ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vig

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vig-, *vig*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigil(n) การเฝ้าดูแลตอนกลางคืน, See also: การเฝ้าไข้, การเฝ้ายาม, Syn. watch, wakefulness, surveillance
vigor(n) ความกระฉับกระเฉง, Syn. liveliness, activeness, enthusiasm
vigor(n) ความแข็งแรง, Syn. strength, firmity, Ant. weakness, frailness
vigor(n) พลังงาน, Syn. energy
vigilant(adj) ซึ่งระแวดระวัง, See also: ซึ่งดูแลความปลอดภัย, Syn. alert, aware, watchful, Ant. unobservant, unaware
vignette(n) ภาพลวดลายเล็กๆ, See also: ภาพเขียนเล็กๆ
vigorish(n) ผลประโยชน์ในการพนัน (คำสแลง)
vigorish(n) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง), Syn. interests, vig
vigorous(adj) กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lively, active;energetic
vigorous(adj) แข็งแรง, Syn. very healthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigil(วิจ'เจิล) n. ความระมัดระวัง, การเฝ้า, ช่วงระยะเวลาที่เฝ้า, การเฝ้ายาม, Syn. wakefulness
vigilance(วิจ'จะเลินซฺ) n. ความระมัดระวัง, การนอนไม่หลับ, Syn. caution
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง, ตื่นตัว, เฝ้า, รอบคอบ, ไหวตัว., See also: vigilantly adv.
vigilante(วิจจะแลน'ที) n. สมาชิกกลุ่มพลเรือนที่ทำโทษอาชญากรแบบศาลเตี้ย
vigilantism(วิจ'จะเลินทิสซึม) n. ลัทธิศาลเตี้ยที่ประกอบด้วยพลเรือน
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง, กำลัง, ความแข็งแรง, พลัง, อำนาจ, ความเข้มข้น, ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess, strength
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง, แรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively, energetic
vigour(วิก'เกอะ) n. แรง, กำลัง, ความแข็งแรง, พลัง, อำนาจ, ความเข้มข้น, ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess, strength
astronavigation(แอสโทรแนฟ'วิเก'เชิน) n. การบินในอวกาศ. -astronavigator n.
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
vigil(n) การเฝ้าดู, การเฝ้ายาม, ความระมัดระวัง
vigilance(n) ความระมัดระวัง, การเฝ้าดู, การเฝ้ายาม
vigilant(adj) ระมัดระวัง, ตื่นตัว, ไหวตัว, รอบคอบ
vigorous(adj) แข็งแรง, มีกำลัง, ขยันขันแข็ง, กระฉับกระเฉง
vigour(n) ความแข็งแรง, ความกระฉับกระเฉง, พลัง, กำลัง
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
invigilate(vi) เฝ้าดู, ควบคุม, สอดส่อง, คุมสอบ
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น, ทำให้ร่าเริง, เสริมกำลัง, เติมพลัง
navigable(adj) เดินเรือได้, นำร่องได้, นำวิถีได้
navigate(vi) เดินเรือ, ขับเครื่องบิน, นำวิถี, นำทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vigilance committeeคณะกรรมการสอดส่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vigilant-ระวังระไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vignetteบรรณพิลาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
vigil(n) พิธีสวดภาวนา ทางคริสตศาสนา

WordNet (3.0)
Vigee-Lebrun(n) French painter noted for her portraits (1755-1842), Syn. Elisabeth Vigee-Lebrun, Marie Louise Elisabeth Vigee-Lebrun
vigesimal(adj) relating to or based on the number twenty
vigil(n) a period of sleeplessness
vigil(n) the rite of staying awake for devotional purposes (especially on the eve of a religious festival), Syn. watch
vigilante(n) member of a vigilance committee, Syn. vigilance man
vigilantism(n) the actions of a vigilance committee in trying to enforce the laws
vigilantly(adv) in a watchful manner, Syn. watchfully
Vigna(n) genus of vines or erect herbs having trifoliate leaves and yellowish or purplish flowers; of warm or tropical regions; most species often placed in genus Phaseolus, Syn. genus Vigna
vignette(n) a photograph whose edges shade off gradually
vignette(n) a small illustrative sketch (as sometimes placed at the beginning of chapters in books)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Vigesimal

a. [ L. vigesimus twentieth, from viginti twenty. ] Twentieth; divided into, or consisting of, twenties or twenty parts. Tylor. [ 1913 Webster ]

Vigesimation

n. The act of putting to death every twentieth man. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Vigesimo-quarto

a. [ L. vigesimus quartus twenty-fourth. Cf. Duodecimo. ] Having twenty-four leaves to a sheet; as, a vigesimo-quarto form, book, leaf, size, etc. [ 1913 Webster ]

Vigesimo-quarto

n.; pl. -tos A book composed of sheets each of which is folded into twenty-four leaves; hence, indicating more or less definitely a size of book so made; -- usually written 24mo, or 24°. [ 1913 Webster ]

Vigil

n. [ OE. vigile, L. vigilia, from vigil awake, watchful, probably akin to E. wake: cf. F. vigile. See Wake, v. i., and cf. Reveille, Surveillance, Vedette, Vegetable, Vigor. ] 1. Abstinence from sleep, whether at a time when sleep is customary or not; the act of keeping awake, or the state of being awake; sleeplessness; wakefulness; watch. “Worn out by the labors and vigils of many months.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Nothing wears out a fine face like the vigils of the card table and those cutting passions which attend them. Addison. [ 1913 Webster ]

2. Hence, devotional watching; waking for prayer, or other religious exercises. [ 1913 Webster ]

So they in heaven their odes and vigils tuned. Milton. [ 1913 Webster ]

Be sober and keep vigil,
The Judge is at the gate. Neale (Rhythm of St. Bernard). [ 1913 Webster ]

3. (Eccl.) (a) Originally, the watch kept on the night before a feast. (b) Later, the day and the night preceding a feast. [ 1913 Webster ]

He that shall live this day, and see old age,
Will yearly on the vigil feast his neighbors,
And say, “To-morrow is St. Crispian.” Shak. [ 1913 Webster ]

(c) A religious service performed in the evening preceding a feast. [ 1913 Webster ]


Vigils of flowers or
Watchings of flowers
(Bot.), a peculiar faculty belonging to the flowers of certain plants of opening and closing their petals at certain hours of the day. [ R. ]
[ 1913 Webster ]

Vigilance

n. [ L. vigilantia: cf. F. vigilance. ] 1. The quality or state of being vigilant; forbearance of sleep; wakefulness. [ 1913 Webster ]

2. Watchfulness in respect of danger; care; caution; circumspection. Cowper. [ 1913 Webster ]

And flaming ministers to watch and tend
Their earthly charge; of these the vigilance
I dread. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Guard; watch. [ Obs. ] “In at this gate none pass the vigilance here placed.” Milton. [ 1913 Webster ]


Vigilance committee, a volunteer committee of citizens for the oversight and protection of any interest, esp. one organized for the summary suppression and punishment of crime, as when the processes of law appear inadequate.
[ 1913 Webster ]

Vigilancy

n. Vigilance. [ Obs. ] Fuller. [ 1913 Webster ]

Vigilant

a. [ L. vigilans, -antis, p. pr. of vigilare to watch, fr. vigil awake: cf. F. vigilant. See Vigil. ] Attentive to discover and avoid danger, or to provide for safety; wakeful; watchful; circumspect; wary. “Be sober, be vigilant.” 1 Pet. v. 8. [ 1913 Webster ]

Sirs, take your places, and be vigilant. Shak. [ 1913 Webster ]

Vigilantly

adv. In a vigilant manner. [ 1913 Webster ]

Vigily

n. [ L. vigilia. ] A vigil. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pay him. I didn't agree to three points above the vig.ฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะ ไถคนขายวิก Goodfellas (1990)
Fifty-two and a half, 25 points vig.52 และครึ่ง 25 ต่อ 20 A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Vig?20 งั้นเหรอ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Mayan's pressing the Devil's Tribe to pay him vig, to keep running book and pussy out of Nevada.พวกมายันกดดันพวกDevil's Tribe เพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้มัน ในการวิ่งเต้นหนังสือสัญญา และเอาอีตัวออกจากเนวาด้า Patch Over (2008)
Part of asking for that vig is about shitting on us.แกล้งไปถามเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นแผนลวงพวกเรา Patch Over (2008)
If I kick up a vig up to 'em, ถ้าฉันยืมเงินดอกเบี้ยแล้วแต่พวกเขาจะเก็บ Patch Over (2008)
If I could get AA to kick up a vig, ถ้าหากฉันพาเขาไปเลิกแอลกอฮอล์ Old Bones (2008)
Kick up an exorbitant vig for the seed money you loaned them.เรียกค่าคุ้มครองที่สูงลิบลิ่ว เเบ่งเงินจากเงินผลกำไรพวกนั้น Smite (2009)
Ogden Barker, in for 70 grand, plus two months vig, 250 and change.อ็อกเดน บาร์เกอร์ ติดอยู่ 70, 000 บวกกับค่าบริการ 2 เดือน และค่าธรรมเนียม Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigFor a man of seventy he still has surprising vigour.
vigHe is always full of vigor.
vigHe looks very vigorous, considering his age.
vigHe said he had lost his vigor at forty.
vigHe walked vigorously ahead of us.
vigHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
vigIt revived with even greater vigor.
vigMy grandmother is still vigorous at 82 years old.
vigPuffing and panting we continued to run with renewed vigor.
vigShe kept an all-night vigil over her sick child.
vigSuccess in life lies in diligence and vigilance.
vigThe city revived with greater vigor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดา(n) power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์(n) mightiness, See also: vigor, force, Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
อย่างแข็งขัน(adv) actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
เขม้นขะมัก(adv) energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai Definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
พิริยะ(n) bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ
ฮึก(adj) energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ถั่วฝักยาว(n) cow-pea, See also: Vigna sinensis, Syn. ถั่วค้าง, Example: เราปลูกบวบ ถั่วฝักยาวและฟักทองกินเป็นประจำจนเบื่อ, Thai Definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักกลมยาวคล้ายฝักแค
ฉะฉาน(adv) fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
กระฉับกระเฉง(adj) vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า(adj) vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องุ่นทำเหล้า[a-ngun tham lao] (n, exp) EN: wine grapes  FR: vigne [ f ]
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
บังคับใช้[bangkhap chai] (v, exp) EN: enforce ; give force to  FR: entrer en vigueur
บุคลากรการบิน[bukkhalākøn kānbin] (n, exp) EN: flight crew  FR: personnel navigant [ m ]
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
เดินเรือ[doēnreūa] (v) EN: navigate ; sail  FR: naviguer
เฝ้ายาม[faoyām] (v) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over  FR: garder ; surveiller
ห้าว[hāo] (x) EN: bold and vigourous ; with courage and vigour

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vig
vigo
vigen
viger
viger
vigil
vigna
vigor
vigue
vigus

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vigo
vigil
vigils
vigour
vigilant
vignette
vigorous
vigilance
vigilante
vignettes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙,  ] vigor; vitality; drive; spiritual #521 [Add to Longdo]
警惕[jǐng tì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ,  ] vigilant; alert; on guard; to raise one's guard #6,049 [Add to Longdo]
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ,  ] vigorous; exuberant #8,372 [Add to Longdo]
警觉[jǐng jué, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] vigilance #16,354 [Add to Longdo]
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ,  ] vigorous; flourishing; full of vitality #18,621 [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] vigorously; energetically; enthusiastically #24,663 [Add to Longdo]
精力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ,    ] vigorous #29,045 [Add to Longdo]
警惕性[jǐng tì xìng, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] vigilance; alertness #31,394 [Add to Longdo]
雄浑[xióng hún, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄨㄣˊ,   /  ] vigorous; firm; forceful #34,524 [Add to Longdo]
戒心[jiè xīn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ,  ] vigilance; wariness #35,832 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vigil { f } [ relig. ]vigil [Add to Longdo]
Vignette { f } (Typografie)stock block [Add to Longdo]
Vignette { f }; Autobahn-Vignette { f }; Pickerl { n } [ Ös. ]toll label; toll-road sticker [Add to Longdo]
Vignette { f } | Vignetten { pl }vignette | vignettes [Add to Longdo]
vignettierendvignetting [Add to Longdo]
vignettiertevignetted [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
feuille de vigne(n) |f| ใบองุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na, n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) #4,695 [Add to Longdo]
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) #5,799 [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n, adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) #6,296 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) #6,734 [Add to Longdo]
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na, n) vigor; vigour; active; lively; (P) #7,534 [Add to Longdo]
航行[こうこう, koukou] (n, vs) cruise; navigation; sailing; (P) #8,312 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
勢い(P);勢(io)[いきおい, ikioi] (adv, n) (1) force; vigor; vigour; energy; spirit; life; (2) influence; authority; power; might; (3) impetus; momentum; course (of events); (n-adv) (4) naturally; necessarily; (P) #9,429 [Add to Longdo]
ナビゲーター(P);ナビゲータ[nabige-ta-(P); nabige-ta] (n) navigator; (P) #10,544 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs) [Add to Longdo]
ナビゲータ[なびげーた, nabige-ta] Navigater [Add to Longdo]
ネットスケープナビゲータ[ねっとすけーぷなびげーた, nettosuke-punabige-ta] Netscape Navigator [Add to Longdo]
インフォナビゲーター[いんふぉなびげーたー, infonabige-ta-] InfoNavigator [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top