ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

existence

EH0 G Z IH1 S T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -existence-, *existence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
existence(n) การดำรงอยู่, See also: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่, Syn. being, living, survival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่, ความเป็นอยู่, สิ่งที่มีอยู่จริง

English-Thai: Nontri Dictionary
existence(n) การดำรงอยู่, การมีอยู่, การอยู่, ชีวิต, ความเป็นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existence theoremทฤษฎีบทการมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว Oh, God! (1977)
Is my physical existence any more improbable than your own?การมีตัวตนของผม ไม่ควรเหมือนกับคุณหรือยังไง Oh, God! (1977)
- Do you believe in the existence of witches?-คุณเชื่อเรื่องแม่มดมีจริงหรือเปล่า? -อ้า. Suspiria (1977)
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น? 2010: The Year We Make Contact (1984)
"and the existence of Count Rugen,และการปรากฎตัวของเคาท์นรูเก้น The Princess Bride (1987)
Isn't their existence supposed to be highest of state secrets?ความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่เป็น ความลับสูงสุดของรัฐบาลแล้วเหรอ? Akira (1988)
Can you believe in the existence of such a colossal dunce?เชื่อไหมว่า จะมีคนโง่ชนิด ดักดานแบบนี้อยู่จริงๆ Wuthering Heights (1992)
Eking out a meagre existence by collecting cans....แล้วก้อ หัวข้อข่าวแบบไหนที่คุณจะเขียนงั้นเหรอ Hero (1992)
Do you believe in the existence of extraterrestrials?จึงติดป้ายกรณีเหล่านี้ว่า ปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ Deep Throat (1993)
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว Squeeze (1993)
Mr Mulder, why are those who believe in the existence of extraterrestrial life on this earth not dissuaded by all the evidence to the contrary?คุณ Mulder... ...ทำไมคนที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาว อยู่บนโลกนี้... .. Squeeze (1993)
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existenceAll existence you see before you must be wiped out.
existenceA new law has come into existence.
existenceAstronomers inferred the existence of a local supercluster.
existenceBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
existenceDeath ends man's finite existence.
existenceFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
existenceHeat and light are necessary for our existence.
existenceHis existence was recognized.
existenceI do not believe in the existence of God.
existenceI'm sick of this hand-to-month existence.
existenceIt is the oldest wooden building in existence.
existenceMalaysia came into existence in 1957.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยู่รอด(n) survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
ชีพ(n) living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีวิต(n) life, See also: existence, living, Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, Ant. ความตาย, Example: ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมลพิษที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน, Count Unit: ชีวิต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดำรง(n) living, See also: existence, subsistence, Syn. การคงอยู่, Thai Definition: การมีชีวิตอยู่
การดำรงชีวิต(n) living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต(n) living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงอยู่(n) existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
การดำรงอยู่(n) existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
ความคงอยู่(n) persistence, See also: existence, Syn. ความดำรงอยู่, Example: การอนุรักษ์วัฒนธรรมคือการรักษาหรือการสืบทอดเพื่อความคงอยู่ของวัฒนธรรม
ความมีอยู่(n) existence, See also: being, Syn. ความปรากฏอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อายุยืน[āyuyeūn] (v, exp) EN: extent life ; live long  FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ชาติ[chāt] (n) EN: life ; incarnation ; existence  FR: vie [ f ] ; incarnation [ f ]
ชาติหน้า[chāt nā] (n, exp) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation  FR: vie future [ f ] ; prochaine existence [ f ]
ชีพ[chīp] (n) EN: life ; living ; existence  FR: vie [ f ] ; existence [ f ]
ชีวะ[chīwa] (n) EN: life ; being ; existence  FR: vie [ f ]
ชีวิต[chīwit] (n) EN: life ; existence ; living  FR: vie [ f ] ; existence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXISTENCE EH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENCE IH0 G Z IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
existence (n) ˈɪgzˈɪstəns (i1 g z i1 s t @ n s)
existences (n) ˈɪgzˈɪstənsɪz (i1 g z i1 s t @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
存在[そんざい, sonzai] (n, vs, adj-no) existence; being; (P) #304 [Add to Longdo]
生活[せいかつ, seikatsu] (n, vs) living; life (one's daily existence); livelihood; (P) #763 [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) #1,233 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) { Buddh } bhava (becoming, existence) #1,825 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n, n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) #1,825 [Add to Longdo]
生涯[しょうがい, shougai] (n-adv, n-t) one's lifetime (i.e. one's existence until death); one's career; (P) #2,076 [Add to Longdo]
前身[ぜんしん, zenshin] (n) antecedents; ancestor; previous position; previous existence; predecessor organization; predecessor organisation; (P) #2,093 [Add to Longdo]
生命[せいめい, seimei] (n) life; existence; (P) #2,458 [Add to Longdo]
実在[じつざい, jitsuzai] (n, vs) reality; existence; (P) #5,245 [Add to Longdo]
有無[うむ(P);ゆうむ(ok), umu (P); yuumu (ok)] (n) (1) (See 有り無し) existence or nonexistence; presence or absence; (2) consent or refusal; yes or no; (3) { comp } flag indicator; presence or absence marker; (P) #5,315 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Existence \Ex*ist"ence\, n. [Cf. F. existence.]
   1. The state of existing or being; actual possession of
    being; continuance in being; as, the existence of body and
    of soul in union; the separate existence of the soul;
    immortal existence.
    [1913 Webster]
 
       The main object of our existence.   --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   2. Continued or repeated manifestation; occurrence, as of
    events of any kind; as, the existence of a calamity or of
    a state of war.
    [1913 Webster]
 
       The existence therefore, of a phenomenon, is but
       another word for its being perceived, or for the
       inferred possibility of perceiving it. --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   3. That which exists; a being; a creature; an entity; as,
    living existences.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 existence
   n 1: the state or fact of existing; "a point of view gradually
      coming into being"; "laws in existence for centuries" [syn:
      {being}, {beingness}, {existence}] [ant: {nonbeing},
      {nonentity}, {nonexistence}]
   2: everything that exists anywhere; "they study the evolution of
     the universe"; "the biggest tree in existence" [syn:
     {universe}, {existence}, {creation}, {world}, {cosmos},
     {macrocosm}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top