Search result for

เข้มแข็ง

(45 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้มแข็ง-, *เข้มแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้มแข็ง[V] be vigorous, See also: be strong, Syn. อดทน, แข็งแกร่ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้มแข็งก. แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not really.ไม่จริงหรอก คุณเข้มแข็ง Joy (2008)
But you're strong. You've make good choices.แต่คุณเข้มแข็ง คุณเลือกแต่สิ่งที่ดี Emancipation (2008)
They respect him. Jax is strong.พวกเขาให้เคารพเขา เเจ็คเข้มแข็ง Pilot (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
You need to be strong for what's to come.คุณต้องเข้มแข็งพร้อมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
...use telekinesis, has superstrength.ใช้พลังเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีพละกำลังที่เข้มแข็ง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
His mind, it seems, is quite weak. Let's hope yours is stronger.จิตของเขา อ่อนมาก หวังว่าของคุณคงจะเข้มแข็งกว่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I hope you have the strenght to start all over again.พ่อก็หวังว่าลูกจะเข้มแข็งพอที่จะเริ่มใหม่อีกครั้ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He's gotten stronger.มันเข้มแข็งมากขึ้น Kung Fu Panda (2008)
-No, we have to be strong.-ไม่ใช่,เราต้องเข้มแข็ง Vantage Point (2008)
He thought it would make me tough.เขาคิดว่ามันคงทำให้ฉันเข้มแข็ง The Lazarus Project (2008)
Now look where we are. We are stronger than ever.ดูเราตอนนี้สิ เราเข้มแข็งกว่าเก่าเยอะ Wanted (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be strong   
เข้มแข็ง[adj.] (khemkhaeng) EN: vigorous ; energetic   FR: fort ; énergique ; vigoureux

English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear up[PHRV] กล้าหาญ, See also: เข้มแข็ง
bear up against[PHRV] เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง, Syn. bear up under
bear up under[PHRV] เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง, Syn. bear up against
brace up[PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
iron[N] เข้มแข็งเหมือนเหล็ก, See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก, Syn. strong, tough
rugged[ADJ] เข้มแข็ง, See also: ทนทาน, Syn. strong, sturdy, tough
strong[ADJ] เข้มแข็ง, See also: หนักแน่น, Syn. determined, resolute, staunch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
manly(แมน'ลี) adj. มีความเป็นลูกผู้ชายหรือคน,เข้มแข็ง, See also: manliness n., Syn. courageous
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
militarism(มิลลิทะริซ'ซึม) n. จิตใจเข้มแข็งของการเป็นทหาร,ลัทธินิยมการพร้อมรบ
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
strenuous(สเทรน'นิวอัส) adj. แข็งแรง,มีพลัง,เข้มแข็ง,บากบั่น,พากเพียร,อุตสาหะ,ใช้กำลังมาก., See also: strenuousness n. strenuosity n., Syn. demanding,arduous,tough,uphill

English-Thai: Nontri Dictionary
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
manliness(n) ความเข้มแข็ง,ความเป็นลูกผู้ชาย
manly(adj) สมเป็นชาย,เข้มแข็ง
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย
militant(adj) ที่ต่อสู้กัน,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,ที่แข็งข้อ
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง

German-Thai: Longdo Dictionary
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top