Search result for

พลัง

(108 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลัง-, *พลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลัง[N] power, See also: strength, force, might, Syn. อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ศักยภาพ, สมรรถนะ, Example: รัฐบาลต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เขาได้สร้างการศึกษาของเขาเอง
พลัง[N] strength, See also: power, energy, force, Syn. กำลัง, พละกำลัง, พละ, Example: เขามีความสามารถในการใช้พลังฝ่ามือฟันสิ่งของ หรือของแข็งให้แตกหักออกจากกัน
พลังงาน[N] energy, Example: เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย, Thai definition: ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้, Notes: (วิทยาศาสตร์)
พลังจิต[N] mental power, See also: power of mind, Syn. อำนาจจิต, Example: เด็กต่างดาว 214 คน มิได้เฉลียวฉลาดอะไรมาก เพียงแต่มีพลังจิตติดตัวมา สามารถสะกดจิตคนได้, Thai definition: ความเข้มแข็งของจิตใจ, อำนาจจิตอันทำให้ทรงพลัง
พลังน้ำ[N] water power, See also: hydraulic power, Example: เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากกระแสน้ำ
พลังไฟฟ้า[N] electric power, Syn. พลังงานไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, Example: ในระยะสองสามปีมานี้ ความต้องการพลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 12 % ต่อปี, Thai definition: กำลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
พลังความร้อน[N] heat energy, Example: กระบวนการผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังความร้อนจากแสงอาทิตย์, Thai definition: พลังงานที่ได้จากความร้อน
พลังงานไฟฟ้า[N] electric energy, Syn. กำลังไฟฟ้า, Example: ความเจริญทางวัตถุเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทวีคูณ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์[N] nuclear energy, Example: จุดเปราะบางที่สุดของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือปัญหาการกำจัดกากนิวเคลียร์และการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์
พลังงานแสงอาทิตย์[N] solar energy, Example: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากสมดุลอากาศตามธรรมชาติของโลก, Thai definition: พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลัง(พะ-) ว. กำลัง, มักใช้พูดเข้าคู่กันว่า กำลังพลัง.
พลังงานน. ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้.
พลังงานจลน์น. พลังงานที่มีในเทหวัตถุ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุนั้น.
พลังงานศักย์น. พลังงานที่มีในเทหวัตถุ เนื่องจากตำแหน่งที่อยู่ของเทหวัตถุนั้น.
พลังจิตน. ความเข้มแข็งของจิตใจ, อำนาจจิต.
พลังเงียบน. เสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก.
อำนาจพลังบังคับให้การเป็นไปหรือไม่เป็นไป หรือให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือส่งผลให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น อำนาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย อำนาจบังคับบัญชา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sthen(o)-พลัง, กำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sthen(o)-พลัง, กำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impulseพลังกระทบ, พลังผลักดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
energyพลังงาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
activation energyพลังงานก่อกัมมันต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy outพลังงานออก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy outputพลังงานออกใช้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy inพลังงานเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energy inputพลังงานใส่เข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomass energyพลังงานชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomass energyพลังงานชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geothermal energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternative Energyพลังงานทดแทน
พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Energyพลังงานใช้แล้วหมด หรือที่เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels)
พลังงานใช้แล้วหมดก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปรกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาตอนนี้ก็เก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางทีจึงเรียกว่า พลังงานสำรอง [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Energyพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานใช้ไม่หมด
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) พลังงานน้ำ เราสามารถแปรรูปพลังงานศักย์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นพลังงานกล เช่น ใช้แรงของน้ำหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า พลังงานลม โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดธัญพืช เป็นต้น พลังงานจากมวล ชีวภาพ เช่น มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ พลังงานจากการเผาไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย และ ที่เรียกว่า พลังงานใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Geothermal Energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ป็นพลังงานความร้อนที่สะสมและถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลกและสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นพลังงานที่ได้มาจากการปลดปล่อยไอน้ำและน้ำร้อนจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงในธรรมชาติโดยผ่านหลุมเจาะ จากการวัดอุณหภูมิที่ความลึกต่างๆจากผิวโลก พบว่าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิใต้พิภพมีค่าเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ที่ความลึกประมาณ 25 - 30 กิโลเมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 250 - 1,000 องศาเซลเซียส [ปิโตรเลี่ยม]
Power resourceพลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Power (Mechanic)พลังงาน (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
The seventh image moves forward by the power of four every six cycles.พลังทั้ง4คนทุกทุกวงจรทั้ง6 Odyssey (2008)
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
I lost my friends, my powers.ผมเสียเพื่อนๆ สูญเสียพลัง Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)
I knew you had a healing power, but your turbo IQ? Well, that was a pleasant surprise.ผมรู้ว่าคุณมีพลังการรักษา แต่เรื่อง IQ เทอร์โบ นั่นเป็นที่ประหลาดใจอย่างมาก Odyssey (2008)
He meant taking away your powers. How are we gonna get out of here?เขาคงหมายถึงการดึงพลังออก แล้วเราจะออกจากที่ีนี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
The healing effect of the Sun... brought you back from death.ดวงอาทิตย์มีพลังในการรักษา ช่วยนายขึ้นมาจากความตาย Odyssey (2008)
To be given the power of a god, yet exist among humans.จึงยอให้พลังของพระเจ้า... ยังคงอยู่ระหว่างมนุษย์ Odyssey (2008)
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลัง[n.] (phalang) EN: energy ; strength ; force ; power   FR: énergie [f] ; force [f] ; puissance [f]
พลังการเมือง[n. exp.] (phalang kānmeūang) EN: political force   FR: force politique [f]
พลังของจิตไร้สำนึก [n. exp.] (phalang khøng jitraisamneuk) EN: unconscious mind   
พลังงาน[n.] (phalang-ngān) EN: energy   FR: énergie [f]
พลังงานการแตกตัวครั้งที่ 1[n. exp.] (phalang-ngān kān taēktua khrang thī neung) EN: first ionization energy   
พลังงานความร้อน[n. exp.] (phalang-ngān khwām røn) EN: thermal energy   FR: énergie calorifique [f] ; énergie thermique [f]
พลังงานทดแทน[n. exp.] (phalang-ngān thotthaēn) EN: alternative energy   FR: énergie alternative [f]
พลังงานน้ำ[n. exp.] (phalang-ngān nām) FR: énergie hydraulique [f]
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง[n. exp.] (phalang-ngān nāmkheun nāmlong) FR: énergie marémotrice [f]
พลังงานนิวเคลียร์[n. exp.] (phalang-ngān niuhklīa) EN: nuclear energy   FR: énergie nucléaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
harness(vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aura[N] พลังหรือรัศมีที่ออกมาจากคนหรือสิ่งของ
chi[N] พลังของชีวิต
electric energy[N] พลังงานไฟฟ้า
energy[N] พลังงาน, See also: กำลัง, พลังงาน, พละกำลัง, เรี่ยวแรง, Syn. force, power, vigor
get-up-and-go[N] พลัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: พลังงาน, กำลัง, Syn. drive, enterprise, hustle
heat energy[N] พลังความร้อน
hydroelectric[ADJ] พลังน้ำ
hydropower[N] พลังน้ำ
get-up-and-go[IDM] แรงจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พลัง, แรง
kinetic energy[N] พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
birr(เบอร์) n. กำลัง,แรง,พลังงาน,เสียงลมแรง vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีเสียงดังคล้ายลมแรง, Syn. force
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in

English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
calorie(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
calory(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
energize(vt) ทำให้เกิดกำลัง,ให้พลัง,ทำให้ขะมักเขม้น,กระตุ้น
energy(n) กำลัง,พลังงาน,พลัง,กำลังวังชา
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
horsepower(n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
photovoltaic (n name uniq ) พลังงานไฟฟาแสงอาทิตย
telekinesis[てれきねしす] (n) พลังโทรจิต, การใช้พลังจิตในการเลื่อนสิ่งของได้ในระยะไกล
See also: R. kinesis

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電力[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
威力[いりょく, iryoku] พลังอำนาจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
火力[かりょく, karyoku] Thai: พลังความร้อน English: heating power
火力[かりょく, karyoku] Thai: พลังไอน้ำ English: steam power

German-Thai: Longdo Dictionary
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
kraftvoll(adj) มีแรงหรือพลังมาก, See also: A. kraftlos,
kraftlos(adj) ปราศจากแรงหรือพลังงาน, See also: A. kraftvoll,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top