ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vigor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vigor-, *vigor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigor(n) ความกระฉับกระเฉง, Syn. liveliness, activeness, enthusiasm
vigor(n) ความแข็งแรง, Syn. strength, firmity, Ant. weakness, frailness
vigor(n) พลังงาน, Syn. energy
vigorish(n) ผลประโยชน์ในการพนัน (คำสแลง)
vigorish(n) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง), Syn. interests, vig
vigorous(adj) กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lively, active;energetic
vigorous(adj) แข็งแรง, Syn. very healthy
vigorous(adj) มีอำนาจ, See also: มีพลัง, Syn. energetic
vigorously(adv) อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง, Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly, Ant. calmly, aimlessly, slowly
vigorousness(n) ความแข็งแรง, See also: ความมีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง, กำลัง, ความแข็งแรง, พลัง, อำนาจ, ความเข้มข้น, ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess, strength
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง, แรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively, energetic
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง, เติมพลัง, ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate, energize

English-Thai: Nontri Dictionary
vigorous(adj) แข็งแรง, มีกำลัง, ขยันขันแข็ง, กระฉับกระเฉง
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น, ทำให้ร่าเริง, เสริมกำลัง, เติมพลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ Good Will Hunting (1997)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
Consider the beautiful land you so vigorously defend.ชัดแจ้ง เจ้าไม่รู้จักผู้หญิงของเรา 300 (2006)
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย 300 (2006)
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง Night at the Museum (2006)
If you will train vigorously, protecting yourself will not be a problem.ถ้าเจ้าตั้งใจฝึกอย่างจริงจัง เจ้าก็ป้องกันตัวเองได้อย่างไม่มีปัญหาเลย Episode #1.9 (2006)
And Mikio's body isn't capable of vigorous exercise for more than 90 seconds.พูดกับอุเมะมุระซังไม่ได้ ฉันมีความรักที่รร.ไม่ได้ My Boss, My Hero (2006)
"vigorously assaulted...""ถูกทำลาย..." Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..." Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigorHe is always full of vigor.
vigorHe looks very vigorous, considering his age.
vigorHe said he had lost his vigor at forty.
vigorHe walked vigorously ahead of us.
vigorHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
vigorIt revived with even greater vigor.
vigorMy grandmother is still vigorous at 82 years old.
vigorPuffing and panting we continued to run with renewed vigor.
vigorThe city revived with greater vigor.
vigorThe statesman is now in full vigor.
vigorThe vigorous man is engaged in diverse activities.
vigorVigorous exercise makes you sweat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดา(n) power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์(n) mightiness, See also: vigor, force, Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
อย่างแข็งขัน(adv) actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
เขม้นขะมัก(adv) energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai Definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ฮึก(adj) energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ฉะฉาน(adv) fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
กระฉับกระเฉง(adj) vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า(adj) vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ
เหิมฮึก(adj) vigorous, See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขากำลังอยู่ในภาวะเหิมฮึกในการปรับปรุงสังคม, Thai Definition: ที่กำเริบโดยทะนงใจ
อย่างแรงกล้า(adv) strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
หัวแข็ง[hūakhaeng] (adj) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn  FR: obstiné ; têtu
ขมัง[khamang] (adj) EN: strong ; vigorous ; powerful
เข้มแข็ง[khemkhaeng] (v) EN: be vigorous ; be strong
เข้มแข็ง[khemkhaeng] (adj) EN: vigorous ; energetic  FR: fort ; énergique ; vigoureux
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
คึกคัก[kheukkhak] (adj) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy  FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ขึงขัง[kheungkhang] (adj) EN: serious ; stern ; vigorous  FR: sévère ; autoritaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vigor
vigorito
vigorous
vigorously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vigorous
vigorously

WordNet (3.0)
vigor(n) active strength of body or mind, Syn. vigour, dynamism, heartiness
vigorous(adj) characterized by forceful and energetic action or activity
vigorous(adj) strong and active physically or mentally; - W.H.Hudson
vigorously(adv) with vigor; in a vigorous manner, Syn. smartly
energy(n) forceful exertion, Syn. vigor, zip, vigour
energy(n) an imaginative lively style (especially style of writing), Syn. vigor, vigour, muscularity, vim

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Vigor

n. [ OE. vigour, vigor, OF. vigor, vigur, vigour, F. vigueur, fr. L. vigor, fr. vigere to be lively or strong. See Vegetable, Vigil. ] 1. Active strength or force of body or mind; capacity for exertion, physically, intellectually, or morally; force; energy. [ 1913 Webster ]

The vigor of this arm was never vain. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. Strength or force in animal or vegetable nature or action; as, a plant grows with vigor. [ 1913 Webster ]

3. Strength; efficacy; potency. [ 1913 Webster ]

But in the fruithful earth . . .
His beams, unactive else, their vigor find. Milton. [ 1913 Webster ]

☞ Vigor and its derivatives commonly imply active strength, or the power of action and exertion, in distinction from passive strength, or strength to endure. [ 1913 Webster ]

Vigor

v. t. To invigorate. [ Obs. ] Feltham. [ 1913 Webster ]

Vigorite

n. [ L. vigor strength. ] An explosive containing nitroglycerin. It is used in blasting. [ 1913 Webster ]

Vigoroso

‖a. & adv. [ It. ] (Mus.) Vigorous; energetic; with energy; -- a direction to perform a passage with energy and force. [ 1913 Webster ]

Vigorous

a. [ Cf. OF. vigoros, F. vigoureux, LL. vigorosus. ] 1. Possessing vigor; full of physical or mental strength or active force; strong; lusty; robust; as, a vigorous youth; a vigorous plant. [ 1913 Webster ]

Famed for his valor, young,
At sea successful, vigorous and strong. Waller. [ 1913 Webster ]

2. Exhibiting strength, either of body or mind; powerful; strong; forcible; energetic; as, vigorous exertions; a vigorous prosecution of a war. [ 1913 Webster ]

The beginnings of confederacies have been always vigorous and successful. Davenant. [ 1913 Webster ]

-- Vig"or*ous*ly, adv. -- Vig"or*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙,  ] vigor; vitality; drive; spiritual #521 [Add to Longdo]
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ,  ] vigorous; exuberant #8,372 [Add to Longdo]
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ,  ] vigorous; flourishing; full of vitality #18,621 [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] vigorously; energetically; enthusiastically #24,663 [Add to Longdo]
精力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ,    ] vigorous #29,045 [Add to Longdo]
雄浑[xióng hún, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄨㄣˊ,   /  ] vigorous; firm; forceful #34,524 [Add to Longdo]
雄健[xióng jiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄢˋ,  ] vigorous; robust; powerful #70,447 [Add to Longdo]
笔力[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ,   /  ] vigor of strokes in calligraphy or drawing; vigor of style in literary composition #71,099 [Add to Longdo]
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] vigorous and nimble; athletic #74,435 [Add to Longdo]
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ,     /    ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruckskraft { f }vigor [ Am. ]; vigour [ Br. ] [Add to Longdo]
Energie { f }; Kraft { f }; Dynamik { f }; Heftigkeit { f }; Leidenschaftlichkeit { f } | Energien { pl }; Kräfte { pl }vigor [ Am. ]; vigour [ Br. ] | vigors [ Am. ]; vigours [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na, n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) #4,695 [Add to Longdo]
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) #5,799 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) #6,734 [Add to Longdo]
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na, n) vigor; vigour; active; lively; (P) #7,534 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
勢い(P);勢(io)[いきおい, ikioi] (adv, n) (1) force; vigor; vigour; energy; spirit; life; (2) influence; authority; power; might; (3) impetus; momentum; course (of events); (n-adv) (4) naturally; necessarily; (P) #9,429 [Add to Longdo]
精力[せいりょく, seiryoku] (n) energy; vigor; vigour; vitality; (P) #11,419 [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na, n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) #14,813 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top