ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courageous

K ER0 EY1 JH AH0 S   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courageous-, *courageous*, courageou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courageous[ADJ] กล้าหาญ, See also: เก่งกล้าสามารถ, Syn. brave
courageously[ADV] อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous

English-Thai: Nontri Dictionary
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ The Bodyguard (1992)
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ Hero (1992)
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย Fight Club (1999)
He was a courageous soldier, ma'am.He was a courageous soldier, ma'am. Anna and the King (1999)
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี... The Day After Tomorrow (2004)
'They will not be cowards, 'they will be courageous in the face of danger.'มันคงใช้เวลาเป็นปีๆ เลยสิ ก็จริง แต่เวลาน่ะฉันมี Shaun of the Dead (2004)
You were courageous.- คุณหาญกล้ามาก The Constant Gardener (2005)
Be courageous, enslaved people, this dance is goingอย่างกล้าหาญ ทำให้ฝูงชนเป็นทาส การร่ายรำกำลังดำเนินสู่ March of the Penguins (2005)
something courageous.กล้าหาญเด็ดเดี่ยว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I will fight courageously until the end, in the spirit of Yamato.ข้าจะรบอย่างกล้าหาญจนสิ้นลมปราณ พลีชีพ และจิตวิญญาณแห่ง ยามาโมโต Letters from Iwo Jima (2006)
And chuck is courageous.แล้วยังเก่งกล้าสามารถ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Courageous and honorable members of the united states military.พ่อทหารหาญแห่งกองทัพอเมริกัน Chuck Versus the Truth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courageousAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
courageousHe believes himself to be courageous.
courageousHe did a courageous act.
courageousI felt profound reverence for the courageous mother.
courageousIt is courageous of him to oppose his boss.
courageousIt is courageous of you to say such a thing.
courageousTales of her courageous deeds rang through the country.
courageousYou were courageous to tell the truth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจ[ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
เก่งกล้า[ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious   FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าหาญ[adj.] (klāhān) EN: courageous ;bold   FR: courageux ; audacieux ; brave
องอาจ[adj.] (ong-āt) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous   FR: courageux ; brave ; vaillant
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people   
ยง[v.] (yong) EN: fight courageously; fight bravely   

CMU English Pronouncing Dictionary
COURAGEOUS    K ER0 EY1 JH AH0 S
COURAGEOUSLY    K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courageous    (j) kˈərˈɛɪʤəs (k @1 r ei1 jh @ s)
courageously    (a) kˈərˈɛɪʤəsliː (k @1 r ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring, #29,760 [Add to Longdo]
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, / ] courageous; righteous and courageous, #52,968 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] courageous; valiant, #768,606 [Add to Longdo]
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] courageous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; couragiert {adj} | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n,adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious [Add to Longdo]
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous [Add to Longdo]
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general [Add to Longdo]
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous [Add to Longdo]
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courageous \Cour*a"geous\ (k?r-?"j?s), a. [F. courageux.]
   Possessing, or characterized by, courage; brave; bold.
   [1913 Webster]
 
      With this victory, the women became most courageous and
      proud, and the men waxed . . . fearful and desperate.
                          --Stow.
 
   Syn: Gallant; brave; bold; daring; valiant; valorous; heroic;
     intrepid; fearless; hardy; stout; adventurous;
     enterprising. See {Gallant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courageous
   adj 1: possessing or displaying courage; able to face and deal
       with danger or fear without flinching; "Familiarity with
       danger makes a brave man braver but less daring"- Herman
       Melville; "a frank courageous heart...triumphed over
       pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by
       leading them safely into and out of enemy-held territory"
       [syn: {brave}, {courageous}] [ant: {cowardly}, {fearful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top