ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

middle class

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -middle class-, *middle class*, middle clas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
middle class(n) ชนชั้นกลาง, Syn. bourgeoisie, white-collar class

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
middle classชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middle classชนชั้นกลาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Middle class[มิดเดิล คลาส] ฐานะปานกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is the middle class disappearing?แล้วทำไมไม่มีคนชั้นกลางเหรอ ? Super Rookie (2005)
In middle class living and call housekeeping to clean up.ชนชั้นกลางในการดำรงชีวิตและการเรียกเก็บกวาดทำความสะอาด The Townie (2010)
Yeah, while you were at N.Y.U., begging for middle class minions, I had a job!ใช่สิ ตอนที่เธออยู่ที่ NYU มองหาเพื่อนชนชั้นกลาง ฉันมีงานทำ The Undergraduates (2010)
It's clearly an allegory for the bludgeoning and burying of the middle class in this country.มันดูเหนือจินตนาการ และแฝงไปด้วยคติ Suspicion Song (2011)
At the 6th annual Chinese government procurement conference, it won the highly coveted first choice in middle class of government procurement award.หลังจากการประชุม การจัดซื้อของรัฐบาลครั้งที่หก มันถูกเลือกให้เป็นรถ ระดับกลางที่ดีอันดับต้นๆ จากรางวัลการจัดซื้อของรัฐ Episode #18.2 (2012)
I'm a former member of the middle class raised by two accountants in a tiny apartment in Bayside, Queens.ฉันเป็นอดีตสมาชิกของชนชั้น กลาง ยกสองบัญชี ในอพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ ในเบย์ ไซด์ควีนส์ The Wolf of Wall Street (2013)
I don't mean big houses, I mean, modest houses for middle class families.ไม่ได้จะสร้างบ้านใหญ่นะ คือบ้านหลังย่อมๆ ให้ครอบครัวคนชั้นกลาง Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
middle classHe comes from the middle class.
middle classHer income barely maintained her in the lower middle class.
middle classSome of the members of the middle class have fallen into poverty.
middle classThat party is always pandering to the middle class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนชั้นกลาง(n) middle class, Example: ชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่มีมากที่สุดในสังคม, Count Unit: ชนชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนชั้นกลาง[chonchan klāng] (n, exp) EN: middle class  FR: classe moyenne [ f ]
ระดับปานกลาง[radap pānklāng] (adj) EN: middle class

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中产阶级[zhōng chǎn jiē jí, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] middle class, #23,435 [Add to Longdo]
中产[zhōng chǎn, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ, / ] middle class; to ascend to the middle class [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミドルクラス[midorukurasu] (n) middle class [Add to Longdo]
小市民[しょうしみん, shoushimin] (n) petty bourgeois; lower middle class [Add to Longdo]
中間層[ちゅうかんそう, chuukansou] (n) the middle class [Add to Longdo]
中産階級[ちゅうさんかいきゅう, chuusankaikyuu] (n, adj-no) middle class; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
中人[ちゅうじん, chuujin] (n) (1) (See 仲人・ちゅうにん) person of middling talent, strength, etc.; (2) middle class person; bourgeois person; (3) matchmaker go-between [Add to Longdo]
中等[ちゅうとう, chuutou] (n, adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P) [Add to Longdo]
中流[ちゅうりゅう, chuuryuu] (n) mid-stream; middle course; middle class; (P) [Add to Longdo]
中流の下層階級[ちゅうりゅうのかそうかいきゅう, chuuryuunokasoukaikyuu] (n) lower middle class [Add to Longdo]
中流の上層階級[ちゅうりゅうのじょうそうかいきゅう, chuuryuunojousoukaikyuu] (n) upper middle class [Add to Longdo]
中流意識[ちゅうりゅういしき, chuuryuuishiki] (n) identifying (oneself) with the middle class [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Middle \Mid"dle\ (m[i^]d"d'l), a. [OE. middel, AS. middel; akin
   to D. middel, OHG. muttil, G. mittel. [root]271. See {Mid},
   a.]
   [1913 Webster]
   1. Equally distant from the extreme either of a number of
    things or of one thing; mean; medial; as, the middle house
    in a row; a middle rank or station in life; flowers of
    middle summer; men of middle age.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermediate; intervening.
    [1913 Webster]
 
       Will, seeking good, finds many middle ends. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   Note: Middle is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, middle-sized,
      middle-witted.
      [1913 Webster]
 
   {Middle Ages}, the period of time intervening between the
    decline of the Roman Empire and the revival of letters.
    Hallam regards it as beginning with the sixth and ending
    with the fifteenth century.
 
   {Middle class}, in England, people who have an intermediate
    position between the aristocracy and the artisan class. It
    includes professional men, bankers, merchants, and small
    landed proprietors
    [1913 Webster]
 
       The middle-class electorate of Great Britain. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   {Middle distance}. (Paint.) See {Middle-ground}.
 
   {Middle English}. See {English}, n., 2.
 
   {Middle Kingdom}, China.
 
   {Middle oil} (Chem.), that part of the distillate obtained
    from coal tar which passes over between 170[deg] and
    230[deg] Centigrade; -- distinguished from the {light
    oil}, and the {heavy oil} or {dead oil}.
 
   {Middle passage}, in the slave trade, that part of the
    Atlantic Ocean between Africa and the West Indies.
 
   {Middle post}. (Arch.) Same as {King-post}.
 
   {Middle States}, New York, New Jersey, Pennsylvania, and
    Delaware; which, at the time of the formation of the
    Union, occupied a middle position between the Eastern
    States (or New England) and the Southern States. [U.S.]
 
   {Middle term} (Logic), that term of a syllogism with which
    the two extremes are separately compared, and by means of
    which they are brought together in the conclusion.
    --Brande.
 
   {Middle tint} (Paint.), a subdued or neutral tint.
    --Fairholt.
 
   {Middle voice}. (Gram.) See under {Voice}.
 
   {Middle watch}, the period from midnight to four a. m.; also,
    the men on watch during that time. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Middle weight}, a pugilist, boxer, or wrestler classed as of
    medium weight, i. e., over 140 and not over 160 lbs., in
    distinction from those classed as {light weights}, {heavy
    weights}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 middle class
   n 1: the social class between the lower and upper classes [syn:
      {middle class}, {bourgeoisie}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top