ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmly

K AA1 M L IY0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmly-, *calmly*, calm
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Architects calmly design the gates, meant to be passed through only once.เหล่าสถาปนิกต่างก็สร้างประตูทางเข้า เพื่อให้ผ่านเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว Night and Fog (1956)
React like a man, calmly.ตอบสนองเหมือนคนใจเย็น The Birdcage (1996)
- Yup, we can talk. Calmly.-ได้สิครับ แบบเบาๆนะ Hope Springs (2003)
That's why calmly declined!แต่ถ้าโดเมียวจิซังจริงจังกับเธอ เขาก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเธอเองล่ะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
He can tell me calmly that he wants a divorce in the future.เขามาบอกฉันอย่างหน้าตาเฉยว่าเขาต้องการจะหย่าในอนาคต. Episode #1.3 (2006)
But if you can, let's review the situation calmly.แต่ถ้าคุณพอจะได้ ลองทบทวนสถานการณ์ให้ดี Bandidas (2006)
Let us calmly, dispassionately, try to decide what we are going to do...ขอให้เราสงบพยายามที่จะตัดสินใจว่า สิ่งที่เรากำลังจะทำ Sex Trek: Charly XXX (2007)
We just walked calmly back.เดินกลับมาเงียบๆ Cassandra's Dream (2007)
All you have to do is go to the person you owe money to and calmly ask them to reschedule the payments.แล้วขอให้เขาเลื่อนกำหนดคืนเงินไป Cassie (2007)
Thinking about it calmly, going to the sea like this is weird, huh.พอคิดถึงเรื่องสงบๆแล้ว ไปที่ทะเลก็คงไม่แปลกหรอก Operation Proposal (2007)
I want to talk calmly.เสียใจที่พวกคุณคิดแบบนี้. The Machine Girl (2008)
Let's talk more calmly.เราน่าจะคุยกันดีๆ ให้มันรู้เรื่องนะครับ Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmlyHe heard the news calmly.
calmlyShe took the news calmly.
calmlyYou should act more calmly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ[ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
เยือกเย็น[ADV] calmly, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
ใจเย็น[ADV] calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
ราบคาบ[ADV] tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราบคาบ[adv.] (rāpkhāp) EN: tranquilly ; calmly   
สงบใจ[adv.] (sa-ngop jai) EN: tranquilly; calmly   
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop ning) EN: still ; quietly ; calmly   FR: calme ; paisible
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly   FR: tranquillement
เยือกเย็น[adv.] (yeūakyen) EN: calmly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMLY    K AA1 M L IY0
CALMLY    K AA1 L M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmly    (a) kˈaːmliː (k aa1 m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate) [Add to Longdo]
悠然[ゆうぜん, yuuzen] (n,adj-t,adv-to) with an air of composure; calmly [Add to Longdo]
悠揚迫らず[ゆうようせまらず, yuuyousemarazu] (exp,adv) calmly; composedly [Add to Longdo]
落ち落ち[おちおち, ochiochi] (adv) quietly; calmly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calmly \Calm"ly\, adv.
   In a calm manner.
   [1913 Webster]
 
      The gentle stream which calmly flows.  --Denham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calmly
   adv 1: with self-possession (especially in times of stress); "he
       spoke calmly to the rioting students"
   2: in a sedate manner [syn: {sedately}, {calmly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top