ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

energetically

EH2 N ER0 JH EH1 T IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -energetically-, *energetically*, energetical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
energetically(adv) อย่างมีพลัง, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีกำลังวังชา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะมักเขม้น(adv) energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai Definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
เขม้นขะมัก(adv) energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai Definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ขะมักเขม้น(adv) energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai Definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[cheūay] (adv) EN: sluggishly ; unenergetically  FR: lentement ; apathiquement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENERGETICALLY EH2 N ER0 JH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
energetically (a) ˌɛnəʤˈɛtɪkliː (e2 n @ jh e1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がばっと;がばと;がはと;かばと[gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon [Add to Longdo]
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1, vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice [Add to Longdo]
沸く[わく, waku] (v5k, vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P) [Add to Longdo]
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P) [Add to Longdo]
勇往[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Energetic \En`er*get"ic\, Energetical \En`er*get"ic*al\, a. [Gr.
   ?, fr. ? to work, be active, fr. ? active. See {Energy}.]
   1. Having energy or energies; possessing a capacity for
    vigorous action or for exerting force; active. "A Being
    eternally energetic." --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting energy; operating with force, vigor, and
    effect; forcible; powerful; efficacious; as, energetic
    measures; energetic laws.
 
   Syn: Forcible; powerful; efficacious; potent; vigorous;
     effective; strenuous. -- {En`er*get"ic*al*ly}, adv. --
     {En`er*get"ic*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 energetically
   adv 1: in an energetic manner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top