Search result for

interests

(50 entries)
(0.0588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interests-, *interests*, interest
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interests, aggregation of; interest aggregationการรวมผลประโยชน์ (ให้เป็นกลุ่มก้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interests, individual; individual interestsประโยชน์ส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, even if I liked him, it'd constitute a conflict of interests...และ,ถ้าฉันชอบเขา, มันจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้... . Passengers (2008)
You see I have your interests at heart.เห็นไหม? ว่าข้าเห็นแก่เจ้านะ The Other Boleyn Girl (2008)
Hani's interests extend only to his own little fiefdom.ฮานี่สนใจแต่เรื่องในประเทศเขา Body of Lies (2008)
No? You have a wide range of interests?ไม่ใช่อย่างเดียวงั้นเหรอ คุณมีเทือกเขาที่สนใจมั้งมั้ย? The House Bunny (2008)
What I was doing was in the interests of political containment.สิ่งที่ผมทำ คือเพ่งความสนใจไปที่ การควบคุมได้ทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ Frost/Nixon (2008)
Wait, just so I understand correctly, are you really saying that in certain situations, the President can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal?เพราะว่า มันเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า สำหรับประเทศชาติ Frost/Nixon (2008)
One thing interests me, Frank, and one thing only.สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจแฟรงก์และสิ่งหนึ่งเท่านั้น Revolutionary Road (2008)
They got away because senator petrelli let his personal interests cloud his judgment.พวกเค้าหนีไปได้เพราะท่านสว.เพเทรลลี่ปล่อยให้ประโยชน์ส่วนตัวมีปัญหาต่อการตัดสินใจ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I'm only trying to do my job... looking out for your interests.ผมแค่พยายามทำหน้าที่ของผม หาสิ่งที่ท่านสนใจ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
"Hey, I'd like to know why Luke Brandon decided to hire a journalist who could damage the commercial interests of Dantay-West."เฮ้ ฉันสงสัยว่าทำไม ลูค แบรนดอนตัดสินใจจ้าง นักเขียนที่สามารถทำลาย/N ผลประโยชน์ของโฆษณาของ แดนเตย์ เวสต์ Confessions of a Shopaholic (2009)
You're prepared to faithfully represent the interests of your country?คุณเตรียมจะเป็น\ ผู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศเหรอ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestsAlthough they are twins, they have few interests in common.
interestsA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
interestsAside from his work, he has no other interests.
interestsA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
interestsCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
interestsColumbus secured this region of interests.
interestsFind mutual interests, and you will get along with each other.
interestsHe has no interests, apart from his work.
interestsHe has too many interests, to put it mildly.
interestsHe is alive to his own interests.
interestsHis broad interests bring him broad views on everything.
interestsHis interests clash with mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลประโยชน์[N] benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[n.] (døk) EN: debt charges ; interests   FR: charges d'intérêts [fpl]
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests   FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; lucre [m] (vx)
ผลประโยชน์ขัดกัน[n. exp.] (phonprayōt khat kan) EN: clash of interests ; conflict of interests   
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม[v. exp.] (raksā phonprayōt khøng suanrūam) EN: defend collective interests ; protect collective interests ; saveguard collective interests   FR: défendre l'intérêt général
สละผลประโยชน์ส่วนตัว[v. exp.] (sala phonprayōt suantūa) EN: sacrifice one's personal interests   FR: sacrifier l'intérêt personnel
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā phonprayōt) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERESTS    IH1 N T R AH0 S T S
INTERESTS    IH1 N T R AH0 S S
INTERESTS    IH1 N T ER0 AH0 S T S
INTERESTS    IH1 N T ER0 AH0 S S
INTERESTS    IH1 N T ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interests    (v) (i1 n t r @ s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belange {pl} | jds. Belange wahrnehmeninterests | to look after sb.'s interests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一身[いっしん, isshin] (n) oneself; one's own interests; throughout the body; (P) [Add to Longdo]
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field [Add to Longdo]
気の多い[きのおおい, kinoooi] (exp,adj-i) (See 気が多い) fickle; having many romantic interests [Add to Longdo]
権益[けんえき, ken'eki] (n) (one's) interests; (P) [Add to Longdo]
己を捨てる[おのれをすてる, onorewosuteru] (exp,v1) to set aside one's interests [Add to Longdo]
国利[こくり, kokuri] (n) national interests [Add to Longdo]
国利民福[こくりみんぷく, kokuriminpuku] (n) national interests and the people's welfare [Add to Longdo]
弱気筋[よわきすじ, yowakisuji] (n) bearish traders; bear interests [Add to Longdo]
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks [Add to Longdo]
食い合い;食合い[くいあい, kuiai] (n) (1) biting one another; (2) long and short market interests [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top