ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strength

S T R EH1 NG K TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strength-, *strength*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strength(n) พลัง, See also: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง, Syn. might, power, sturdiness
strength(n) ความต้านทาน, See also: ความทนทาน, Syn. durability, resistance, toughness
strength(n) ความเข้มข้น, See also: ความหนาแน่น, Syn. intensity, depth, concentration
strengthen(vi) แข็งแรงขึ้น, See also: มีพลังมากขึ้น
strengthen(vt) ทำให้แข็งแรง, See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง, Syn. harden, invigorate, toughen
strengthener(n) ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strength(สเทรง) n. กำลัง, พลัง, แรง, ความแข็งแรง, อำนาจจิต, ความกล้าหาญ, ความหนักแน่น, กำลังทหาร, กำลังกองทัพ, จำนวนทหารหรือเรือ, อำนาจความต้านทาน, แหล่งพลัง, อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power, forc
strengthen(สเทรง'เธิน) vi., vt. (ทำให้) แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น., See also: strengthener n., Syn. fortify

English-Thai: Nontri Dictionary
strength(n) ความแข็งแรง, กำลัง, พลัง, ความกล้าหาญ, อำนาจจิต
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ, ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strength weldแนวเชื่อมรับแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He no longer dreamed of storms nor of women... ... nor of great occurrences nor of great fish... ... nor fights nor contests of strength nor of his wife.เขาไม่ได้ฝันของพายุมิได้ของ ผู้หญิง มิได้เกิดขึ้นมิได้ที่ดีของปลาที่ดี มิได้ต่อสู้หรือแข่งขันของความ แข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา The Old Man and the Sea (1958)
He should regain his strength in a very short time.เขาคงแข็งแรงขึ้น เร็วๆ นี้ล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา How I Won the War (1967)
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม Blazing Saddles (1974)
You have the strength that comes from knowing.คุณมีความเข้มแข็งจากความหยั่งรู้ Oh, God! (1977)
Its strength rests with its leader- That is, with its head.พลังของแม่มดที่เหลือบวกกับหัวหน้า-- นั่นคือ, หัวของมัน. Suspiria (1977)
We know the strength of the forces arrayed against us know that because of them, we can only use peaceful means.เรารู้ถึงพลังที่ต่อต้านเรา รู้ว่าเพราะเป็นพวกเขา เราจึงใช้ได้แต่วิธีที่สงบ Gandhi (1982)
It is their strength that we need.เราต้องการพลังของพวกเขา Gandhi (1982)
We'll cut the strength from under him.เราจะตัดพลังของเขา Gandhi (1982)
That is the strength of civil resistance.นี่คือพลังของการต่อสู้ของมวลชน Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengthAge diminished his strength.
strengthAll of my strength gave out.
strengthA specialist has his own strength.
strengthA woman's strength is in her tongue.
strengthCorporate governance and accountability are being strengthened.
strengthEat more, or you won't gain strength.
strengthGod is our strength.
strengthGreat works are perfumed not by strength but by perseverance.
strengthHe borrowed a large sum of money on the strength of expected income.
strengthHe exhausted his strength on the work.
strengthHe has the strength to survive the illness.
strengthHe is second to none in strength.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้มแข็ง(n) strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
จุดดี(n) good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
มั่นคงแข็งแรง(v) strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai Definition: แน่นและทนทาน
จุดแข็ง(n) strength, See also: good point, Syn. จุดเด่น, ข้อดี, Ant. จุดอ่อน, จุดด้อย, ข้อเสีย, Example: มนุษย์เราควรรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร เพื่อจะได้ขยายความสามารถของตนไปในแนวทางที่เหมาะสม, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นข้อดี, ลักษณะเด่น
แรงกาย(n) strength, See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
พละ(n) strength, See also: power, force, Syn. กำลัง, พลัง, แรง, พละกำลัง, Example: คนที่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงและพอใจที่แก้ปัญหาด้วยการใช้พละ หากได้แสดงบทผู้ร้ายในละครหรือภาพยนตร์ก็จะทำได้ดี
พละกำลัง(n) strength, See also: power, force, might, Syn. กำลัง, พลัง, พละ, Example: การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่กระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจและเพียรพยายามในการทำงาน
พลัง(n) power, See also: strength, force, might, Syn. อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ศักยภาพ, สมรรถนะ, Example: รัฐบาลต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เขาได้สร้างการศึกษาของเขาเอง
พลัง(n) strength, See also: power, energy, force, Syn. กำลัง, พละกำลัง, พละ, Example: เขามีความสามารถในการใช้พลังฝ่ามือฟันสิ่งของ หรือของแข็งให้แตกหักออกจากกัน
เรี่ยว(n) power, See also: strength, force, energy, Example: การกินน้ำตาล หรือน้ำหวาน ก็เพื่อจะให้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: แรง, กำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนสุดกำลัง[jon sut kamlang] (x) EN: at the utmost of one' s strength  FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
จุดดี[jut dī] (n, exp) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit  FR: point positif [ m ] ; avantage [ m ]
จุดแข็ง[jut khaeng] (n, exp) EN: strength  FR: point fort [ m ] ; force [ f ]
กำลัง[kamlang] (n) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour  FR: énergie [ f ] ; force [ f ] ; vitalité [ f ] ; vigueur [ f ] ; puissance [ f ] ; capacité [ f ] ; pouvoir [ m ]
กำลังทางวัตถุ[kamlang thāng watthu] (n, exp) EN: material strength  FR: résistance des matériaux [ f ]
ลองกำลัง[løng kamlang] (v, exp) EN: try (one's) strength  FR: tester la/sa force
แม่แรง[maēraēng] (n) EN: source of strength
ไม่มีกำลัจ[mai mī kamlang] (x) EN: weak (without energy or strength)  FR: faible (sans énergie, sans force)
มั่นคงแข็งแรง[mankhong khaengraēng] (v, exp) EN: strengthen
ออกกำลัง[økkamlang] (v, exp) EN: exert ; put forth one's strength

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRENGTH S T R EH1 NG K TH
STRENGTH S T R EH1 NG TH
STRENGTHS S T R EH1 NG K TH S
STRENGTHS S T R EH1 NG TH S
STRENGTHEN S T R EH1 NG TH AH0 N
STRENGTHENS S T R EH1 NG TH AH0 N Z
STRENGTHENED S T R EH1 NG TH AH0 N D
STRENGTHENING S T R EH1 NG TH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strength (n) strˈɛŋθ (s t r e1 ng th)
strengths (n) strˈɛŋθs (s t r e1 ng th s)
strengthen (v) strˈɛŋθn (s t r e1 ng th n)
strengthens (v) strˈɛŋθnz (s t r e1 ng th n z)
strengthened (v) strˈɛŋθnd (s t r e1 ng th n d)
strengthening (v) strˈɛŋθnɪŋ (s t r e1 ng th n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ,   /  ] strength #1,282 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] strength #3,515 [Add to Longdo]
强度[qiáng dù, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ,   /  ] strength; intensity #3,957 [Add to Longdo]
力气[lì qi, ㄌㄧˋ ㄑㄧ˙,   /  ] strength #6,444 [Add to Longdo]
气力[qì lì, ㄑㄧˋ ㄌㄧˋ,   /  ] strength; energy; vigor; talent #22,497 [Add to Longdo]
风骨[fēng gǔ, ㄈㄥ ㄍㄨˇ,   /  ] strength of character; vigorous style (of calligraphy) #41,600 [Add to Longdo]
膂力[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ,  ] strength; bodily strength; brawn #105,700 [Add to Longdo]
骨力[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ,  ] strength; vigorous (calligraphy) #115,031 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterstärke { f }strength of character [Add to Longdo]
Festigkeit { f }; Belastbarkeit { f } | mechanische Belastbarkeitstrength | mechanical strength [Add to Longdo]
Festigkeitskennwerte { pl }strength values [Add to Longdo]
Festigkeitsklasse { f }strength class [Add to Longdo]
Festigkeitslehre { f }strength of materials [Add to Longdo]
Festigkeitsverhalten { n }strength behaviour [Add to Longdo]
Kraft { f }; Stärke { f } | Kräfte { pl }; Stärken { pl }strength | strengths [Add to Longdo]
Seelenstärke { f }strength of mind [Add to Longdo]
Stärke { f } | Stärken { pl } | Stärken und Schwächenstrength | strengths | strengths and weaknesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]
[ど, do] (n, n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) #340 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) strength #489 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n-suf) strength; power; (P) #489 [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone #611 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n, suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) #866 [Add to Longdo]
もう[mou] (adv, int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int, adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) #1,524 [Add to Longdo]
いけ;いっけ[ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective #1,842 [Add to Longdo]
強化[きょうか, kyouka] (n, vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) #1,915 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strength \Strength\, n. [OE. strengthe, AS. streng[eth]u, fr.
   strang strong. See {Strong}.]
   1. The quality or state of being strong; ability to do or to
    bear; capacity for exertion or endurance, whether
    physical, intellectual, or moral; force; vigor; power; as,
    strength of body or of the arm; strength of mind, of
    memory, or of judgment.
    [1913 Webster]
 
       All his [Samson's] strength in his hairs were.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou must outlive
       Thy youth, thy strength, thy beauty. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Power to resist force; solidity or toughness; the quality
    of bodies by which they endure the application of force
    without breaking or yielding; -- in this sense opposed to
    {frangibility}; as, the strength of a bone, of a beam, of
    a wall, a rope, and the like. "The brittle strength of
    bones." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of resisting attacks; impregnability. "Our castle's
    strength will laugh a siege to scorn." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That quality which tends to secure results; effective
    power in an institution or enactment; security; validity;
    legal or moral force; logical conclusiveness; as, the
    strength of social or legal obligations; the strength of
    law; the strength of public opinion; strength of evidence;
    strength of argument.
    [1913 Webster]
 
   5. One who, or that which, is regarded as embodying or
    affording force, strength, or firmness; that on which
    confidence or reliance is based; support; security.
    [1913 Webster]
 
       God is our refuge and strength.    --Ps. xlvi. 1.
    [1913 Webster]
 
       What they boded would be a mischief to us, you are
       providing shall be one of our principal strengths.
                          --Sprat.
    [1913 Webster]
 
       Certainly there is not a greater strength against
       temptation.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. Force as measured; amount, numbers, or power of any body,
    as of an army, a navy, and the like; as, what is the
    strength of the enemy by land, or by sea?
    [1913 Webster]
 
   7. Vigor or style; force of expression; nervous diction; --
    said of literary work.
    [1913 Webster]
 
       And praise the easy vigor of a life
       Where Denham's strength and Waller's sweetness join.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. Intensity; -- said of light or color.
    [1913 Webster]
 
       Bright Phoebus in his strength.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Intensity or degree of the distinguishing and essential
    element; spirit; virtue; excellence; -- said of liquors,
    solutions, etc.; as, the strength of wine or of acids.
    [1913 Webster]
 
   10. A strong place; a stronghold. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {On the strength of}, or {Upon the strength of}, in reliance
    upon. "The allies, after a successful summer, are too apt,
    upon the strength of it, to neglect their preparations for
    the ensuing campaign." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Force; robustness; toughness; hardness; stoutness;
     brawniness; lustiness; firmness; puissance; support;
     spirit; validity; authority. See {Force}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strength \Strength\, v. t.
   To strengthen. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strength
   n 1: the property of being physically or mentally strong;
      "fatigue sapped his strength" [ant: {weakness}]
   2: capability in terms of personnel and materiel that affect the
     capacity to fight a war; "we faced an army of great
     strength"; "politicians have neglected our military posture"
     [syn: {military capability}, {military strength}, {strength},
     {military posture}, {posture}]
   3: physical energy or intensity; "he hit with all the force he
     could muster"; "it was destroyed by the strength of the
     gale"; "a government has not the vitality and forcefulness of
     a living man" [syn: {force}, {forcefulness}, {strength}]
   4: an asset of special worth or utility; "cooking is his forte"
     [syn: {forte}, {strong suit}, {long suit}, {metier},
     {specialty}, {speciality}, {strong point}, {strength}] [ant:
     {weak point}]
   5: the power to induce the taking of a course of action or the
     embracing of a point of view by means of argument or
     entreaty; "the strength of his argument settled the matter"
     [syn: {persuasiveness}, {strength}] [ant: {unpersuasiveness}]
   6: the amount of energy transmitted (as by acoustic or
     electromagnetic radiation); "he adjusted the intensity of the
     sound"; "they measured the station's signal strength" [syn:
     {intensity}, {strength}, {intensity level}]
   7: capacity to produce strong physiological or chemical effects;
     "the toxin's potency"; "the strength of the drinks" [syn:
     {potency}, {effectiveness}, {strength}]
   8: the condition of financial success; "the strength of the
     company's stock in recent weeks" [ant: {weakness}]
   9: permanence by virtue of the power to resist stress or force;
     "they advertised the durability of their products" [syn:
     {lastingness}, {durability}, {enduringness}, {strength}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top