ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -健-, *健*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[健, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] strong, robust, healthy; strength
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  建 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who can build 建 things; 建 also provides the pronunciation,  Rank: 979

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in, #3,560 [Add to Longdo]
[jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, ] health; healthy, #591 [Add to Longdo]
[jiàn quán, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, ] robust; strong, #3,827 [Add to Longdo]
[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, ] health protection; health care, #4,273 [Add to Longdo]
[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, ] physical exercise; gymnastics for fitness, #5,241 [Add to Longdo]
[wěn jiàn, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] firm; stable and steady, #8,416 [Add to Longdo]
身房[jiàn shēn fáng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ, ] gym; gymnasium, #18,791 [Add to Longdo]
[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, ] healthy and beautiful, #19,700 [Add to Longdo]
[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] robust; healthy; sturdy, #21,837 [Add to Longdo]
[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, ] absent-minded, #25,681 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) คนปกติธรรมดา, คนปกติ(ที่ไม่มีความพิการหรือข้อบกพร่องใดๆ), คนทั่วไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health

Japanese-English: EDICT Dictionary
やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na,n) vigorous; healthy; sound; (P) [Add to Longdo]
やかな体[すこやかなからだ, sukoyakanakarada] (n) healthy (sound) body [Add to Longdo]
[けんい, ken'i] (n,vs) strong stomach [Add to Longdo]
胃剤[けんいざい, ken'izai] (n) stomach medicine [Add to Longdo]
胃錠[けんいじょう, ken'ijou] (n) stomach tablets [Add to Longdo]
胃薬[けんいやく, ken'iyaku] (n) (See 胃,胃剤,胃錠) stomachic; stomach medicine [Add to Longdo]
[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
[けんきゃく, kenkyaku] (adj-na,n) good walker [Add to Longdo]
脚家[けんきゃくか, kenkyakuka] (n) good walker [Add to Longdo]
[けんこう, kenkou] (adj-na,n) health; sound; wholesome; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like to get a medical examination for my two-year-old daughter.2歳の娘の康診断をお願いします。
WHO stands for World Health Organization.WHOとは世界保機構を表す。
Who is taller, you or Ken?あなたととどちらが背が高いですか。
I am anxious about your health.あなたの康が心配です。
Now that you are well again, you can travel.あなたはもう康が回復したのだから旅行に行けます。
You should take more exercise for the sake of your health.あなたは康のためにもっと運動をするべきだ。
You had better keep early hours so you will be in good health.あなたは康のために早ね早起きをしたほうがよい。
If he had trained himself harder at that time, he would be healthier now.あのころ、もっと一生懸命体を鍛えていたら、彼は今頃はもっと康であろうに。
His health has declined since the accident.あの事故以来、彼の康は衰えている。
That baby is fat and healthy.あの赤ん坊はまるまるしていて康的だ。
No matter how learned one may be, he or she cannot be called a good person unless he or she has a sound mind.いかに学識があっても、全な精神がなければ立派な人とは言えない。
I'm glad to say that the boss has been very well lately.うれしいことに社長が最近とても康なんですよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Your heart...[CN] 既然您提到了 这种程度的暴饮暴食 对您的康危害极大 The Abominable Bride (2016)
You haven't had your nitrogen detox. Your health is my responsibility.[JA] 窒素療法を受けなかったろ 君の康は俺の責任だ Life (2017)
This is your life.[CN] 所以身房里的那个女人已经死了 Whiskey Tango Foxtrot (2016)
You know?[CN] 200)}I liked the sound of it. 200)}听起来很康 200)}It sounded wholesome. The Founder (2016)
That's all I ask from God. Good health always.[JA] 康が一番だからね 他には何も要らない Barbecue (2017)
He called me a Fenian bastard.[CN] 温歌,你们有定期做康检查吗? Whiskey Tango Foxtrot (2016)
Agent Conner, can you take Eric to the infirmary?[JA] エージェントコーナー、あなたはエリックを取ることができますか? 保室に? 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
- Security's reporting a situation in the infirmary.[JA] ねえ。 - セキュリティの報告 保室の状況 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
I don't care what Esther fucking Rantzen said on That's Life, these are bona fide health supplements, not re-packaged Purple Hearts.[JA] ありえない ドラッグ反対派でもないけど これは康サプリで 詰め替えたりしてない Smell the Weakness (2017)
Nurse's office.[JA] 保室に行ってて Stalker's Prey (2017)
You said Americans are undereducated and overmedicated.[CN] 你说医院是一伟大的地方如果 你是一康的人你想死。 Captain Fantastic (2016)
When I come onstage, take care of Kalloor and the girl.[CN] 我变得太有钱,可能不太 Jason Bourne (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やか[すこやか, sukoyaka] gesund [Add to Longdo]
[けんしょう, kenshou] gesund [Add to Longdo]
[けんざい, kenzai] gesund [Add to Longdo]
[けんこう, kenkou] Gesundheit [Add to Longdo]
[けんぼう, kenbou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]
忘症[けんぼうしょう, kenboushou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top