ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

activeness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activeness-, *activeness*, activenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activenessความขยันขันแข็ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่าดึงดูดใจ[khwām nādeungdūtjai] (n) EN: attractiveness
ความน่าสนใจ[khwām nāsonjai] (n) EN: attractiveness ; interestedness  FR: attractivité [ f ]
เสน่ห์[sanē] (n) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness  FR: charme [ m ] ; attrait [ m ] ; fascination [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n, adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
情味[じょうみ, joumi] (n) charm; attractiveness; humanity [Add to Longdo]
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability [Add to Longdo]
芳紀[ほうき, houki] (n) age of a young lady who is at the peak of her (sexual) attractiveness; marriable age (of a young lady); sweet sixteen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Activeness \Ac"tive*ness\, n.
   The quality of being active; nimbleness; quickness of motion;
   activity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activeness
   n 1: the state of being active; "his sphere of activity"; "he is
      out of action" [syn: {action}, {activity}, {activeness}]
      [ant: {inaction}, {inactiveness}, {inactivity}]
   2: the trait of being active; moving or acting rapidly and
     energetically; "the level of activity declines with age"
     [syn: {activeness}, {activity}] [ant: {inactiveness},
     {inactivity}, {inertia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top