หรือคุณหมายถึง aßume?
Search result for

assume

(82 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assume-, *assume*
Possible hiragana form: あっすめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assume[VT] ทึกทักเอา, See also: คิดว่าเป็นจริง, Syn. suppose, presume, presuppose
assume[VT] ยอมรับ, See also: รับผิดชอบ
assume[VT] รับ, See also: รับเอา, Syn. seize, take
assume[VT] แสร้ง, See also: เสแสร้งเป็น, Syn. pretend, feign
assumed[ADJ] ปลอม, See also: เสแสร้ง, Syn. pretended

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)

English-Thai: Nontri Dictionary
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assumeรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumed decimal pointจุดทศนิยมสมมุติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assumed meanมัชฌิมสมมุติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's been dead for four years. I assume his home's been rented to someone else by now.เขาตายไปแล้วตั้ง 4 ปี ฉันว่าคงมีคนเช่าบ้านนั้นไปแล้ว Not Cancer (2008)
But I assume you mean the patient needs a cardiac sympathectomy?but I assume you mean the patient needs a cardiac sympathectomy? Adverse Events (2008)
I assume you're the guy who was playing the song.ผมคิดว่า\ คุณคือชายคนที่เล่นเพลงเพลงนั้น Birthmarks (2008)
I assume my name came up last night in the form of a moan.ฉันบอกชื่อฉันเมือคืน ตอนครางไง Lucky Thirteen (2008)
I assume the diamond is the tumor or bleed or whatever it is.ฉันเดาเอาว่าเพชร เป็นเนื้องอกหรือเลือดออกในสมอง ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร The Itch (2008)
I assume you're not holding Cameron aloft in triumph.ฉันเดาเอาเองว่า\ พวกคุณคงไม่คิดจนเกินจริงนะ\ ว่าเป็นชัยชนะของคาเมรอน The Itch (2008)
I assume the point of this is to make him jealous and make him realize that he does want a relationship with me?ฉันเดาเอาว่าประเด็นนี้ จะทำให้เขาหึง และทำให้เขารับความจริง ว่าเขาต้องการ ที่จะมีความสัมพันธุ์กับฉัน The Itch (2008)
I assume Foreman needs us, and he's worried that if we're sniping, we might be distracted.ฉันเดาว่าโฟร์แมนต้องการเรา และเขากังวลถ้าเราตัดรอน เราอาจถูกทำให้ไข้วเขว Emancipation (2008)
I assume she's already said no to that idea, or there'd be no need to screw up your courage before saying it.ฉันเดาว่าเธอคงบอกว่า"ไม่" สำหรับเรื่องนั้น หรือไม่มีความจำเป็นที่จะทำลาย ความกล้าของคุณ ก่อนที่จะพูดมัน Emancipation (2008)
By "perimeters," I assume you mean snipers?กระชับพื้นที่ ฉันเดาว่าคุณหมายถึงพลแม่นปืน Last Resort (2008)
So I can only assume that you don't want to know the reason.ซึ่งนั่นทำให้ฉันคิดว่า คุณไม่อยากจะรู้เหตุผล Dying Changes Everything (2008)
We can't assume that, Merlin.เราไม่สามารถเเน่ใจได้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assumeCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
assumeHe assumed an aggressive attitude toward me.
assumeHe assumed a new identity.
assumeHe assumed full responsibility for it.
assumeHe assumed that the man was hiding something from him.
assumeHe assumed that the train would be on time.
assumeHe assumed the leadership of the political party.
assumeHe is not such a fool as you assumed him to be.
assumeHitler assumed power in 1933.
assumeI am assumed to go to London.
assumeI assumed that she was there.
assumeI assume that this idea will work well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คั่วตำแหน่ง[V] assume the position, Example: เขาเป็นรุ่นพี่ที่คุณควรจำไว้ให้ดี เผื่อจะมีโอกาสคั่วตำแหน่งรัฐมนตรีกับเขาบ้าง, Thai definition: ให้ได้รับตำแหน่ง
สมมติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
สมมุติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
เหมา[V] presume, See also: assume, take for granted, Syn. ทึกทัก, Example: การสอบสวนของตำรวจในคดีนี้ได้ถูกเหมารวมว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: คิดเอาเอง, สรุปเอาเอง
อุปโลกน์[V] suppose, See also: assume, Syn. สมมติ, Example: ฉายาที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล
นึกไว้[V] expect, See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise, Syn. คิดไว้, หวังไว้, Example: ผลตอบรับของสินค้าตัวใหม่ไม่ได้เป็นตามที่เจ้าของนึกไว้
วางหน้า[V] assume one's face, See also: assume one's airs, make face, Syn. ตีหน้า, ตีสีหน้า, Example: เขาโดนเพื่อนๆ หัวเราะขบขันและล้อเลียน จนเขาวางหน้าไม่ถูก
สมมต[V] assume, See also: suppose, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถือเอา, คิดเอา, Example: ผมสมมตว่า ถ้าพรุ่งนี้ฝนตก เราจะทำอย่างไร, Thai definition: รู้สึกนึกเห็นอย่างต่างว่า
ตีขลุม[V] assume, See also: take what one is not entitled to, take some thing as one's own, claim another's wealth, cl, Syn. ตู่, ทึกทัก, ตีคลุม, ถือเอา, เหมาเอา, Example: เนื่องจากคนอ้วนส่วนมากชอบกินของหวาน เขาจึงตีขลุมเอาว่าน้ำตาลทำให้เป็นเบาหวาน ที่จริงแล้วไม่ใช่, Thai definition: ตู่หรือหยิบฉวยเอาของผู้อื่นโดยทึกทักเอาว่าเป็นของตน, แสดงอาการเป็นเชิงรับสมอ้างเพื่อประโยชน์แก่ตน
ตีเสียว่า[V] assume, See also: suppose, approximate, Syn. กะเอาว่า, ประมาณว่า, Example: ระยะทางจากบ้านไปวัดตีเสียว่า 5 กิโลเมตร, Thai definition: ใช้แสดงว่าข้อความที่ตามมาเป็นการประมาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับ[v.] (baēkrap) EN: assume ; take on ; shoulder   
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap tamnaeng) EN: take up office ; assume a position   
คั่วตำแหน่ง[v. exp.] (khūa tamnaeng) EN: assume the position   
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: Thai dancing posture; attitudes assumed in Siamese theatricals   
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot   FR: assumer
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume   FR: s'imaginer ; se figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUME    AH0 S UW1 M
ASSUMED    AH0 S UW1 M D
ASSUMES    AH0 S UW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assume    (v) (@1 s y uu1 m)
assumed    (v) (@1 s y uu1 m d)
assumes    (v) (@1 s y uu1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] assume, usurp, #600,598 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ... [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
とすると[, tosuruto] (conj) if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P) [Add to Longdo]
とすれば[, tosureba] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P) [Add to Longdo]
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
ドゥーチェ[, dou-chie] (n) Duce; Il Duce (title assumed by Mussolini) [Add to Longdo]
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) [Add to Longdo]
仮の名[かりのな, karinona] (n) alias; assumed name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate [Add to Longdo]
想定した位取り[そうていしたいとり, souteishitaitori] assumed decimal scaling position [Add to Longdo]
想定した小数点[そうていしたしょうすうてん, souteishitashousuuten] assumed decimal point [Add to Longdo]
想定小数点[そうていしょうすうてん, souteishousuuten] assumed decimal point [Add to Longdo]
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assume \As*sume"\, v. i.
   1. To be arrogant or pretentious; to claim more than is due.
    --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To undertake, as by a promise. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assume \As*sume"\, v. t. [imp. & p. p. {Assumed}; p. pr. & vb.
   n. {Assuming}.] [L. assumere; ad + sumere to take; sub +
   emere to take, buy: cf. F. assumer. See {Redeem}.]
   1. To take to or upon one's self; to take formally and
    demonstratively; sometimes, to appropriate or take
    unjustly.
    [1913 Webster]
 
       Trembling they stand while Jove assumes the throne.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The god assumed his native form again. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To take for granted, or without proof; to suppose as a
    fact; to suppose or take arbitrarily or tentatively.
    [1913 Webster]
 
       The consequences of assumed principles. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. To pretend to possess; to take in appearance.
    [1913 Webster]
 
       Ambition assuming the mask of religion. --Porteus.
    [1913 Webster]
 
       Assume a virtue, if you have it not. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To receive or adopt.
    [1913 Webster]
 
       The sixth was a young knight of lesser renown and
       lower rank, assumed into that honorable company.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To arrogate; usurp; appropriate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assume
   v 1: take to be the case or to be true; accept without
      verification or proof; "I assume his train was late" [syn:
      {assume}, {presume}, {take for granted}]
   2: take on titles, offices, duties, responsibilities; "When will
     the new President assume office?" [syn: {assume}, {adopt},
     {take on}, {take over}]
   3: take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took
     on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an
     air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods
     assume human or animal form in these fables" [syn: {assume},
     {acquire}, {adopt}, {take on}, {take}]
   4: take on as one's own the expenses or debts of another person;
     "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the
     responsibility" [syn: {bear}, {take over}, {accept},
     {assume}]
   5: occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She took
     her seat on the stage"; "We took our seats in the orchestra";
     "She took up her position behind the tree"; "strike a pose"
     [syn: {assume}, {take}, {strike}, {take up}]
   6: seize and take control without authority and possibly with
     force; take as one's right or possession; "He assumed to
     himself the right to fill all positions in the town"; "he
     usurped my rights"; "She seized control of the throne after
     her husband died" [syn: {assume}, {usurp}, {seize}, {take
     over}, {arrogate}]
   7: make a pretence of; "She assumed indifference, even though
     she was seething with anger"; "he feigned sleep" [syn:
     {simulate}, {assume}, {sham}, {feign}]
   8: take up someone's soul into heaven; "This is the day when May
     was assumed into heaven"
   9: put clothing on one's body; "What should I wear today?"; "He
     put on his best suit for the wedding"; "The princess donned a
     long blue dress"; "The queen assumed the stately robes"; "He
     got into his jeans" [syn: {wear}, {put on}, {get into},
     {don}, {assume}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ASSUME
     Association of Statistics Specialists Using Microsoft Excel
 (org., user group)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top