ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

american

AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -american-, *american*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
American[ADJ] เกี่ยวกับอเมริกา, See also: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา, Syn. Yankee
American[N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Americana[N] หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
Americanism[N] ความเลื่อมใสอเมริกา
Americanize[VI] กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize[VT] มีลักษณะของอเมริกา, Syn. make into an American, introduce to American
Americanization[N] การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
American Revolution[N] สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american indianอินเดียแดง
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Gothicกอทิกแบบอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standards Association (ASA)สมาคมมาตรฐานอเมริกา (เอเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American Association of Sex Educators and Counsสมาคมนักเพศศึกษาและนักแนะแนวแห่งประเทศสหรัฐฯ [การแพทย์]
American Chemical Societyสมาคมเคมีอเมริกัน, สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Civil Warสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Dental Associationสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน [การแพทย์]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
American Hospital Associationสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน, สมาคมโรงพยาบาลของอเมริกัน [การแพทย์]
American Institute on Family Relationsสถาบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งประเท [การแพทย์]
American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American literatureวรรณกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I work no more for American imperialists!ผมทำงานไม่มากสำหรับ จักรวรรดินิยมอเมริกัน! The Ugly American (1963)
Battles fought so that we could live as we wanted to, long before the Americans were even thought of.เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ใน ขณะที่เราอยากจะ นานก่อนที่ชาวอเมริกัน ถูกคิดแม้แต่ How I Won the War (1967)
...with an American soldier.กับทหารอเมริกัน พวกเขากำลังทั้งหมดมากกว่า ที่นี่ตอนนี้ How I Won the War (1967)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
And I raised my daughter in the American fashion.และผมยกลูกสาวของฉันในแฟชั่นอเมริกัน The Godfather (1972)
...but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.แต่ในช่วงสุดท้ายที่เขาเป็นคนคุมเพื่อช่วยให้มีความพยายามทำสงครามอเมริกัน เพื่อให้เป็นเวลาหกเดือนที่เขาทำงานอยู่ในร้านขนมของฉัน The Godfather (1972)
She'll make a good American wife.She'll make a good American wife. The Godfather (1972)
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน Oh, God! (1977)
You'll have to pay 50 of your American dollars a week,เธอจ่ายแค่ 50 เหรียญ อเมริกัน ดอลล่าห์ ต่อสัปดาห์ Suspiria (1977)
You'll find several fellow Americans among these girls-Miriam, for one.มีคนอเมริกันอยู่หลายคน ในบรรดาสาวสาวเหล่านี้--มิเรียม, คนนึงละ. Suspiria (1977)
I told you: we must get rid of that bitch of an American girl!ฉันบอกแล้ว: เราต้องกำจัดนัง สารเลวอเมริกันนั่น! Suspiria (1977)
The American girl!นังผู้หญิงอเมริกัน! Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
americanAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
americanAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
americanA good many people have an interest in things American.
americanA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
americanAll educated Americans, first or last, go to Europe.
americanAmerican children grow up hearing those words.
americanAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
americanAmerican films are more popular than those of any other country.
americanAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
americanAmerican kitchens are much bigger than Japanese ones.
americanAmerican news stories always refer to "The Japanese" no matter who is being talked about.
americanAmerican parents are willing to say good things about their children in public.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอยูเอ[N] American University Alumni, See also: AUA, Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ชาวอเมริกัน[N] American, See also: American people, Syn. คนอเมริกัน, Example: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดอลลาร์[n.] (dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Saharat) EN: American dollar   FR: dollar américain [m]
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīen Daēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian   FR: Iroquois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMERICAN AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N
AMERICANO AH0 M EH2 R IH0 K AA1 N OW0
AMERICANA AH0 M EH2 R IH0 K AE1 N AH0
AMERICANS AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z
AMERICANS' AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z
AMERICANOS AH0 M EH2 R IH0 K AA1 N OW0 Z
AMERICANAS AH0 M EH2 R IH0 K AE1 N AH0 Z
AMERICAN'S AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z
AMERICANIZE AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N AY2 Z
AMERICANA'S AH0 M EH2 R IH0 K AE1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
American (n) ˈəmˈɛrɪkən (@1 m e1 r i k @ n)
Americans (n) ˈəmˈɛrɪkənz (@1 m e1 r i k @ n z)
Americanism (n) ˈəmˈɛrɪkənɪzəm (@1 m e1 r i k @ n i z @ m)
Americanisms (n) ˈəmˈɛrɪkənɪzəmz (@1 m e1 r i k @ n i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people, #5,060 [Add to Longdo]
印第安人[yìn dì ān rén, ㄧㄣˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, ] American Indians, #30,320 [Add to Longdo]
美制[Měi zhì, ㄇㄟˇ ㄓˋ, / ] American made, #45,801 [Add to Longdo]
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, ] American airways (AA), #49,694 [Add to Longdo]
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American Airlines, #67,539 [Add to Longdo]
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] American International Group, #73,057 [Add to Longdo]
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American International Group (AIG), insurance company [Add to Longdo]
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] American war of independence (1775-1783) [Add to Longdo]
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] American Federal Reserve [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Football {m} [sport]American football [Add to Longdo]
Zertifikat über die Hinterlegung ausländischer AktienAmerican Depository Receipt [Add to Longdo]
US-Zollbewertung nach dem inländischen VerkaufspreisAmerican Selling Price [Add to Longdo]
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
Nordamerikanische Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus) [Add to Longdo]
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius) [Add to Longdo]
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican [Add to Longdo]
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter [Add to Longdo]
Nordamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]American Bittern [Add to Longdo]
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis [Add to Longdo]
Nordamerik. Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon [Add to Longdo]
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter [Add to Longdo]
Rabengeier {m} [ornith.]American Black Vulture [Add to Longdo]
Weißkopf-Seeadler {m} [ornith.]American Bald Eagle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アジア系[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American) [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 American \A*mer"i*can\ ([.a]*m[~e]r"[i^]*kan), a. [Named from
   Americus Vespucius.]
   1. Of or pertaining to America; as, the American continent:
    American Indians.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the United States. "A young officer of
    the American navy." --Lyell.
    [1913 Webster]
 
   {American ivy}. See {Virginia creeper}.
 
   {American Party} (U. S. Politics), a party, about 1854, which
    opposed the influence of foreign-born citizens, and those
    supposed to owe allegiance to a foreign power.
 
   {Native american Party} (U. S. Politics), a party of
    principles similar to those of the American party. It
    arose about 1843, but soon died out.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 American \A*mer"i*can\ ([.a]*m[~e]r"[i^]*kan), n.
   A native of America; -- originally applied to the aboriginal
   inhabitants, but now applied to the descendants of Europeans
   born in America, and especially to the citizens of the United
   States.
   [1913 Webster]
 
      The name American must always exalt the pride of
      patriotism.               --Washington.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 American
   adj 1: of or relating to the United States of America or its
       people or language or culture; "American citizens";
       "American English"; "the American dream"
   2: of or relating to or characteristic of the continents and
     islands of the Americas; "the American hemisphere"; "American
     flora and fauna"
   n 1: a native or inhabitant of the United States
   2: the English language as used in the United States [syn:
     {American English}, {American language}, {American}]
   3: a native or inhabitant of a North American or Central
     American or South American country

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top