Search result for

บำรุง

(54 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บำรุง-, *บำรุง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำรุง    [V] maintain, See also: keep up, Syn. ทะนุบำรุง, บำรุงรักษา, Example: พวกเราต้องช่วยกันบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราไว้ชั่วลูกชั่วหลาน, Thai definition: รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
บำรุง    [V] enrich, See also: nourish, Example: การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จะช่วยบำรุงให้พืชเจริญเติบโตได้ดี, Thai definition: ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ
บำรุงตัว    [V] keep fit, Thai definition: เลี้ยงตัวหรือรักษาตัวให้อยู่ดี
บำรุงขวัญ    [V] console, See also: comfort, Example: ผู้ช่วย อ. ตร. ออกตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน, Thai definition: ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีขวัญหรือกำลังใจที่ดี
บำรุงกำลัง    [V] nourish, Example: วิตามินที่มีส่วนผสมของโสมสามารถบำรุงกำลังของคนชราให้แข็งแรงขึ้นได้, Thai definition: เลี้ยงบำรุงให้มีกำลังมากขึ้น
บำรุงบำเรอ    [V] indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ
บำรุงรักษา    [V] maintain, See also: keep up, keep in good condition, Syn. รักษา, ปกปักรักษา, ทะนุบำรุง, Example: ชาวบ้านบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาภาคเหนืออย่างแข็งขัน เพื่อบรรเทาอุทกภัย, Thai definition: ระวังรักษาเพื่อให้คงอยู่
บำรุงเลี้ยง    [V] nurture, See also: nourish, feed, bring up, rear, Example: เขาเฝ้าบำรุงเลี้ยงเด็กคนนี้มากับมือ แต่ก็ยังทำให้เขาเสียใจจนได้, Thai definition: ถนอมกล่อมเกลี้ยง, เลี้ยงดูให้สบาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บำรุงก. ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ, เช่น บำรุงต้นไม้ บำรุงบ้านเมือง
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น บำรุงสุขภาพ บำรุงร่างกาย เงินค่าบำรุง.
บำรุงขวัญก. ทำพิธีเช่นรดนํ้ามนต์ให้ เสกเป่าให้ หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกล่าวปลุกใจเพื่อให้ขวัญดี มีใจกล้าหาญ.
ปรือ ๓บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในคำว่า ปรนปรือ.
ปลูกฝังบำรุงให้เจริญมั่นคง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenance, Goodบำรุงรักษา [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
บำรุงกำลัง[v. exp.] (bamrung kamlang) EN: nourish   
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
บำรุงตัว[v. exp.] (bamrung tūa) EN: keep fit   
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
บำรุงรักษา[v.] (bamrungraksā) EN: maintain   
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līeng) EN: nurture   
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analeptic    [ADJ] บำรุงกำลัง, Syn. restorative
nourish    [VT] เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. feed, supply, sustain, Ant. starve
nurture    [VT] บำรุง, See also: เลี้ยงดู, เอาใจใส่, ทะนุบำรุง
refect    [VT] บำรุงร่างกายด้วยอาหาร
suckle    [VT] เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. foster, nourish, sustain
vitaminize    [VT] บำรุงร่างกาย
well-fed    [ADJ] บำรุงดี, See also: ได้รับการเลี้ยงดูดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
bitters(บิท'เทอซ) n. ยาขม,ยาเจริญอาหาร,ยาบำรุงรสขม
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ

English-Thai: Nontri Dictionary
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
cordial(n) ยาหอม,ยาบำรุงหัวใจ,ยากระตุ้นหัวใจ
fatten(vt) ทำให้อ้วนขึ้น,เลี้ยงให้อ้วน,ขุน,บำรุง,ทำให้สมบูรณ์
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
improve(vt) ปรับปรุง,พัฒนา,บำรุง,แก้ไข
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
minister(vi) ช่วยเหลือ,ปรนนิบัติ,รับใช้,ทำนุบำรุง,ให้,จัดการให้
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen

Are you satisfied with the result?

Go to Top