ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascription

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascription-, *ascription*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)

English-Thai: Nontri Dictionary
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascription (n) ˈəskrˈɪpʃən (@1 s k r i1 p sh @ n)
ascriptions (n) ˈəskrˈɪpʃənz (@1 s k r i1 p sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascription \As*crip"tion\, n. [L. ascriptio, fr. ascribere. See
   {Ascribe}.]
   The act of ascribing, imputing, or affirming to belong; also,
   that which is ascribed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascription
   n 1: assigning some quality or character to a person or thing;
      "the attribution of language to birds"; "the ascription to
      me of honors I had not earned" [syn: {attribution},
      {ascription}]
   2: assigning to a cause or source; "the attribution of lighting
     to an expression of God's wrath"; "he questioned the
     attribution of the painting to Picasso" [syn: {attribution},
     {ascription}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top