Search result for

strength

(101 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strength-, *strength*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strength[N] พลัง, See also: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง, Syn. might, power, sturdiness
strength[N] ความต้านทาน, See also: ความทนทาน, Syn. durability, resistance, toughness
strength[N] ความเข้มข้น, See also: ความหนาแน่น, Syn. intensity, depth, concentration
strengthen[VI] แข็งแรงขึ้น, See also: มีพลังมากขึ้น
strengthen[VT] ทำให้แข็งแรง, See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง, Syn. harden, invigorate, toughen
strengthener[N] ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
strengthen(สเทรง'เธิน) vi.,vt. (ทำให้) แข็งแรงขึ้น,มีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น., See also: strengthener n., Syn. fortify

English-Thai: Nontri Dictionary
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strength weldแนวเชื่อมรับแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
You played to your strengths.นายเล่นตามบท Lucky Thirteen (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
He fears you do not have enough strength to defeat his enemies.ทรงกลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
They'll want to talk to you. Rest. You'll need your strength.พวกเขาต้องการจะพูดกับท่าน พักผ่อนซะ ท่านต้องการให้ร่างกาบแข็งแรงกว่านี้ Valiant (2008)
Not enough strength in me to stir the air.ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะหายใจ The Mark of Nimueh (2008)
Excuse me, but I don't think you have the combat strength- Don't believe your scouter-ขอโทษนะครับ แต่ผมว่าคุณสู้ไม่ไหวหรอก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Combat strength can easily change-อย่าเชื่อเครื่องสเคาเตอร์นักเลย ค่าพลังการต่อสู้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
They're kids with little combat strength!อะไร? ก็แค่เด็กตัวเล็กๆกับพลังต่อสู้จิ๊บจ๊อย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
But in this war, strength prevails.แต่ในสงครามนี้ แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทำให้ชนะ Lair of Grievous (2008)
It's in the strength of your brushข้ามั่นคงดั่งพู่กันของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
Ic, seo heahsacerd, the acwelle strengthe ealdan aewfaestnesse!Ic, seo heahsacerd, the acwelle strengthe ealdan aewfaestnesse! Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengthAge diminished his strength.
strengthAll of my strength gave out.
strengthA specialist has his own strength.
strengthA woman's strength is in her tongue.
strengthCorporate governance and accountability are being strengthened.
strengthEat more, or you won't gain strength.
strengthGod is our strength.
strengthGreat works are perfumed not by strength but by perseverance.
strengthHe borrowed a large sum of money on the strength of expected income.
strengthHe exhausted his strength on the work.
strengthHe has the strength to survive the illness.
strengthHe is second to none in strength.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
จุดดี[N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
มั่นคงแข็งแรง[V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน
จุดแข็ง[N] strength, See also: good point, Syn. จุดเด่น, ข้อดี, Ant. จุดอ่อน, จุดด้อย, ข้อเสีย, Example: มนุษย์เราควรรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร เพื่อจะได้ขยายความสามารถของตนไปในแนวทางที่เหมาะสม, Thai definition: ลักษณะที่เป็นข้อดี, ลักษณะเด่น
แรงกาย[N] strength, See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
พละ[N] strength, See also: power, force, Syn. กำลัง, พลัง, แรง, พละกำลัง, Example: คนที่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงและพอใจที่แก้ปัญหาด้วยการใช้พละ หากได้แสดงบทผู้ร้ายในละครหรือภาพยนตร์ก็จะทำได้ดี
พละกำลัง[N] strength, See also: power, force, might, Syn. กำลัง, พลัง, พละ, Example: การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่กระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจและเพียรพยายามในการทำงาน
พลัง[N] power, See also: strength, force, might, Syn. อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ศักยภาพ, สมรรถนะ, Example: รัฐบาลต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เขาได้สร้างการศึกษาของเขาเอง
พลัง[N] strength, See also: power, energy, force, Syn. กำลัง, พละกำลัง, พละ, Example: เขามีความสามารถในการใช้พลังฝ่ามือฟันสิ่งของ หรือของแข็งให้แตกหักออกจากกัน
เรี่ยว[N] power, See also: strength, force, energy, Example: การกินน้ำตาล หรือน้ำหวาน ก็เพื่อจะให้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: แรง, กำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนสุดกำลัง[X] (jon sut kamlang) EN: at the utmost of one' s strength   FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit   FR: point positif [m] ; avantage [m]
จุดแข็ง[n. exp.] (jut khaeng) EN: strength   FR: point fort [m] ; force [f]
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour   FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thāng watthu) EN: material strength   FR: résistance des matériaux [f]
ลองกำลัง[v. exp.] (løng kamlang) EN: try (one's) strength   FR: tester la/sa force
แม่แรง[n.] (maēraēng) EN: source of strength   
ไม่มีกำลัจ[X] (mai mī kamlang) EN: weak (without energy or strength)   FR: faible (sans énergie, sans force)
มั่นคงแข็งแรง[v. exp.] (mankhong khaengraēng) EN: strengthen   
ออกกำลัง[v. exp.] (økkamlang) EN: exert ; put forth one's strength   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRENGTH    S T R EH1 NG K TH
STRENGTH    S T R EH1 NG TH
STRENGTHS    S T R EH1 NG K TH S
STRENGTHS    S T R EH1 NG TH S
STRENGTHEN    S T R EH1 NG TH AH0 N
STRENGTHENS    S T R EH1 NG TH AH0 N Z
STRENGTHENED    S T R EH1 NG TH AH0 N D
STRENGTHENING    S T R EH1 NG TH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strength    (n) (s t r e1 ng th)
strengths    (n) (s t r e1 ng th s)
strengthen    (v) (s t r e1 ng th n)
strengthens    (v) (s t r e1 ng th n z)
strengthened    (v) (s t r e1 ng th n d)
strengthening    (v) (s t r e1 ng th n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterstärke {f}strength of character [Add to Longdo]
Festigkeit {f}; Belastbarkeit {f} | mechanische Belastbarkeitstrength | mechanical strength [Add to Longdo]
Festigkeitskennwerte {pl}strength values [Add to Longdo]
Festigkeitsklasse {f}strength class [Add to Longdo]
Festigkeitslehre {f}strength of materials [Add to Longdo]
Festigkeitsverhalten {n}strength behaviour [Add to Longdo]
Kraft {f}; Stärke {f} | Kräfte {pl}; Stärken {pl}strength | strengths [Add to Longdo]
Seelenstärke {f}strength of mind [Add to Longdo]
Stärke {f} | Stärken {pl} | Stärken und Schwächenstrength | strengths | strengths and weaknesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
せん断強さ;剪断強さ[せんだんつよさ, sendantsuyosa] (n) shear strength [Add to Longdo]
せん断強度;剪断強度[せんだんきょうど, sendankyoudo] (n) shear strength [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力气[lì qi, ㄌㄧˋ ㄑㄧ˙, / ] strength [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] strength [Add to Longdo]
实力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] strength [Add to Longdo]
强度[qiáng dù, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, / ] strength; intensity [Add to Longdo]
气力[qì lì, ㄑㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] strength; energy; vigor; talent [Add to Longdo]
膂力[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, ] strength; bodily strength; brawn [Add to Longdo]
风骨[fēng gǔ, ㄈㄥ ㄍㄨˇ, / ] strength of character; vigorous style (of calligraphy) [Add to Longdo]
骨力[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, ] strength; vigorous (calligraphy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strength \Strength\, n. [OE. strengthe, AS. streng[eth]u, fr.
   strang strong. See {Strong}.]
   1. The quality or state of being strong; ability to do or to
    bear; capacity for exertion or endurance, whether
    physical, intellectual, or moral; force; vigor; power; as,
    strength of body or of the arm; strength of mind, of
    memory, or of judgment.
    [1913 Webster]
 
       All his [Samson's] strength in his hairs were.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou must outlive
       Thy youth, thy strength, thy beauty. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Power to resist force; solidity or toughness; the quality
    of bodies by which they endure the application of force
    without breaking or yielding; -- in this sense opposed to
    {frangibility}; as, the strength of a bone, of a beam, of
    a wall, a rope, and the like. "The brittle strength of
    bones." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of resisting attacks; impregnability. "Our castle's
    strength will laugh a siege to scorn." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That quality which tends to secure results; effective
    power in an institution or enactment; security; validity;
    legal or moral force; logical conclusiveness; as, the
    strength of social or legal obligations; the strength of
    law; the strength of public opinion; strength of evidence;
    strength of argument.
    [1913 Webster]
 
   5. One who, or that which, is regarded as embodying or
    affording force, strength, or firmness; that on which
    confidence or reliance is based; support; security.
    [1913 Webster]
 
       God is our refuge and strength.    --Ps. xlvi. 1.
    [1913 Webster]
 
       What they boded would be a mischief to us, you are
       providing shall be one of our principal strengths.
                          --Sprat.
    [1913 Webster]
 
       Certainly there is not a greater strength against
       temptation.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. Force as measured; amount, numbers, or power of any body,
    as of an army, a navy, and the like; as, what is the
    strength of the enemy by land, or by sea?
    [1913 Webster]
 
   7. Vigor or style; force of expression; nervous diction; --
    said of literary work.
    [1913 Webster]
 
       And praise the easy vigor of a life
       Where Denham's strength and Waller's sweetness join.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. Intensity; -- said of light or color.
    [1913 Webster]
 
       Bright Phoebus in his strength.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Intensity or degree of the distinguishing and essential
    element; spirit; virtue; excellence; -- said of liquors,
    solutions, etc.; as, the strength of wine or of acids.
    [1913 Webster]
 
   10. A strong place; a stronghold. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {On the strength of}, or {Upon the strength of}, in reliance
    upon. "The allies, after a successful summer, are too apt,
    upon the strength of it, to neglect their preparations for
    the ensuing campaign." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Force; robustness; toughness; hardness; stoutness;
     brawniness; lustiness; firmness; puissance; support;
     spirit; validity; authority. See {Force}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strength \Strength\, v. t.
   To strengthen. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strength
   n 1: the property of being physically or mentally strong;
      "fatigue sapped his strength" [ant: {weakness}]
   2: capability in terms of personnel and materiel that affect the
     capacity to fight a war; "we faced an army of great
     strength"; "politicians have neglected our military posture"
     [syn: {military capability}, {military strength}, {strength},
     {military posture}, {posture}]
   3: physical energy or intensity; "he hit with all the force he
     could muster"; "it was destroyed by the strength of the
     gale"; "a government has not the vitality and forcefulness of
     a living man" [syn: {force}, {forcefulness}, {strength}]
   4: an asset of special worth or utility; "cooking is his forte"
     [syn: {forte}, {strong suit}, {long suit}, {metier},
     {specialty}, {speciality}, {strong point}, {strength}] [ant:
     {weak point}]
   5: the power to induce the taking of a course of action or the
     embracing of a point of view by means of argument or
     entreaty; "the strength of his argument settled the matter"
     [syn: {persuasiveness}, {strength}] [ant: {unpersuasiveness}]
   6: the amount of energy transmitted (as by acoustic or
     electromagnetic radiation); "he adjusted the intensity of the
     sound"; "they measured the station's signal strength" [syn:
     {intensity}, {strength}, {intensity level}]
   7: capacity to produce strong physiological or chemical effects;
     "the toxin's potency"; "the strength of the drinks" [syn:
     {potency}, {effectiveness}, {strength}]
   8: the condition of financial success; "the strength of the
     company's stock in recent weeks" [ant: {weakness}]
   9: permanence by virtue of the power to resist stress or force;
     "they advertised the durability of their products" [syn:
     {lastingness}, {durability}, {enduringness}, {strength}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top