ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slowly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slowly-, *slowly*, slow
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slowly(adv) อย่างช้าๆ, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually, gently, moderately

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We go slowly along them, looking for what?เราคืบไปช้าๆตามพวกเค้า เพื่อตามหาสิ่งใดหรือ? Night and Fog (1956)
And he walked very slowly to the stand.และเขาเดินช้ามากที่จะยืน 12 Angry Men (1957)
Then the boat began to move... ... slowly off toward the northwest.จากนั้นเรือเริ่มที่จะย้าย ช้าออกไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ The Old Man and the Sea (1958)
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ The Old Man and the Sea (1958)
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง The Old Man and the Sea (1958)
Very slowly old friend.ช้าๆ ไอ้เพื่อนยาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Fortunately, such news comes very slowly to where l live.โชคดีนะ ที่ข่าวไปถึงที่ที่ผมอยู่ช้า Gandhi (1982)
Turn slowly and pull it gently.ค่อยๆ หมุน ค่อยๆ ดึง Gandhi (1982)
- [ Breathing Slowly ]- [ หายใจช้า ] Pulp Fiction (1994)
I, myself... slowly began to realize that my play was not like that of the other boys.ผม ตัวผมเอง เริ่มเข้าใจช้าๆ ว่าการเล่นของผมไม่เหมือนเด็กผู้ชายคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
A once-close community was slowly being' destroyed.ชุมชนที่คัร้งหนึ่งเคยอบอุ่น ก็ถูกทำลายลงช้าๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I can feel that my powers are slowly returningข้ารู้สึกได้ว่าอำนาจกำลังกลับมาช้าๆ Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slowlyA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
slowlyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
slowlyAs the river become broader, the current moved slowly.
slowlyA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
slowlyBetween ourselves, this article is selling slowly.
slowlyCould you drive more slowly?
slowlyCould you please repeat it slowly?
slowlyCould you please speak a little bit more slowly?
slowlyCould you speak as slowly as possible?
slowlyCould you speak more slowly?
slowlyCould you speak more slowly, please?
slowlyDon't run walk slowly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุบดิบ(adv) slowly, Syn. เชื่องช้า, Example: หนอนคลานบนพื้นดินอย่างดุบดิบ, Thai Definition: เคลื่อนไหวน้อยๆ
มะงุมมะงาหรา(adv) slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
เนิบนาบ(adv) slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai Definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เต่า(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Example: ทำไมลูกทำอะไรเต่าอย่างนี้ รีบๆ หน่อยได้ไหม, Thai Definition: เชื่องช้า อืดอาดยืดยาด
พะงาบ(v) slowly shut the mouth, Syn. พะงาบๆ, Example: หมอมองดูคนไข้ที่กำลังพะงาบๆ อย่างไม่มีทางรักษาได้, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ค่อย(aux) slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น
งุ่มง่าม(adv) slowly, See also: clumsily, awkwardly, unskillfully, Syn. ชักช้า, เชื่องช้า, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง, Thai Definition: ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว
อืด(adv) slowly, See also: dilatorily, tardily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
อืดอาด(adv) tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[chā] (adv) EN: slowly ; tardy  FR: lentement ; tardivement
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (v) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay  FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
ช้ากว่านี้[chā kwā nī] (x) EN: more slowly  FR: plus lentement
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
คืบ[kheūp] (v) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch  FR: avancer difficilement
คืบคลาน[kheūpkhlān] (v) EN: creep up on ; move slowly ; crawl
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: slowly ; softly ; carefully
กรวดน้ำ[krūat nām] (v, exp) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
slowly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slowly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢慢[màn màn, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ,  ] slowly #1,817 [Add to Longdo]
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ,   /  ] slowly; unhurriedly; little by little #5,247 [Add to Longdo]
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ,  ] slowly; gently #18,844 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆっくり[yukkuri] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) slowly; at ease; restful; (P) #10,533 [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv, adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) #13,026 [Add to Longdo]
緩行[かんこう, kankou] (n, vs) going slowly #17,262 [Add to Longdo]
ぐじぐじ[gujiguji] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
じりじり[jirijiri] (adv, n, vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
じわっと[jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to, adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のそのそ[nosonoso] (adv, adv-to, vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]
のそり[nosori] (adv, adv-to) (on-mim) moving slowly (and dull-wittedly) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slowly \Slow"ly\, adv.
   In a slow manner; moderately; not rapidly; not early; not
   rashly; not readly; tardly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slowly
   adv 1: without speed (`slow' is sometimes used informally for
       `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is
       slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I
       can see the sights" [syn: {slowly}, {slow}, {easy},
       {tardily}] [ant: {apace}, {chop-chop}, {quickly},
       {rapidly}, {speedily}]
   2: in music; "Play this lento, please" [syn: {lento}, {slowly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top