการวัดความยุติธรรม, Notes: (บาลี)
าน(conj) because of, Example: นายตำรวจถูกลงโทษ ฐานละเว้นหน้าที่, Notes: (บาลี)
าน(n) position, See also: status, Syn. ตำแหน่งหน้าที่, Example: ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน, Notes: (บาลี)
านะ(n) status, See also: condition, position, Syn. สถานะ, สถานภาพ, ชั้น, ระดับ, สภาพ, ขั้น, ตำแหน่ง, Example: ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง, Thai Definition: ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม, Notes: (บาลี)
ฐิติ(n) livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติ(n) regulation, See also: rule, law, Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
ฐิติ(n) stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ฐิติ(n) location, See also: place, Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติ(n) certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ถอ) พยัญชนะตัวที่ ๑๖ เรียกว่า าน เป็นอักษรสูง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น รั อั.
กัด(ถะกัด) ก. ตระกัด, ยินดี, เช่น กัดนี้แก่เถ้าตุ่ยต่วมฤๅจตรู (ม. คำหลวง ชูชก).
ากูร(ถากูน) น. รูปเคารพ, เทพเจ้าที่นับถือ.
าน ๑(ถาน) น. ที่ตั้ง เช่น านทัพ, ที่รองรับ เช่น านพระพุทธรูป.
าน ๒, าน-, านะ(ถาน, ถานะ-) น. ตำแหน่งหน้าที่ เช่น เธอต้องรับผิดชอบในานที่เป็นหัวหน้าห้อง
าน ๒, าน-, านะหลักาน, ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้านะในสังคมของเขา.
าน ๓สัน. เพราะ เช่น ถูกลงโทษานละเลยหน้าที่.
าน ๔น. เส้นหรือพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรองรับรูปเรขาคณิต เช่น านของสามเหลี่ยม านของกรวย, จำนวนที่ใช้เป็นหลักในการสร้างจำนวนอื่น ๆ โดยการยกกำลังหรือหาค่าของลอการิทึม เช่น จำนวน ๓ ใน ๓<sup>๔</sup> (= ๘๑) จำนวน ๗ ใน log<sub>7</sub> 49 (= ๒), จำนวนที่บอกปริมาณในแต่ละหลักของตัวเลข เช่น เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขาน ๑๐ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕<sub>๑๐</sub> ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๑๐) + (๖ x ๑๐<sup>๒</sup>) เมื่อ ๖๓๕ เป็นตัวเลขาน ๗ ใช้สัญลักษณ์ว่า ๖๓๕<sub>๗</sub> ซึ่งแทน ๕ + (๓ x ๗) + (๖ x ๗<sup>๒</sup>).
านกรณ์(ถานกอน) น. ที่ตั้งและอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงในการออกเสียง.
านบัทม์น. านบัวหน้ากระดานบัวควํ่าบัวหงาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passive articulatorาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
radixาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
radixาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baseาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baseาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
baseาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rootาน, ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
articulatorานกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Databaseานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Databaseานข้อมูล, Example: <p>ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ที่รวมของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน แต่ละฐานข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กลงมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่า ระเบียน (Record) และแต่ละระเบียนประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า เขตข้อมูล (Field) เขตข้อมูลประกอบไปด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กกรองลงไปอีก คือ ไบต์หรือ อักขระ (Character) <p>ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำมาประมวลผลในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การค้นคืน (Retrieval) การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Update) การจัดเรียง (Sorting) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้มาแสดงผลทางหน้าจอ และสามารถพิมพ์ผลการค้นคืนออกทางเครื่องพิมพ์ บันทึกเก็บไว้ใช้งานในภายหลังได้ <p>ฐานข้อมูล หากจัดแบ่งตามลักษณะของการแสดงผลหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ มี 2 ลักษณะ คือ <p>1. ฐานข้อมูลเนื้อหาเต็ม (Full text database) เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสมบูรณ์ โดยที่ข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการสืบค้น จะมีเนื้อหาเหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ <p>2. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) หรือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นการอ้างอิง หรือ ชี้แนะแหล่งให้ผู้ใช้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากต้นฉบับ หรือจากแหล่งปฐมภูมิ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ <p>บรรณานุกรม <p>คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online databaseานข้อมูลแบบออนไลน์, Example: <p>ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือสำนักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา <p>ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศที่ให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ <p>1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง อาจมีสาระสังเขปเพื่อแนะนำผู้ค้นคว้าให้ไปอ่านรายละเอียดจากต้นฉบับจริง เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (Web OPAC) ฐานข้อมูล ISI : Web of Science ฐานข้อมูล Scopus โดยทั้งสองฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation Database) ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ในสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ (Research Performance Evaluation / Research Performance Measurement: RPM) ฐานข้อมูล DAO ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฐานข้อมูล ERIC ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของหนังสือและบทความจากวารสารด้านการศึกษา เป็นต้น <p>2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-Text Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกับต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, IEEE/IEE Electronic Library (IEL) หรือ ACM Digital Library เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Union catalog databaseานข้อมูลสหบรรณานุกรม, Example: <p>หมายถึง ฐานข้อมูลที่รวบรวม และชี้แหล่งรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการในห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดต่างๆ พร้อมกัน ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ตลอดจนการช่วยลดความซ้ำซ้อนในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยาสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เนื่องจากสามารถค้นหาและถ่ายโอนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดต่างๆ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเองได้ด้วย <p>ทั้งนี้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานแรกของไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Thailand Library Integrated System ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค <p>ในส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ คือ NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ คือ Koha ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายใต้ห้องสมุดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าถึงที่ http://thailibrary.org <p><img src=" http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110606-union-catalog.jpg " Title="Union catalog database" alt="Union catalog database"> <br>ภาพ ฐานข้อมูล NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Distributed databaseานข้อมูลแบบกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creditworthinessานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Databaseานข้อมูล, Example: ระบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเอาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกกับการค้นคืนข้อมูล และการดูแลรักษาฐานข้อมูลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของไทยคือ ฐานข้อมูลประชากรไทยประมาณ 60 ล้านคนที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ขนดาใหญ่ของสำนักงานบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย [คอมพิวเตอร์]
Knowledge baseานความรู้ [คอมพิวเตอร์]
Relational Databaseานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Example: ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented databaseานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus!พระเจ้า Pilot (2011)
What?อะไร Pilot (2011)
Good.จ้ะ Spellbound (2011)
Felix Finch!– Rеаlly? Cloud Atlas (2012)
Most?асtіng... Cloud Atlas (2012)
The Huntsman has brought me proof.นายพรานได้นำฉันหลักาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He now speaks to Field Marshal Herring, Minister of War.รัมนตรีการสงคราม The Great Dictator (1940)
The government will soon take it from him.เร็วๆนี้ รับาล จะมาเอามันไป The Great Dictator (1940)
I don't get this treatment in my own joint!ผมไม่ได้รับการปฏิบัติ ในานะมิตร The Great Dictator (1940)
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รับาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
As dreamers doในานะที่เป็นคนช่างฝันทำ Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
าน[thān] (n) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)  FR: socle [ m ] ; base [ f ] ; piédestal [ m ] ; assiette [ f ] ; fond [ m ] ; fondement [ m ] ; pied [ m ]
าน[thān] (conj) EN: because of ; on the grounds of  FR: sur la base de
านข้อมูล[thānkhømūn] (n) EN: database  FR: base de données [ f ]
านข้อมูลหลายมิติ[thānkhømūn lāi miti] (n, exp) EN: multidimentional database   FR: base de données multidimensionnelle
านทัพ[thānthap] (n, exp) EN: military base  FR: base militaire [ f ]
านทัพอากาศ[thānthap akāt] (n, exp) EN: air base  FR: base aérienne [ f ]
านทัพเรือ[thānthap reūa] (n, exp) EN: naval base  FR: base navale [ f ]
านภาษี[thān phāsī] (n, exp) EN: tax base
านะ[thāna] (n) EN: status ; condition ; position ; place ; station ; standing  FR: statut [ m ] ; position [ f ] ; situation [ f ] ; condition [ f ] ; standing [ m ]
านะการนำ[thāna kān nam] (n, exp) EN: leading position

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรั ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows, See also: ATL WTL
Chancellor(n) นายกรัมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัเยอรมนี และของสาธารณรัออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
government in exile(n) รับาลพลัดถิ่น
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรั ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัหรือองค์กร
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
constitutional court(org) ศาลรัธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air base(n) านทัพอากาศ
airbase(n) านทัพอากาศ
bag(n) าน
base(n) านทัพ, See also: ฐานที่มั่น
bed(n) านของถนนหรือรางรถไฟ, See also: แท่น
bottom(n) าน, See also: ก้น, ปลาย, Syn. base
credit(n) านะทางการเงิน
database(n) านข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ, Syn. data bank
foot(n) ส่วนล่าง, See also: ฐาน, ตีน, โคน, เชิง, Syn. bottom, base, Ant. head, top
foothold(n) านที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขานสิบ
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลาน
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยานะ accre-ditation, accreditment n.
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ, ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite, Ant. separate, split
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion
adobe(อะโด' บี) n. อิที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิ, ผนังดิน., Syn. sun-dried brick

English-Thai: Nontri Dictionary
agronomist(n) นักปพีวิทยา
agronomy(n) ปพีศาสตร์, ปพีวิทยา
American(adj) เกี่ยวกับสหรัอเมริกา, เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา, ชาวสหรั
anarchy(n) อนาธิปไตย, ลัทธิไม่มีรับาล
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
artificial(adj) เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง
ascribe(vt) อ้าง, ให้เหตุผล, สันนิษาน, ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง, การให้เหตุผล, การสันนิษาน, การลงความเห็น
assume(vt) สมมุติ, สันนิษาน, ทึกทัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
air force baseานทัพอากา
air force baseานทัพอากาศ
calyxานรองดอก
data warehouse(n) านข้อมูลขนาดยักษ์ ที่รวบรวมานข้อมูลจากหลายแหล่งหลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี schema แตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน (และใช้ schema เดียวกัน)
Middle class[มิดเดิล คลาส] านะปานกลาง
priesthood(n) านะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น), Syn. priest
risk exposure(n) านะความเสี่ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) านความรู้ (Knowledge base)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] TH: านข้อมูล  EN: database

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรั
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรั
Bundesregierung(n) |die| รับาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Minister(n) |der, pl. Minister| รัมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัมนตรีประจำรั, ตำแหน่งผู้ว่าการรัใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัสภา
Regierung(n) |die, pl. Regierungen| รับาล
Staat(n) |der, pl. Staaten| รั
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา, See also: adj. americain
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part
constitutionnellement(adv) ตามรัธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top