Search result for

กำลัง

(128 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำลัง-, *กำลัง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำลัง[N] circumference of the tree, Example: ลำต้นไม้ต้นหนึ่งมีกำลังสิบอ้อมแขน, Thai definition: มาตรวัดรอบของกลม
กำลัง[N] power, Example: 2 ยกกำลัง 10 มีค่าเท่าใด, Thai definition: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง, Notes: (คณิตศาสตร์)
กำลัง[N] power, See also: energy, strength, force, vigour, Syn. พลัง, แรง, พละกำลัง, Example: เขาเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง จึงทำให้มีพละกำลังมาก, Thai definition: ความสามารถทางด้านพลังกาย
กำลัง[AUX] being, See also: in the act of, in the process of, Example: พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์, Notes: (ไวยากรณ์)
กำลังคน[N] man power, See also: human resources, Example: การรับและส่งเอกสารด้วยกำลังคนนั้นก็มักเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันใจ, Thai definition: บุคคลที่ทำงาน
กำลังดี[ADJ] just right, See also: just perfect, exact, Syn. พอเหมาะ, พอดี, เหมาะ, Example: แตงโมใบนี้มีขนาดกำลังดี
กำลังดี[ADV] just, See also: exactly, Syn. พอเหมาะ, พอดี, เหมาะ, Example: มะละกอที่เขาเลือกสุกกำลังดี
กำลังใจ[N] spirit, See also: moral support, will, will power, courage, morale, Syn. แรงใจ, ขวัญ, Ant. กำลังกาย, Example: นักกีฬาต้องการกำลังใจจากผู้ชม, Thai definition: สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
กำลังงาน[N] power to work, Thai definition: กำลังในการทำงาน
กำลังม้า[N] horse-power, See also: H.P., Syn. แรงม้า, Example: รถจักรดีเซลนั้นส่วนมากเพื่อความสะดวกมักจะเรียกตามกำลังม้าของ เครื่องยนต์ดีเซล, Thai definition: หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน 1 แรงม้า คือ อัตราการทำงานได้ 550 ฟุต-ปอนด์ ต่อวินาที 1 แรงม้ามีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำลังน. แรง, สิ่งที่ทำให้เกิดอำนาจความเข้มแข็ง.
กำลังน. เลขชี้กําลังที่เขียนลงบนจํานวนจริง เช่น ๕ อ่านว่า ๕ ยกกําลัง ๒ อ่านว่า ๗ ยกกําลัง
กำลังจํานวนงานที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทําได้โดยสมํ่าเสมอในหนึ่งหน่วยเวลา เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ คือ กำลัง = , อัตราของการทํางาน ก็เรียก; ขนาดของของกลมที่วัดโดยรอบ เช่น ช้างมีกําลัง (วัดรอบอก) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว ไม้มีกําลัง (วัดรอบลําต้น) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว.
กำลังกินว. เหมาะที่จะกิน.
กำลังกินกำลังนอนว. อยู่ในวัยกินวัยนอน เช่น เด็กกำลังกินกำลังนอน.
กำลังช้างสารดู ตานเหลือง.
กำลังช้างสารดู หิรัญญิการ์.
กำลังช้างเผือกน. ชื่อพรรณไม้ ๒ ชนิดย่อยของชนิด Hiptage bengalensis (L.) Kurz ในวงศ์ Malpighiaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ใบเดี่ยว ค่อนข้างกลมมน ขอบหยักตื้น ๆ ออกตรงข้ามกัน ดอกสีขาวอมชมพู ชนิดย่อยแรก H. bengalensis (L.) Kurz subsp. bengalensisเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง, โนรา ก็เรียก, และชนิดย่อยที่ ๒ H. bengalensis (L.) Kurz subsp. candicans (Hook. f.) Sirirugsa เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก, พญาช้างเผือก ก็เรียก.
กำลังดีว. พอดี.
กำลังภายในน. กำลังที่เร้นอยู่ภายใน, กำลังที่เกิดจากการฝึกจิต โดยเฉพาะในลัทธิเต๋าและพระพุทธศาสนาบางนิกาย เพื่อให้จิตใจกล้าแข็งจนสามารถทำสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powerกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissive powerกำลังการเปล่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
active powerกำลังจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forceกำลังตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparent powerกำลังที่ปรากฏ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power consumptionกำลังที่ใช้ไป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuclear powerกำลังนิวเคลียร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
indicated power (ip)กำลังบ่งชี้ (ไอพี) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
indicated power (ip)กำลังบ่งชี้ (ไอพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric lossกำลังงาานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Specific powerกำลังจำเพาะ, กำลังที่ผลิตได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต่อหน่วยมวลของเชื้อเพลิง เช่น กิโลวัตต์ของความร้อนต่อกิโลกรัมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Air powerกำลังรบทางอากาศ [TU Subject Heading]
Least squaresกำลังสองน้อยที่สุด [TU Subject Heading]
Manpowerกำลังคน [TU Subject Heading]
Muscle strengthกำลังกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Power (Mechanics)กำลัง (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Reservesกำลังสำรอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On my way.กำลังไป Resurgence (2010)
I am on my way.ฉันกำลังไป Visitation (2010)
The captain is being chargedพ่อของเนทกำลังจะถูกจับ New Haven Can Wait (2008)
I'll be stepping through the gates of yale?ฉันกำลังจะก้าวเข้าสู่ประตู Yale แล้ว New Haven Can Wait (2008)
But daddy was invited when he visited. Your mother already left for work,แต่พ่อฉันก็ได้รับเชิญ /แม่ของคุณกำลังจะไปทำงานแล้วนะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
I know you may find this hard to believe,ฉันรู้ เธอกำลังค้นหาสิ่งที่ยากจะเชื่อ New Haven Can Wait (2008)
There's a cannonball coming your way.ลูกกระสุนกำลังพุ่งมาทางเธอ New Haven Can Wait (2008)
I was waiting for something. I got here as fast as I could.หนูกำลังรออะไรอยู่ต่างหาก, ฉันรีบเท่าที่ฉันจะทำได้แล้วนะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
Did you know that Vanessa's applying for n.Y.U.นี่ รู้มั้ยว่า วาเนสซ่ากำลังสมัครเข้าเรียนที่ N.Y.U New Haven Can Wait (2008)
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
And in high demand.และกำลังเป็นที่ต้องการ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour   FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำลัง...[v.] (kamlang ...) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just   FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ... yū) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of   FR: être en train de ... ; être occupé à ...
กำลังกระแสไฟฟ้า [n. exp.] (kamlang krasaē faifā) EN: amp ; ampere   FR: ampère [m]
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān phalit) EN: production capacity ; capacity   FR: capacité de production [f]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān phalit sūngsut) EN: peak capacity   
กำลังขยาย[n. exp.] (kamlang khayāi) FR: grossissement [m]
กำลังครุ่นคิด[adj.] (kamlang khrunkhit) EN: pensive   
กำลังจะ[xp] (kamlang ja) EN: be about to ; -ing (suff.)   FR: être sur le point de
กำลังซื้อ[n. exp.] (kamlang seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
WIP(n slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amp[N] แอมป์ (คำย่อของ ampere เป็นหน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้า), See also: กำลังกระแสไฟฟ้า
amperage[N] กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
armament[N] กำลังทางการรบ, See also: กำลังทหาร
beef[N] กำลังกล้ามเนื้อ, See also: อำนาจ, พละกำลัง
brawn[N] กล้ามเนื้อ, See also: กำลังกล้ามเนื้อ, Syn. muscle
be in[PHRV] กำลังเป็นที่นิยม, See also: ทันสมัย, Syn. come in
be looking up[PHRV] กำลังดีขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: กำลังปรับปรุง, กำลังพัฒนา
be on the boil[PHRV] กำลังถึงจุดเดือด, See also: กำลังเดือด
boil away[PHRV] กำลังต้ม, See also: เดือดต่อไป
dying[ADJ] กำลังจะตาย, See also: ใกล้ตาย, ป่วยหนัก, Syn. enfeebled, feeble, ill, Ant. well, healthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)

English-Thai: Nontri Dictionary
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
candlepower(n) กำลังเทียน,แรงเทียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.
holding hands (phrase ) กำลังจับมือกัน
on the verge of (slang ) กำลังจะ ex. Those students are on the verge of walking to s chool.
pending accountกำลังอยู่ในการพิจารณา
personnel (n ) กำลังพล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人気[にんき, ninki] (n) กำลังได้รับความนิยม
[ちから, chikara] (n) กำลัง, พลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
購買力[こうばいりょく, koubairyoku] (n) กำลังการซื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
kommendที่กำลังจะมาถึง
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

French-Thai: Longdo Dictionary
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
s'en aller(v/pr, reflexiv) ออกไปจากที่ ที่ผู้พูดกำลังอยู่ขณะนั้น, See also: S. partir,
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top