หรือคุณหมายถึง weakneß?
Search result for

weakness

(43 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weakness-, *weakness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weakness    [N] ความอ่อนแอ, See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ, Syn. feebleness, frailness, infirmity, Ant. healthfulness, strength, vigor
weakness    [N] จุดอ่อน, See also: ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weaknessEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
weaknessAnn has a weakness for chocolate.
weaknessThis is a weakness peculiar to young people.
weaknessYou will recover from your weakness soon.
weaknessJohn took advantage of Bill's weakness.
weaknessThe warrior is conscious of both his strength and his weakness.
weaknessThe weakness of vinyl is that it is easily affected by heat.
weaknessUnfair advantage was taken of Bill's weakness.
weaknessOvercome one's weakness.
weaknessI want you to stop preying on people's weaknesses.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility,frailty,failing,fondness,bent
muscle weaknessกล้ามเนื้อเปลี้ย

English-Thai: Nontri Dictionary
weakness(n) ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย,จุดอ่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ความอ่อนเพลีย    [N] exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
จุดอ่อน    [N] weakness, See also: weak point, fault, demerit, Syn. ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง, Ant. จุดแข็ง, ข้อดี, ข้อเด่น, Example: จุดอ่อนของเขาอยู่ที่ความใจอ่อน, Thai definition: จุดที่ฝ่ายตรงข้ามจะเอาชนะได้โดยง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดแข็งและจุดอ่อน[n. exp.] (jut khaeng lae jut øn) EN: strenghts and weaknesses   
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khø bokphrǿng) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming   
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness   FR: faiblesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAKNESS    W IY1 K N AH0 S
WEAKNESSES    W IY1 K N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weakness    (n) (w ii1 k n @ s)
weaknesses    (n) (w ii1 k n @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedächtnisschwäche {f}weakness of memory [Add to Longdo]
Schwäche {f} | Schwächen {pl}weakness | weaknesses [Add to Longdo]
Charakterschwäche {f} | Charakterschwächen {pl}weakness of character | weaknesses of character [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣装道楽[いしょうどうらく, ishoudouraku] (n) love of fine clothing; weakness for fine clothes; being extravagant in clothing [Add to Longdo]
引け目(P);ひけ目[ひけめ, hikeme] (n) weakness; drawing back; (P) [Add to Longdo]
押し目[おしめ, oshime] (n) weakness; dip [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P) [Add to Longdo]
欠点[けってん, ketten] (n) faults; defect; weakness; (P) [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
至弱をもって至強にあたる[しじゃくをもってしきょうにあたる, shijakuwomotteshikyouniataru] (exp) (id) (obsc) attacking strength by means of (with) weakness [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P) [Add to Longdo]
弱さ[よわさ, yowasa] (n) weakness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weakness \Weak"ness\, n.
   1. The quality or state of being weak; want of strength or
    firmness; lack of vigor; want of resolution or of moral
    strength; feebleness.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is a mark of lack of strength or resolution; a
    fault; a defect.
    [1913 Webster]
 
       Many take pleasure in spreading abroad the weakness
       of an exalted character.       --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Feebleness; debility; languor; imbecility; infirmness;
     infirmity; decrepitude; frailty; faintness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weakness
   n 1: a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's
      failings" [syn: {failing}, {weakness}]
   2: powerlessness revealed by an inability to act; "in spite of
     their weakness the group remains active" [syn:
     {helplessness}, {weakness}, {impuissance}]
   3: the property of lacking physical or mental strength;
     liability to failure under pressure or stress or strain; "his
     weakness increased as he became older"; "the weakness of the
     span was overlooked until it collapsed" [ant: {strength}]
   4: the condition of being financially weak; "the weakness of the
     dollar against the yen" [ant: {strength}]
   5: a penchant for something even though it might not be good for
     you; "he has a weakness for chocolate"

Are you satisfied with the result?

Go to Top