ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

place

P L EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -place-, *place*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
place(n) สถานที่, See also: ทำเล, บริเวณ, Syn. area, space, location
place(n) ที่อยู่อาศัย, See also: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่, Syn. site, suburb, country, section, abode
place(n) ตำแหน่ง, See also: จุด, Syn. position, status, rank, point
place(n) ประเด็น, Syn. point
place(n) ที่นั่ง, See also: เก้าอี้นั่ง
place(n) บทบาท, Syn. role
place(n) โอกาสในการเรียน
place(n) ตำแหน่งในทีม
place(n) อันดับในการแข่งขัน
place(n) ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
place(เพลส) n. สถานที่, บริเวณ, จุดหมาย, ที่, ที่พัก, เขต, ฐานะ, ตำแหน่ง, สภาพ, สถานการณ์, เทศะ, หน้าที่, การงาน, ที่ตั้ง, โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ, ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด, วาง, กะ, คาดคะเน, บรรจุ, ใส่, เอาไว้, ฝาก, มอบ, แต่งตั้ง, วินิจฉัย, ปรับเสียง, วางลูก, ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
placenta(พละเซน'ทะ) n., (pl. placentas, placentae) รก, รกในครรภ์, ส่วนของรับไข่ของดอกที่ให้ไข่
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด, ผู้จัดวาง, ผู้แต่งตั้ง, ผู้ได้อันดับที่, ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม, ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere
aplacental(เอพละเซน'ทัล) adj. ไม่มีรก
birthplacen. สถานที่เกิด, แหล่งกำเนิด
commonplaceadj. ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ , สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ, พึงพอใจ., Syn. satisfied, contented
displacevt. ทำให้เคลื่อนที่, เคลื่อนที่, เข้าแทนที่, ไล่, ปลด., See also: displacer n. ดูdisplace, Syn. move

English-Thai: Nontri Dictionary
placement(n) การวาง, การบรรจุ, การให้ตำแหน่ง, การกำหนด
placenta(n) รก
birthplace(n) ที่เกิด, แหล่งกำเนิด, ภูมิลำเนา, บ้านเกิด
commonplace(adj สามัญ, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ) ซากๆ
commonplace(n สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆ) ซากๆ
complacence(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ, อิ่มเอมใจ, พึงพอใจ
displace(vt) ย้ายที่, กำจัด, ไล่, ปลด, ทำให้เคลื่อนที่, เข้าแทนที่
displacement(n) การย้ายที่, การกำจัด, การปลดออก, การไล่ออก, การแทนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placeถิ่น, ที่, สถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place landsที่ดินริมถนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of abodeสถานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of arrivalถิ่นที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of articulation; point of articulationตำแหน่งเกิดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of birthสถานที่เกิด, ถิ่นกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of birth statisticsสถิติสถานที่เกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of businessสถานประกอบธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of confinementสถานที่กักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of contractสถานที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Place cardsนามบัตร [TU Subject Heading]
Place of publicationสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Placebo effectผลกระทบของยาหลอก [TU Subject Heading]
Placementหมายถึง วิธีจัดที่นั่งโต๊ะในการเลี้ยงอาหารสำหรับนักการทูต โดยคำนึงถึงลำดับอาวุโส เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองหรือหัวเสีย เรื่องการจัดที่นั่งในการเลี้ยงอาหารโดยคำนึงถึงลำดับอาวุโสนี้ นักการทูตส่วนใหญ่ไม่ว่าที่ไหน มักจะถือว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ ฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดที่นั่งเช่นนี้ได้แก่ กรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนลำดับของอาวุโสก็ถือตามวันเวลาที่นักการทูตแต่ละคนได้เข้าประจำตำแหน่ง ที่ในประเทศผู้รับ กล่าวคือ ผู้ที่เข้าประจำตำแหน่งก่อนก็คือผู้ทีมีอาวุโสกว่าผู้ที่มาประจำตำแหน่ง หน้าที่ทีหลัง [การทูต]
Placentaรก [TU Subject Heading]
placentaรก, บริเวณที่เนื้อเยื่อชั้นนอกของเอ็มบริโอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเจริญมาพบกับผนังมดลูกของแม่  เป็นที่แลกเปลี่ยนอาหารแก๊ส และของเสียระหว่างเอ็มบริโอและแม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Placenta accretaภาวะรกเกาะแน่นกับผนังมดลูก [TU Subject Heading]
Placenta, Retainedรกค้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
place congestion charge(n) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
placebo[เพลส-เซ-โบ้] (n, adj) อาจหมายถึงสิ่งที่เป็นของปลอม ของหลอก
placenta previa(n) ภาวะรกเกาะต่ำ หมายถึง รกของทารกนั้นมาเกาะอยู่บริเวณส่วนล่างของมดลูกใกล้กับปากมดลูก ในบางกรณีจะคลุมปิดปากมดลูกไว้บางส่วน หรือบางกรณีคลุมปิดปากมดลูกไว้จนมิดขวางทางคลอดของทารกเอาไว้ ปัญหาที่ตามมาคือเมื่อมีการยืดขยายของปากมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดนั้น ก็จะทำให้รกลอกตัวออก ทำให้มีเลือดออก มารดาอาจได้รับอันตรายจากการเสียเลือดมากและทารกอาจขาดอ็อกซิเจนได้, Syn. ภาวะรกเกาะต่ำ
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, why, why, the whole place is clean!ทำไมทำไมทำไมทำไมสถานที่ ทั้งสะอาด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Place Schultz under arrest.จับ ชูลท์ซ The Great Dictator (1940)
Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา The Great Dictator (1940)
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้ The Great Dictator (1940)
Of course, being in a strange place like that, ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
The place is like a graveyard.สถานที่ที่เป็นเหมือนป่าช้า Pinocchio (1940)
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้ Rebecca (1940)
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ Rebecca (1940)
No, leave that, leave that. Go and lay another place at my table.ปล่อยไว้เถอะ เเล้วช่วยจัดที่เพิ่มที่โต๊ะผมด้วย Rebecca (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
But to me, it's just the place where I was born, and have lived in all my life.เเต่สําหรับผม มันก็เเค่สถานที่ที่ผมเกิด... เเละอยู่อาศัยมาตลอดชีวิต Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
place5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
placeA ballet theater is a place in which I can study motion well.
placeA book not worth reading is not worth buying in the first place.
placeA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
placeAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
placeAct your place.
placeAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
placeA great revolution has taken place in technology.
placeAirplanes have taken the place of electric trains.
placeAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
placeA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
placeAm I waiting in the wrong place?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่บันเทิง(n) place of entertainment, Syn. สถานบันเทิง
สถานเริงรมย์(n) place of amusement, See also: place of recreation
สถาน(n) place, Syn. สถานที่
แห่ง(n) place, Syn. ที่
สถานบันเทิง(n) place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
วางขาย(v) sold, See also: place on sale, Syn. ขาย, Ant. ซื้อ, Example: สินค้าชนิดนี้มีวางขายอยู่ทั่วไป, Thai Definition: นำสินค้ามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา
แปรรูป(n) placement of bones and ashes after cremation, Syn. แจงรูป, แปรธาตุ, Example: เมื่อเสร็จพิธีเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำเถ้าและกระดูกที่เหลือมาแปรรูป, Thai Definition: วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก
สถาน(n) place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สหชาติ(n) placenta, Syn. รก, สหชาต, Notes: (ราชา)
สถานที่(n) place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [ fpl ] ; pièce de rechange [ f ]
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [ m ] ; position [ f ] ; ordre [ m ] ; place [ f ]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ]
อันดับ 3 = อันดับสาม[andap sām] (n, exp) FR: troisième position [ f ] ; troisième place [ f ] ; troisième rang [ m ]
อันดับ 2 = อันดับสอง[andap søng] (n, exp) FR: deuxième position [ f ] ; deuxième place [ f ] ; deuxième rang [ m ]
อันดับสุดท้าย[andap sutthāi] (n, exp) FR: dernière place [ f ] ; dernière position [ f ] ; lanterne rouge [ f ] (loc. fam.)
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ] ; première tête de série [ f ] ; tête de série n° 1 [ f ]
อันดับที่ 3[andap thī sām] (n, exp) FR: troisième position [ f ] ; troisième place [ f ] ; troisième rang [ m ]
อันดับที่ 2[andap thī søng] (n, exp) FR: deuxième position [ f ] ; deuxième place [ f ] ; deuxième rang [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLACE P L EY1 S
PLACES P L EY1 S AH0 Z
PLACER P L AE1 S ER0
PLACER P L EY1 S ER0
PLACEK P L AA1 CH EH2 K
PLACED P L EY1 S T
PLACES P L EY1 S IH0 Z
PLACEBO P L AH0 S IY1 B OW0
PLACE'S P L EY1 S IH0 Z
PLACETA P L AH0 S EY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
place (v) plˈɛɪs (p l ei1 s)
placed (v) plˈɛɪst (p l ei1 s t)
places (v) plˈɛɪsɪz (p l ei1 s i z)
placebo (n) plˈəsˈiːbou (p l @1 s ii1 b ou)
placebos (n) plˈəsˈiːbouz (p l @1 s ii1 b ou z)
placeman (n) plˈɛɪsmən (p l ei1 s m @ n)
placemen (n) plˈɛɪsmən (p l ei1 s m @ n)
placenta (n) plˈəsˈɛntə (p l @1 s e1 n t @)
place-bet (n) plˈɛɪs-bɛt (p l ei1 s - b e t)
placement (n) plˈɛɪsmənt (p l ei1 s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, / ] place; location; spot; point; office; department; bureau; respect; classifier for locations or items of damage: spot, point #427 [Add to Longdo]
地点[dì diǎn, ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] place; site; location; venue #2,285 [Add to Longdo]
所在[suǒ zài, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ, ] place; location; whereabouts; domicile; to be located; to belong to (organization, etc) #2,343 [Add to Longdo]
上方[shàng fāng, ㄕㄤˋ ㄈㄤ, ] place above #6,348 [Add to Longdo]
侧重[cè zhòng, ㄘㄜˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] place extra emphasis on #11,988 [Add to Longdo]
产区[chǎn qū, ㄔㄢˇ ㄑㄩ, / ] place of production; manufacturing location #12,212 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] place names #12,828 [Add to Longdo]
位子[wèi zi, ㄨㄟˋ ㄗ˙, ] place; seat #13,485 [Add to Longdo]
地名[dì míng, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, ] place name #14,338 [Add to Longdo]
胎盘[tāi pán, ㄊㄞ ㄆㄢˊ, / ] placenta #15,970 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ば, ba] TH: สถานที่  EN: place
場所[ばしょ, basho] TH: สถานที่  EN: place

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankunftsort { m }place of arrival [Add to Longdo]
Anlaufstelle { f }place to go; drop-in center [Add to Longdo]
Ausgabestelle { f }; Ausstellungsort { m }place of issue [Add to Longdo]
Bedarfsstandort { m }place of demand status [Add to Longdo]
Bestimmungsort { m }place of destination [Add to Longdo]
Ehrenplatz { m }place of honour; seat of honour; special place [Add to Longdo]
Einlaufwette { f }place bet [Add to Longdo]
Einsatzort { m }place of action [Add to Longdo]
Erfüllungsort { m }place of performance [Add to Longdo]
Fundstelle { f }place of recovery; place where sth. was found [Add to Longdo]
Kultstätte { f }place of worship [Add to Longdo]
Liegeplatz { m }place to lie [Add to Longdo]
Ort { m } | Orte { pl }place | places [Add to Longdo]
Ortsname { m }place name [Add to Longdo]
Platzhalter { m }place marker [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la place deแทนที่ของ เช่น Est-ce que je peux avoir des légumes verts à la place des frites?

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) #80 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) #116 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) #208 [Add to Longdo]
[しょ, sho] (suf, ctr) counter for places #235 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
数字位置[すうじいち, suujiichi] digit place, digit position [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
置き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
置換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data [Add to Longdo]
置換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Place \Place\ (pl[=a]s), n. [F., fr. L. platea a street, an
   area, a courtyard, from Gr. platei^a a street, properly fem.
   of platy`s, flat, broad; akin to Skr. p[.r]thu, Lith. platus.
   Cf. {Flawn}, {Piazza}, {Plate}, {Plaza}.]
   1. Any portion of space regarded as measured off or distinct
    from all other space, or appropriated to some definite
    object or use; position; ground; site; spot; rarely,
    unbounded space.
    [1913 Webster]
 
       Here is the place appointed.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What place can be for us
       Within heaven's bound?        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The word place has sometimes a more confused sense,
       and stands for that space which any body takes up;
       and so the universe is a place.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A broad way in a city; an open space; an area; a court or
    short part of a street open only at one end. "Hangman boys
    in the market place." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A position which is occupied and held; a dwelling; a
    mansion; a village, town, or city; a fortified town or
    post; a stronghold; a region or country.
    [1913 Webster]
 
       Are you native of this place?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Rank; degree; grade; order of priority, advancement,
    dignity, or importance; especially, social rank or
    position; condition; also, official station; occupation;
    calling. "The enervating magic of place." --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Men in great place are thrice servants. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I know my place as I would they should do theirs.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Vacated or relinquished space; room; stead (the departure
    or removal of another being or thing being implied). "In
    place of Lord Bassanio." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A definite position or passage of a document.
    [1913 Webster]
 
       The place of the scripture which he read was this.
                          --Acts viii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   7. Ordinal relation; position in the order of proceeding; as,
    he said in the first place.
    [1913 Webster]
 
   8. Reception; effect; -- implying the making room for.
    [1913 Webster]
 
       My word hath no place in you.     --John viii.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   9. (Astron.) Position in the heavens, as of a heavenly body;
    -- usually defined by its right ascension and declination,
    or by its latitude and longitude.
    [1913 Webster]
 
   10. (Racing) The position of first, second, or third at the
     finish, esp. the second position. In betting, to win a
     bet on a horse for place it must, in the United States,
     finish first or second, in England, usually, first,
     second, or third.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Place of arms} (Mil.), a place calculated for the rendezvous
    of men in arms, etc., as a fort which affords a safe
    retreat for hospitals, magazines, etc. --Wilhelm.
 
   {High place} (Script.), a mount on which sacrifices were
    offered. "Him that offereth in the high place." --Jer.
    xlviii. 35.
 
   {In place}, in proper position; timely.
 
   {Out of place}, inappropriate; ill-timed; as, his remarks
    were out of place.
 
   {Place kick} (Football), the act of kicking the ball after it
    has been placed on the ground.
 
   {Place name}, the name of a place or locality. --London
    Academy.
 
   {To give place}, to make room; to yield; to give way; to give
    advantage. "Neither give place to the devil." --Eph. iv.
    27. "Let all the rest give place." --Shak.
 
   {To have place}, to have a station, room, or seat; as, such
    desires can have no place in a good heart.
 
   {To take place}.
     (a) To come to pass; to occur; as, the ceremony will not
       take place.
     (b) To take precedence or priority. --Addison.
     (c) To take effect; to prevail. "If your doctrine takes
       place." --Berkeley. "But none of these excuses would
       take place." --Spenser.
 
   {To take the place of}, to be substituted for.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Situation; seat; abode; position; locality; location;
     site; spot; office; employment; charge; function; trust;
     ground; room; stead.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Place \Place\, v. t. [imp. & p. p. {Placed}; p. pr. & vb. n.
   {Placing}.] [Cf. F. placer. See {Place}, n.]
   1. To assign a place to; to put in a particular spot or
    place, or in a certain relative position; to direct to a
    particular place; to fix; to settle; to locate; as, to
    place a book on a shelf; to place balls in tennis.
 
   Syn: Put.
     [1913 Webster]
 
        Upon my head they placed a fruitless crown.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   2. To put or set in a particular rank, office, or position;
    to surround with particular circumstances or relations in
    life; to appoint to certain station or condition of life;
    as, in whatever sphere one is placed.
    [1913 Webster]
 
       Place such over them to be rulers.  --Ex. xviii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   3. To put out at interest; to invest; to loan; as, to place
    money in a bank.
    [1913 Webster]
 
   4. To set; to fix; to repose; as, to place confidence in a
    friend. "My resolution 's placed." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To attribute; to ascribe; to set down.
    [1913 Webster]
 
       Place it for her chief virtue.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Racing) To determine or announce the place of at the
    finish. Usually, in horse racing only the first three
    horses are placed officially.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Rugby Football) To place-kick ( a goal).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. to recognize or identify (a person). [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 place
   n 1: a point located with respect to surface features of some
      region; "this is a nice place for a picnic"; "a bright spot
      on a planet" [syn: {topographic point}, {place}, {spot}]
   2: any area set aside for a particular purpose; "who owns this
     place?"; "the president was concerned about the property
     across from the White House" [syn: {place}, {property}]
   3: an abstract mental location; "he has a special place in my
     thoughts"; "a place in my heart"; "a political system with no
     place for the less prominent groups"
   4: a general vicinity; "He comes from a place near Chicago"
   5: the post or function properly or customarily occupied or
     served by another; "can you go in my stead?"; "took his
     place"; "in lieu of" [syn: {stead}, {position}, {place},
     {lieu}]
   6: a particular situation; "If you were in my place what would
     you do?" [syn: {place}, {shoes}]
   7: where you live at a particular time; "deliver the package to
     my home"; "he doesn't have a home to go to"; "your place or
     mine?" [syn: {home}, {place}]
   8: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   9: the particular portion of space occupied by something; "he
     put the lamp back in its place" [syn: {position}, {place}]
   10: proper or designated social situation; "he overstepped his
     place"; "the responsibilities of a man in his station";
     "married above her station" [syn: {place}, {station}]
   11: a space reserved for sitting (as in a theater or on a train
     or airplane); "he booked their seats in advance"; "he sat in
     someone else's place" [syn: {seat}, {place}]
   12: the passage that is being read; "he lost his place on the
     page"
   13: proper or appropriate position or location; "a woman's place
     is no longer in the kitchen"
   14: a public square with room for pedestrians; "they met at Elm
     Plaza"; "Grosvenor Place" [syn: {plaza}, {place}, {piazza}]
   15: an item on a list or in a sequence; "in the second place";
     "moved from third to fifth position" [syn: {place},
     {position}]
   16: a blank area; "write your name in the space provided" [syn:
     {space}, {blank space}, {place}]
   v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your
      things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the
      scent of the missing children"; "Place emphasis on a
      certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose},
      {position}, {lay}]
   2: place somebody in a particular situation or location; "he was
     placed on probation"
   3: assign a rank or rating to; "how would you rank these
     students?"; "The restaurant is rated highly in the food
     guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade},
     {place}]
   4: assign a location to; "The company located some of their
     agents in Los Angeles" [syn: {locate}, {place}, {site}]
   5: to arrange for; "place a phone call"; "place a bet"
   6: take a place in a competition; often followed by an ordinal;
     "Jerry came in third in the Marathon" [syn: {place}, {come
     in}, {come out}]
   7: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   8: recognize as being; establish the identity of someone or
     something; "She identified the man on the 'wanted' poster"
     [syn: {identify}, {place}]
   9: assign to (a job or a home)
   10: locate; "The film is set in Africa" [syn: {set}, {localize},
     {localise}, {place}]
   11: estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M." [syn:
     {place}, {put}, {set}]
   12: identify the location or place of; "We localized the source
     of the infection" [syn: {place}, {localize}, {localise}]
   13: make an investment; "Put money into bonds" [syn: {invest},
     {put}, {commit}, {place}] [ant: {disinvest}, {divest}]
   14: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send},
     {place}]
   15: finish second or better in a horse or dog race; "he bet $2
     on number six to place"
   16: sing a note with the correct pitch

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 place /plas/ 
  location; place; spot; plaza; square; public square; post

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top