Search result for

sturdy

(45 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sturdy-, *sturdy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sturdy[ADJ] แข็งแกร่ง, See also: มั่นคง, แข็งแรง, Syn. durable, hardy, robust
sturdy[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: หนักแน่น, มุ่งมั่น, Syn. firm, resolute, unyielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sturdy(สเทอ'ดี) adj. แข็งแรง,แข็งแกร่ง,มั่นคง,ทนทาน,เหนียว,ถาวร,หนักแน่น,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,งอกงาม., See also: sturdily adv. sturdiness n., Syn. robust,stalwart,stout

English-Thai: Nontri Dictionary
sturdy(adj) มั่นคง,แข็งแรง,หนักแน่น,แข็งแกร่ง,เหนียว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You seem pretty sturdy to me.ราวกับว่าแกทำให้แม่แข็งแกร่ง Pilot (2008)
Her bed's of sturdy construction.เตียงเธอมีโครงสร้างที่แข็งแรง The Gothowitz Deviation (2009)
The tracker, sturdy and faithful.ผู้ติดตามแข็งแกร่งและซื่อสัตย์ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Every world traveler knows that he should own a sturdy rucksack.นักท่องโลกทกคนรู้ว่า เขาต้องมีกระเป๋าใบใหญ่ที่แน่นหนา Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Look at me. I'm a sturdy man.ดูฉันสิ ฉันแมนจะตาย Episode #1.6 (2010)
My village. In a word, sturdy.หมู่บ้านข้าสรุปสั้นๆปักหลัก How to Train Your Dragon (2010)
A fine price for a sturdy bride.ราคาดีสำหรับ ภรรยาที่แข็งแกร่ง The Big Chill (2011)
Nice, sturdy doll like that, he can't do too much damage to it.ดี ตุ๊กตาคงทนทาน เขาจะได้ไม่สามารถทำลายมันได้ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Sturdy old thing.ของคร่ำครึที่แข็งแกร่ง Lord Snow (2011)
Sturdy, bright, good little pooches.แข็งแรง ฉลาด เป็นมาตัวเล็กที่ใช้ได้ Help Us Help You (2011)
- Unfortunately, she was Slavic... a very sturdy people, so I hope you like cereal.ซูซาน แต่แย่จังเธอเป็นชาวสลาฟ ที่เป็นคนอึดมาก เลยหวังว่าคุณคงชอบซีเรียลนะ Watch While I Revise the World (2011)
Fabric sturdy, no mysterious crotch stains, nice work, Nancy Drew.เนื้อผ้าดี ไม่มีคราบลึกลับ ทำได้ดีมาก Nancy Drew And Strokes of Goodwill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sturdyThis is a very sturdy chair to sit in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำสัน[ADJ] sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
ฉกรรจ์[ADJ] sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
กำยำ[ADJ] sturdy, See also: strong, stout, stalwart, robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
อกตัน[adj.] (ok tan) EN: tough ; sturdy   

CMU English Pronouncing Dictionary
STURDY    S T ER1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sturdy    (j) (s t @@1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强健[qiáng jiàn, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] sturdy, #26,180 [Add to Longdo]
硬实[yìng shí, ˋ ㄕˊ, / ] sturdy; robust, #64,879 [Add to Longdo]
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, ] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fest; stämmig; stabil {adj} | fester; stämmiger; stabiler | am festesten; am stämmigsten; am stabilstensturdy | sturdier | sturdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡明強固[かんめいきょうこ, kanmeikyouko] (n) plain and sturdy [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na,n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na,n,adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P) [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
豪気[ごうき, gouki] (adj-na,n) sturdy spirit [Add to Longdo]
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sturdy \Stur"dy\, n. [OF. estourdi giddiness, stupefaction.]
   (Vet.)
   A disease in sheep and cattle, marked by great nervousness,
   or by dullness and stupor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sturdy \Stur"dy\, a. [Compar. {Sturdier}; superl. {Sturdiest}.]
   [OE. sturdi inconsiderable, OF. estourdi stunned, giddy,
   thoughtless, rash, F. ['e]tourdi, p. p. of OF. estourdir to
   stun, to render giddy, to amaze, F. ['e]tourdir; of uncertain
   origin. The sense has probably been influenced by E. stout.]
   1. Foolishly obstinate or resolute; stubborn; unrelenting;
    unfeeling; stern.
    [1913 Webster]
 
       This sturdy marquis gan his hearte dress
       To rue upon her wifely steadfastness. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       This must be done, and I would fain see
       Mortal so sturdy as to gainsay.    --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       A sturdy, hardened sinner shall advance to the
       utmost pitch of impiety with less reluctance than he
       took the first steps.         --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. Resolute, in a good sense; or firm, unyielding quality;
    as, a man of sturdy piety or patriotism.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by physical strength or force; strong;
    lusty; violent; as, a sturdy lout.
    [1913 Webster]
 
       How bowed the woods beneath their sturdy stroke!
                          --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. Stiff; stout; strong; as, a sturdy oak. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He was not of any delicate contexture; his limbs
       rather sturdy than dainty.      --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hardy; stout; strong; firm; robust; stiff.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sturdy
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: not making concessions; "took an uncompromising stance in the
     peace talks"; "uncompromising honesty" [syn:
     {uncompromising}, {sturdy}, {inflexible}] [ant:
     {compromising}, {conciliatory}, {flexible}]
   3: substantially made or constructed; "sturdy steel shelves";
     "sturdy canvas"; "a tough all-weather fabric"; "some plastics
     are as tough as metal" [syn: {sturdy}, {tough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top