ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

articulator

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -articulator-, *articulator*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articulatorฐานกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulator; dental articulator; occluder; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulatory phoneticsสรีรสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulatory processกระบวนการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulatorsเครื่องยึดสบฟัน [การแพทย์]
Articulatory Disordersพูดไม่ชัด, การพูดไม่ชัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า Compulsion (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณ์[n.] (køn) EN: active articulator   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTICULATORY    AA0 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
調音器官[ちょうおんきかん, chouonkikan] (n) articulatory organ (i.e. the tongue, teeth, lips, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articulator \Ar*tic"u*la`tor\, n.
   One who, or that which, articulates; as:
   (a) One who enunciates distinctly.
   (b) One who prepares and mounts skeletons.
   (c) An instrument to cure stammering.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 articulator
   n 1: someone who pronounces words
   2: a movable speech organ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top