ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sturdy

S T ER1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sturdy-, *sturdy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sturdy(adj) แข็งแกร่ง, See also: มั่นคง, แข็งแรง, Syn. durable, hardy, robust
sturdy(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: หนักแน่น, มุ่งมั่น, Syn. firm, resolute, unyielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sturdy(สเทอ'ดี) adj. แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, ทนทาน, เหนียว, ถาวร, หนักแน่น, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, งอกงาม., See also: sturdily adv. sturdiness n., Syn. robust, stalwart, stout

English-Thai: Nontri Dictionary
sturdy(adj) มั่นคง, แข็งแรง, หนักแน่น, แข็งแกร่ง, เหนียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sturdy and practical. Just the thing for warทนดี สะดวกด้วย เหมาะกับตอนสงคราม Saving Face (2004)
Through its design and sturdy construction, you'll have plenty of air for eons to come.ผ่านการออกแบบ และการก่อสร้างแข็งแรงของมัน คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ของอากาศ สำหรับมหายุคที่จะมา Ice Age: The Meltdown (2006)
The strongest, the finest, the most sturdy of our kind.เข้มแข็งที่สุดดีที่สุด เป็นพวกเราที่แข็งแกร่งที่สุด The Wicker Man (2006)
You seem pretty sturdy to me.ราวกับว่าแกทำให้แม่แข็งแกร่ง Pilot (2008)
Her bed's of sturdy construction.เตียงเธอมีโครงสร้างที่แข็งแรง The Gothowitz Deviation (2009)
The tracker, sturdy and faithful.ผู้ติดตามแข็งแกร่งและซื่อสัตย์ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Every world traveler knows that he should own a sturdy rucksack.นักท่องโลกทกคนรู้ว่า เขาต้องมีกระเป๋าใบใหญ่ที่แน่นหนา Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Look at me. I'm a sturdy man.ดูฉันสิ ฉันแมนจะตาย Episode #1.6 (2010)
A fine price for a sturdy bride.ราคาดีสำหรับ ภรรยาที่แข็งแกร่ง The Big Chill (2011)
Nice, sturdy doll like that, he can't do too much damage to it.ดี ตุ๊กตาคงทนทาน เขาจะได้ไม่สามารถทำลายมันได้ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Sturdy old thing.ของคร่ำครึที่แข็งแกร่ง Lord Snow (2011)
- Unfortunately, she was Slavic... a very sturdy people, so I hope you like cereal.ซูซาน แต่แย่จังเธอเป็นชาวสลาฟ ที่เป็นคนอึดมาก เลยหวังว่าคุณคงชอบซีเรียลนะ Watch While I Revise the World (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sturdyThis is a very sturdy chair to sit in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำสัน(adj) sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai Definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
ฉกรรจ์(adj) sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
กำยำ(adj) sturdy, See also: strong, stout, stalwart, robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำ[kamyam] (adj) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular  FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique
มั่น[man] (x) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast  FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[mankhong] (v) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable
อกตัน[ok tan] (adj) EN: tough ; sturdy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STURDY S T ER1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sturdy (j) stˈɜːʳdiː (s t @@1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强健[qiáng jiàn, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] sturdy #26,180 [Add to Longdo]
硬实[yìng shí, ㄧㄥˋ ㄕˊ,   /  ] sturdy; robust #64,879 [Add to Longdo]
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ,  ] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fest; stämmig; stabil { adj } | fester; stämmiger; stabiler | am festesten; am stämmigsten; am stabilstensturdy | sturdier | sturdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡明強固[かんめいきょうこ, kanmeikyouko] (n) plain and sturdy [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na, n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv, adj-no, vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na, adj-no, n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na, n, adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P) [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na, n, adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
豪気[ごうき, gouki] (adj-na, n) sturdy spirit [Add to Longdo]
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sturdy \Stur"dy\, n. [OF. estourdi giddiness, stupefaction.]
   (Vet.)
   A disease in sheep and cattle, marked by great nervousness,
   or by dullness and stupor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sturdy \Stur"dy\, a. [Compar. {Sturdier}; superl. {Sturdiest}.]
   [OE. sturdi inconsiderable, OF. estourdi stunned, giddy,
   thoughtless, rash, F. ['e]tourdi, p. p. of OF. estourdir to
   stun, to render giddy, to amaze, F. ['e]tourdir; of uncertain
   origin. The sense has probably been influenced by E. stout.]
   1. Foolishly obstinate or resolute; stubborn; unrelenting;
    unfeeling; stern.
    [1913 Webster]
 
       This sturdy marquis gan his hearte dress
       To rue upon her wifely steadfastness. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       This must be done, and I would fain see
       Mortal so sturdy as to gainsay.    --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       A sturdy, hardened sinner shall advance to the
       utmost pitch of impiety with less reluctance than he
       took the first steps.         --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. Resolute, in a good sense; or firm, unyielding quality;
    as, a man of sturdy piety or patriotism.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by physical strength or force; strong;
    lusty; violent; as, a sturdy lout.
    [1913 Webster]
 
       How bowed the woods beneath their sturdy stroke!
                          --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. Stiff; stout; strong; as, a sturdy oak. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He was not of any delicate contexture; his limbs
       rather sturdy than dainty.      --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hardy; stout; strong; firm; robust; stiff.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sturdy
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: not making concessions; "took an uncompromising stance in the
     peace talks"; "uncompromising honesty" [syn:
     {uncompromising}, {sturdy}, {inflexible}] [ant:
     {compromising}, {conciliatory}, {flexible}]
   3: substantially made or constructed; "sturdy steel shelves";
     "sturdy canvas"; "a tough all-weather fabric"; "some plastics
     are as tough as metal" [syn: {sturdy}, {tough}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top