Search result for

vigor

(91 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vigor-, *vigor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigor[N] ความกระฉับกระเฉง, Syn. liveliness, activeness, enthusiasm
vigor[N] ความแข็งแรง, Syn. strength, firmity, Ant. weakness, frailness
vigor[N] พลังงาน, Syn. energy
vigorish[N] ผลประโยชน์ในการพนัน (คำสแลง)
vigorish[N] ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง), Syn. interests, vig
vigorous[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lively, active;energetic
vigorous[ADJ] แข็งแรง, Syn. very healthy
vigorous[ADJ] มีอำนาจ, See also: มีพลัง, Syn. energetic
vigorously[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง, Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly, Ant. calmly, aimlessly, slowly
vigorousness[N] ความแข็งแรง, See also: ความมีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง,แรง,มีพลัง,กระฉับกระเฉง,มีอำนาจ,เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively,energetic
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง,เติมพลัง,ทำให้แข็งแรง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate,energize

English-Thai: Nontri Dictionary
vigorous(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,ขยันขันแข็ง,กระฉับกระเฉง
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I never had to pay the vigorish he demands. Am I something special?ฉันไม่เคยต้องจ่ายบ้าบอไรแบบนี้ หรือฉันรวย? Goodfellas (1990)
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ Good Will Hunting (1997)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
If you will train vigorously, protecting yourself will not be a problem.ถ้าเจ้าตั้งใจฝึกอย่างจริงจัง เจ้าก็ป้องกันตัวเองได้อย่างไม่มีปัญหาเลย Episode #1.9 (2006)
Consider the beautiful land you so vigorously defend.ชัดแจ้ง เจ้าไม่รู้จักผู้หญิงของเรา 300 (2006)
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย 300 (2006)
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง Night at the Museum (2006)
And Mikio's body isn't capable of vigorous exercise for more than 90 seconds.พูดกับอุเมะมุระซังไม่ได้ ฉันมีความรักที่รร.ไม่ได้ My Boss, My Hero (2006)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..." Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigorHe is always full of vigor.
vigorHe looks very vigorous, considering his age.
vigorHe said he had lost his vigor at forty.
vigorHe walked vigorously ahead of us.
vigorHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
vigorIt revived with even greater vigor.
vigorMy grandmother is still vigorous at 82 years old.
vigorPuffing and panting we continued to run with renewed vigor.
vigorThe city revived with greater vigor.
vigorThe statesman is now in full vigor.
vigorThe vigorous man is engaged in diverse activities.
vigorVigorous exercise makes you sweat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดา[N] power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์[N] mightiness, See also: vigor, force, Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
อย่างแข็งขัน[ADV] actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
เขม้นขะมัก[ADV] energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ฮึก[ADJ] energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ฉะฉาน[ADV] fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
กระฉับกระเฉง[ADJ] vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า[ADJ] vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ
เหิมฮึก[ADJ] vigorous, See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขากำลังอยู่ในภาวะเหิมฮึกในการปรับปรุงสังคม, Thai definition: ที่กำเริบโดยทะนงใจ
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
ขมัง[adj.] (khamang) EN: strong ; vigorous ; powerful   
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be strong   
เข้มแข็ง[adj.] (khemkhaeng) EN: vigorous ; energetic   FR: fort ; énergique ; vigoureux
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy   FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous   FR: sévère ; autoritaire

CMU English Pronouncing Dictionary
VIGOR    V IH1 G ER0
VIGORITO    V IY0 G AO0 R IY1 T OW0
VIGOROUS    V IH1 G ER0 AH0 S
VIGOROUSLY    V IH1 G ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vigorous    (j) (v i1 g @ r @ s)
vigorously    (a) (v i1 g @ r @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruckskraft {f}vigor [Am.]; vigour [Br.] [Add to Longdo]
Energie {f}; Kraft {f}; Dynamik {f}; Heftigkeit {f}; Leidenschaftlichkeit {f} | Energien {pl}; Kräfte {pl}vigor [Am.]; vigour [Br.] | vigors [Am.]; vigours [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
わはは[, wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter [Add to Longdo]
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ, ] vigorous; exuberant [Add to Longdo]
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] vigorous; strong and healthy [Add to Longdo]
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] vigorous and nimble; athletic [Add to Longdo]
笔力[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, / ] vigor of strokes in calligraphy or drawing; vigor of style in literary composition [Add to Longdo]
精力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] vigorous [Add to Longdo]
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙, ] vigor; vitality; drive; spiritual [Add to Longdo]
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, ] vigorous; flourishing; full of vitality [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] vigorously; energetically; enthusiastically [Add to Longdo]
雄健[xióng jiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] vigorous; robust; powerful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vigor \Vig"or\, n. [OE. vigour, vigor, OF. vigor, vigur, vigour,
   F. vigueur, fr. L. vigor, fr. vigere to be lively or strong.
   See {Vegetable}, {Vigil}.]
   1. Active strength or force of body or mind; capacity for
    exertion, physically, intellectually, or morally; force;
    energy.
    [1913 Webster]
 
       The vigor of this arm was never vain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Strength or force in animal or vegetable nature or action;
    as, a plant grows with vigor.
    [1913 Webster]
 
   3. Strength; efficacy; potency.
    [1913 Webster]
 
       But in the fruithful earth . . .
       His beams, unactive else, their vigor find.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Vigor and its derivatives commonly imply active
      strength, or the power of action and exertion, in
      distinction from passive strength, or strength to
      endure.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vigor \Vig"or\, v. t.
   To invigorate. [Obs.] --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vigor
   n 1: forceful exertion; "he plays tennis with great energy";
      "he's full of zip" [syn: {energy}, {vigor}, {vigour},
      {zip}]
   2: active strength of body or mind [syn: {vigor}, {vigour},
     {dynamism}, {heartiness}]
   3: an imaginative lively style (especially style of writing);
     "his writing conveys great energy"; "a remarkable muscularity
     of style" [syn: {energy}, {muscularity}, {vigor}, {vigour},
     {vim}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 vigor
   force; strength; vigour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top