ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courageous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courageous-, *courageous*, courageou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courageous(adj) กล้าหาญ, See also: เก่งกล้าสามารถ, Syn. brave
courageously(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า, กล้าหาญ, มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous

English-Thai: Nontri Dictionary
courageous(adj) กล้าหาญ, ใจป้ำ, ใจกล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ The Bodyguard (1992)
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ Hero (1992)
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet, ... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย Fight Club (1999)
He was a courageous soldier, ma'am.He was a courageous soldier, ma'am. Anna and the King (1999)
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี... The Day After Tomorrow (2004)
'They will not be cowards, 'they will be courageous in the face of danger.'มันคงใช้เวลาเป็นปีๆ เลยสิ ก็จริง แต่เวลาน่ะฉันมี Shaun of the Dead (2004)
Courageous and honorable members of the united states military.พ่อทหารหาญแห่งกองทัพอเมริกัน Chuck Versus the Truth (2007)
After a courageous battle with liver cancer.หลังจากต่อสู้มานานกับ มะเร็งที่ตับ The Ten (2007)
That is very courageous of you, Senator, but far too dangerous.นับว่าท่านกล้าหาญยิ่งนัก ท่านวุฒิฯ แต่ว่าเป็นอันตรายเกินไป Star Wars: The Clone Wars (2008)
This human has proven herself to be a courageous and loyal friend to our kind.มนุษย์ผู้นี้พิสูจน์ตัวเองว่า มีความหาญกล้า และเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อพวกเรา Timebomb (2009)
And courageous guy i know...และยังเป็นคนที่กล้าหาญ The Grandfather: Part II (2009)
I will absolutely not turn over to you any information which was entrusted to me by the courageous individual who risked his or her job to aid innocent creatures who are unable to defend themselves.ผมจะไม่มีทาง ส่งมอบให้กับคุณ ไม่ว่าข้อมูลใดๆ ที่ผมได้รับ ความไว้วางใจให้ดำเนินการ จากบุคคลที่ใจกว้างและยอมเสี่ยง ในหน้าที่การงานของเธอ/เขา ในการช่วยเหลือสัตว์โลกที่บริสุทธิ์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courageousAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
courageousHe believes himself to be courageous.
courageousHe did a courageous act.
courageousI felt profound reverence for the courageous mother.
courageousIt is courageous of him to oppose his boss.
courageousIt is courageous of you to say such a thing.
courageousTales of her courageous deeds rang through the country.
courageousYou were courageous to tell the truth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจ(adj) brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
เก่งกล้า(adj) brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai Definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าหาญ[klāhān] (adj) EN: courageous ;bold  FR: courageux ; audacieux ; brave
องอาจ[ong-āt] (adj) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous  FR: courageux ; brave ; vaillant
วีรชน[wīrachon] (n) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people
ยง[yong] (v) EN: fight courageously; fight bravely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
courageous
courageously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courageous
courageously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ,  ] courageous; resolute and daring #29,760 [Add to Longdo]
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ,   /  ] courageous; righteous and courageous #52,968 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] courageous; valiant #768,606 [Add to Longdo]
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ,    /   ] courageous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; couragiert { adj } | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n, adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious [Add to Longdo]
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous [Add to Longdo]
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general [Add to Longdo]
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous [Add to Longdo]
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courageous \Cour*a"geous\ (k?r-?"j?s), a. [F. courageux.]
   Possessing, or characterized by, courage; brave; bold.
   [1913 Webster]
 
      With this victory, the women became most courageous and
      proud, and the men waxed . . . fearful and desperate.
                          --Stow.
 
   Syn: Gallant; brave; bold; daring; valiant; valorous; heroic;
     intrepid; fearless; hardy; stout; adventurous;
     enterprising. See {Gallant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courageous
   adj 1: possessing or displaying courage; able to face and deal
       with danger or fear without flinching; "Familiarity with
       danger makes a brave man braver but less daring"- Herman
       Melville; "a frank courageous heart...triumphed over
       pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by
       leading them safely into and out of enemy-held territory"
       [syn: {brave}, {courageous}] [ant: {cowardly}, {fearful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top