ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

database

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/D EY1 T AH0 B EY2 S/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -database-, *database*
Possible hiragana form: だたばせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
database(n) ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ, Syn. data bank
database management system(n) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
databaseฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
database machineคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Databaseฐานข้อมูล, Example: <p>ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ที่รวมของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน แต่ละฐานข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กลงมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่า ระเบียน (Record) และแต่ละระเบียนประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า เขตข้อมูล (Field) เขตข้อมูลประกอบไปด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กกรองลงไปอีก คือ ไบต์หรือ อักขระ (Character) <p>ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำมาประมวลผลในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การค้นคืน (Retrieval) การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Update) การจัดเรียง (Sorting) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้มาแสดงผลทางหน้าจอ และสามารถพิมพ์ผลการค้นคืนออกทางเครื่องพิมพ์ บันทึกเก็บไว้ใช้งานในภายหลังได้ <p>ฐานข้อมูล หากจัดแบ่งตามลักษณะของการแสดงผลหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ มี 2 ลักษณะ คือ <p>1. ฐานข้อมูลเนื้อหาเต็ม (Full text database) เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสมบูรณ์ โดยที่ข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการสืบค้น จะมีเนื้อหาเหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ <p>2. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) หรือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นการอ้างอิง หรือ ชี้แนะแหล่งให้ผู้ใช้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากต้นฉบับ หรือจากแหล่งปฐมภูมิ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ <p>บรรณานุกรม <p>คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Databaseฐานข้อมูล, Example: ระบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเอาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกกับการค้นคืนข้อมูล และการดูแลรักษาฐานข้อมูลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของไทยคือ ฐานข้อมูลประชากรไทยประมาณ 60 ล้านคนที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ขนดาใหญ่ของสำนักงานบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย [คอมพิวเตอร์]
databaseฐานข้อมูล, การรวมของตารางข้อมูลหลายๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน ตารางแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กันโดยใช้เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลซึ่งเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกัน บางตารางอาจเป็นตารางที่เก็บข้อมูลไว้เฉพาะของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับตารางอื่น ในขณะที่บางตาราง อาจต้องเชื่อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database industryอุตสาหกรรมฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
' No. We checked every database we could.เราเช็คกับทุกฐานข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ และตอนนี้เรากลับมาที่ข้อมูลของแลงเลย์ The Bourne Supremacy (2004)
Someone accessed a database on the 15th floor.มีบางคนเข้าในฐานข้อมูล จากขั้นที่ 15 Transporter 2 (2005)
yeah, and that photo is in a database which i check before the semester begins.ใช่แล้ว และรูปนั้นก็อยู่ที่ฐานข้อมูล ที่ฉันเช็คก่อนที่เทอมนี้จะเริ่ม Aqua (2005)
Let's see if we can access the database on this.ลองดูซิเราจะลองเข้าดาต้าเบส จากเครื่องนี้ได้ไหม The Da Vinci Code (2006)
All their databases will be an open book.ฐานข้อมูลทุกแห่ง จะเหมือนหนังสือที่ถูกเปิดอ่าน Big Momma's House 2 (2006)
You'll maintain the database and the archives.หน้าที่เธอคือดูแลฐานข้อมูล และเอกสารต่างๆ The Page Turner (2006)
Bryce sent me a database of government secrets in my brain keeping me in a constant state of fear, danger and anxiety.ไบรซ์ส่งข้อมูลลับรัฐบาลมาอยู่ในหัวผม ทำให้ผมต้องมีอันตรายและหวาดกลัว Chuck Versus the Nemesis (2007)
Hack into the London Police database and get a picture from that traffic cam.เจาะฐานข้อมูลตำรวจ เอารูปจากกล้องจราจรมาให้ได้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
This morning, our database intercepted a report that Charles Graiman is dead.เมื่อเช้าฐานข้อมูลของเราดักจับรายงานได้ว่า ชาร์ลส์ เกรแมน เสียชีวิตแล้ว Knight Rider (2008)
I ran the art we found on our vic through GRAFFITISTAT database and it came up with a name:ฉันเทียบรูปวาดที่เราพบบนตัวเหยื่อกับฐานข้อมูลและมันก็โชว์ขึ้นมาพร้อมกับชื่อศิลปิน Page Turner (2008)
Why would a blood spatter analyst spend time searching the sheriff department's database for information on my dead brother?ทำไมนักวิเคราะห์รอยเลือด ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลใน หน่วยงานของนายอำเภอ เพื่อข้อมูลของน้องชายผมด้วย? Our Father (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
databaseI have a large body of information in my computer database.
databasePlease change your database to reflect the new address as follows.
databaseProgress is monitored daily and stored in a database.
databaseWe are afraid that our new address is not registered on your database.
databaseWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานข้อมูล(n) database, Example: ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังข้อมูล[khlang khømūn] (n, exp) EN: database ; data bank  FR: base de données [ f ] ; banque de données [ f ]
ระบบจัดการฐานข้อมูล[rabop jatkān thānkhømūn] (n, exp) EN: Database Management System (DBMS)
ระบบฐานข้อมูล[rabop thānkhømūn] (n, exp) EN: database system
ฐานข้อมูล[thānkhømūn] (n) EN: database  FR: base de données [ f ]
ฐานข้อมูลหลายมิติ[thānkhømūn lāi miti] (n, exp) EN: multidimentional database   FR: base de données multidimensionnelle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DATABASE
DATABASE
DATABASES
DATABASES

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ,    /   ] database #6,660 [Add to Longdo]
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] database software [Add to Longdo]
资料库[zī liào kù, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ,    /   ] database [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] TH: ฐานข้อมูล  EN: database

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenbankanbindung { f }database connection [Add to Longdo]
Datenbankerstellung { f }database production [Add to Longdo]
Datenbankstruktur { f }database structure [Add to Longdo]
Datenbanksystem { n } [ comp. ] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system [Add to Longdo]
Datenbankverwaltungssystem { n }database management system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データベース[de-tabe-su] (n) { comp } database #2,577 [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) { comp } database management system; DBMS [Add to Longdo]
インテリジェントデータベース[interijientode-tabe-su] (n) { comp } intelligent database [Add to Longdo]
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) { comp } object database management system [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) { comp } object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) { comp } object oriented database [Add to Longdo]
オンラインデータベース[onrainde-tabe-su] (n) { comp } on-line database; online database [Add to Longdo]
オンラインデータベースシステム[onrainde-tabe-sushisutemu] (n) { comp } online database system [Add to Longdo]
カード型データベース[カードがたデータベース, ka-do gata de-tabe-su] (n) { comp } card-type database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[de-tabe-suapurike-shon] (n) { comp } database application [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  database \database\ n.
     an organized body of related information.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  database
      n 1: an organized body of related information

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top