ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

criterion

K R AY0 T IH1 R IY0 AH0 N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criterion-, *criterion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
criterion[N] เกณฑ์, See also: บรรทัดฐาน, Syn. basis, standard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
criterion(ไครที'เรียน) n. บรรทัดฐาน,มาตรการ,เกณฑ์, Syn. standard -pl. criteria -Conf. criteria

English-Thai: Nontri Dictionary
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criterion; criterium (L.)เกณฑ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criterion Referencedระบบอิงเกณฑ์ [การแพทย์]
Criterion Standardการตัดสินแบบอิงเกณฑ์ [การแพทย์]
Criterion Validityความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน [การแพทย์]
criterion, criteriaเกณฑ์, หลักการหรือมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criterionAmericans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
criterionMoney is not a criterion of success.
criterionMy criterion is the ability to work joyfully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกณฑ์[N] criterion, See also: standard, measure, evaluation principle, Syn. กฏเกณฑ์, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, Example: การตัดพยางค์ในความเรียง อาจใช้พยางค์ในพจนานุกรมเป็นเกณฑ์ได้อย่างหนึ่ง, Thai definition: หลักที่กำหนดไว้
มาตรฐาน[N] standard, See also: criterion, Example: ในฤดูฝน โมเด็มบางรุ่นที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอาจจะหยุดทำงานไปเฉยๆ, Thai definition: สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด
ฐาน[N] standard, See also: criterion, Syn. มาตรฐาน, บรรทัดฐาน, Example: ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรเป็นฐานในการวัดความยุติธรรม, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
อิงเกณฑ์[X] (ing kēn) EN: criterion referenced   
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle   FR: standard [m] ; critère [m]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system   FR: décret [m] ; arrêté [m]
หลักเกณฑ์[n.] (lakken) EN: principles ; rules ; criterion   FR: principes [mpl] ; règles [fpl]
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick   FR: standard [m] ; étalon [m] ; norme [f] ; niveau [m] ; échelon [m] ; référence [f] ; critère [m] ; normale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITERION K R AY0 T IH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criterion (n) krˈaɪtˈɪəʳrɪəʳn (k r ai1 t i@1 r i@ n)
criterions (n) krˈaɪtˈɪəʳrɪəʳnz (k r ai1 t i@1 r i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriterium {n} | Kriterien {pl}criterion | criteria; criterions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria [Add to Longdo]
基軸[きじく, kijiku] (n) key; yardstick; criterion; standard; (P) [Add to Longdo]
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n,adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P) [Add to Longdo]
軌範(P);規範(P)[きはん, kihan] (n) model; standard; pattern; norm; criterion; example; (P) [Add to Longdo]
選考基準[せんこうきじゅん, senkoukijun] (n) criterion (criteria) for selection [Add to Longdo]
判定基準[はんていきじゅん, hanteikijun] (n) {comp} criterion [Add to Longdo]
分類基準[ぶんるいきじゅん, bunruikijun] (n) classificatory criterion [Add to Longdo]
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準[きじゅん, kijun] criterion [Add to Longdo]
判定基準[はんていきじゅん, hanteikijun] criterion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Criterion \Cri*te"ri*on\ (kr?-t?"r?-?n), n.; pl. {Criteria}
   (-?), sometimes {Criterions} (-?nz). [Gr. ????? a means for
   judging, fr. ???? decider, judge, fr. ????? to separate. See
   {Certain}.]
   A standard of judging; any approved or established rule or
   test, by which facts, principles opinions, and conduct are
   tried in forming a correct judgment respecting them.
   [1913 Webster]
 
      Of the diseases of the mind there is no criterion.
                          --Donne.
   [1913 Webster]
 
      Inferences founded on such enduring criteria. --Sir G.
                          C. Lewis.
 
   Syn: Standard; measure; rule.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 criterion
   n 1: a basis for comparison; a reference point against which
      other things can be evaluated; "the schools comply with
      federal standards"; "they set the measure for all
      subsequent work" [syn: {standard}, {criterion}, {measure},
      {touchstone}]
   2: the ideal in terms of which something can be judged; "they
     live by the standards of their community" [syn: {criterion},
     {standard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top