Search result for

บำรุง

(66 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บำรุง-, *บำรุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำรุง[V] maintain, See also: keep up, Syn. ทะนุบำรุง, บำรุงรักษา, Example: พวกเราต้องช่วยกันบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราไว้ชั่วลูกชั่วหลาน, Thai definition: รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
บำรุง[V] enrich, See also: nourish, Example: การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จะช่วยบำรุงให้พืชเจริญเติบโตได้ดี, Thai definition: ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ
บำรุงตัว[V] keep fit, Thai definition: เลี้ยงตัวหรือรักษาตัวให้อยู่ดี
บำรุงขวัญ[V] console, See also: comfort, Example: ผู้ช่วย อ. ตร. ออกตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน, Thai definition: ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีขวัญหรือกำลังใจที่ดี
บำรุงกำลัง[V] nourish, Example: วิตามินที่มีส่วนผสมของโสมสามารถบำรุงกำลังของคนชราให้แข็งแรงขึ้นได้, Thai definition: เลี้ยงบำรุงให้มีกำลังมากขึ้น
บำรุงบำเรอ[V] indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ
บำรุงรักษา[V] maintain, See also: keep up, keep in good condition, Syn. รักษา, ปกปักรักษา, ทะนุบำรุง, Example: ชาวบ้านบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาภาคเหนืออย่างแข็งขัน เพื่อบรรเทาอุทกภัย, Thai definition: ระวังรักษาเพื่อให้คงอยู่
บำรุงเลี้ยง[V] nurture, See also: nourish, feed, bring up, rear, Example: เขาเฝ้าบำรุงเลี้ยงเด็กคนนี้มากับมือ แต่ก็ยังทำให้เขาเสียใจจนได้, Thai definition: ถนอมกล่อมเกลี้ยง, เลี้ยงดูให้สบาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บำรุงก. ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ, เช่น บำรุงต้นไม้ บำรุงบ้านเมือง
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น บำรุงสุขภาพ บำรุงร่างกาย เงินค่าบำรุง.
บำรุงขวัญก. ทำพิธีเช่นรดนํ้ามนต์ให้ เสกเป่าให้ หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกล่าวปลุกใจเพื่อให้ขวัญดี มีใจกล้าหาญ.
ปรือ ๓บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในคำว่า ปรนปรือ.
ปลูกฝังบำรุงให้เจริญมั่นคง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenance, Goodบำรุงรักษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just because I happen to have a 31-person maintenance department... each of whom you've personally abusedนั่นเพราะฉันมี 31 คนในแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งไม่ว่างมาต่อให้คุณ Dying Changes Everything (2008)
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
Get the repair team up here.ส่งทีมซ่อมบำรุงขึ้นมา Destroy Malevolence (2008)
Master, they just delivered your replacement astromech droid.อาจารย์ พวกเขาเพิ่งส่งดรอยด์ ซ่อมบำรุงตัวใหม่มาแทน Downfall of a Droid (2008)
We've got to get up there. Back to the maintenance pipe.เราต้องกลับขึ้นไปบนนั้น ตามท่อซ่อมบำรุง Rookies (2008)
He was rasing money for a black Montessori school and writing his life's story.เขากำลังทำนุบำรุง โรงเรียนคนผิวดำมอนเตสซอรี่ และกำลังเขียนเรื่องราวชีวิตเขา The Bank Job (2008)
For now. Someone has to pay for repairs, and all the locals have been bled dry.ก็มันต้องมีคนจ่ายค่าซ่อมบำรุงสถานที่น่ะ แล้วพวกชาวบ้านก็โดนรีดจนหมดตัวแล้ว Inkheart (2008)
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก Body of Lies (2008)
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน Home (2009)
All kinds of healthy things for you.ของบำรุงให้ลูก Hachi: A Dog's Tale (2009)
And what exactly are these annual maintenance fees used for, huh?และนี่เหรอสำหรับค่าบำรุงรักษาประจำปีที่จ่ายไป หืม? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Once the passengers have deplaned and the maintenance crew is given a chance to clean up the aircraft, we should be able to begin boarding.เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่อง และลูกเรือซ่อมบำรุง ได้เข้าไปทำความสะอาดเครื่องแล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
บำรุงกำลัง[v. exp.] (bamrung kamlang) EN: nourish   
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
บำรุงตัว[v. exp.] (bamrung tūa) EN: keep fit   
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
บำรุงรักษา[v.] (bamrungraksā) EN: maintain   
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līeng) EN: nurture   
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analeptic[ADJ] บำรุงกำลัง, Syn. restorative
nourish[VT] เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. feed, supply, sustain, Ant. starve
nurture[VT] บำรุง, See also: เลี้ยงดู, เอาใจใส่, ทะนุบำรุง
refect[VT] บำรุงร่างกายด้วยอาหาร
suckle[VT] เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. foster, nourish, sustain
vitaminize[VT] บำรุงร่างกาย
well-fed[ADJ] บำรุงดี, See also: ได้รับการเลี้ยงดูดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
bitters(บิท'เทอซ) n. ยาขม,ยาเจริญอาหาร,ยาบำรุงรสขม
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ

English-Thai: Nontri Dictionary
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
cordial(n) ยาหอม,ยาบำรุงหัวใจ,ยากระตุ้นหัวใจ
fatten(vt) ทำให้อ้วนขึ้น,เลี้ยงให้อ้วน,ขุน,บำรุง,ทำให้สมบูรณ์
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
improve(vt) ปรับปรุง,พัฒนา,บำรุง,แก้ไข
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
minister(vi) ช่วยเหลือ,ปรนนิบัติ,รับใช้,ทำนุบำรุง,ให้,จัดการให้
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top