Search result for

ti

(219 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ti-, *ti*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Tierreich {n} (adv ) animal kingdom
time delay fuse (n ) ฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา

Longdo Dictionary ภาษาจีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ] แปล

English-Thai: Longdo Dictionary
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , R. tickle
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
Time is up.หมดเวลาแล้ว
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, S. opportune
tip(n) เคล็ดลับ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ti[N] โน้ตตัวที่เจ็ดในระบบเสียงคู่แปด (ที)
Ti[N] สัญลักษณ์ของ titanium
tic[N] ตะคริวที่ใบหน้า
tic[N] นิสัยตลบแตลง
tie[VT] ผูกให้แน่น, See also: มัด, ล่าม, ผูกเป็นเงื่อน, Syn. bind, fasten, knot
tie[VT] ผูกเป็นปม
tie[VT] จำกัด, See also: วางเงื่อนไข
tie[VI] ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน, See also: เสมอกัน
tie[N] เนคไท, Syn. necktie
tie[N] เชือก, See also: สาย, ด้าย, สิ่งที่ใช้ผูก, Syn. fastener, string

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiara(เทีย'รา) n. ผ้าโพกศรีษะของชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ,มงกุฎขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขององค์สันตะปาปา
tibet(ทิเบท') n. ประเทศธิเบต, Syn. Thibet,Sitsang
tibetan(ทิเบท'เทิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศธิเบต,ชาวธิเบต,ภาษาธิเบต
tibia(ทิ'เบีย) n. กระดูกแข้งปล้องที่4ของขาแมลง pl. tibiae,tibias -tibial adj.
tic(ทิค) n. อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างฉับพลัน (โดยเฉพาะที่บริเวณหน้า) . =tic doulourex (ดู)
tical(ทิคาล',ทิคอล') n. บาท (100 สตางค์ เป็น 1 บาท) pl. ticals,-tical ดู bath ประกอบ
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave

English-Thai: Nontri Dictionary
tiara(n) กะบังหน้า,รัดเกล้า,ตำแหน่งสันตะปาปา
tical(n) น้ำหนักเป็นบาท,เงินบาท
tick(n) เสียงนาฬิกาเดิน,ปลอกหมอน,เครื่องหมาย,คะแนน,เงินเชื่อ
tick(vi)
tick(vt) ทำเครื่องหมายไว้,ขีด
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
tickle(vt) จี้,ทำให้ขัน,กระตุ้น,ทำให้คัน,ยั่ว
ticklish(adj) จั๊กจี้,บ้าจี้
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tibia๑. กระดูกแข้ง๒. แข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibia valgaแข้งโค้งเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibia varaแข้งโค้งออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibiadไปทางกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibial๑. -กระดูกแข้ง๒. -แข้ง [มีความหมายเหมือนกับ tibialis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibialgiaอาการปวดแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibialis-แข้ง [มีความหมายเหมือนกับ tibial ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibialis muscleกล้ามเนื้อแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tic๑. อาการกล้ามเนื้อกระตุก๒. อาการตาเขม่น [มีความหมายเหมือนกับ mication] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tic douloureux; neuralgia, trigeminalอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989 [TU Subject Heading]
Tibet (China)ทิเบต (จีน) [TU Subject Heading]
Tibiaกระดูกแข้ง [TU Subject Heading]
Tibial fracturesกระดูกแข้งหัก [TU Subject Heading]
ticker timerเครื่องเคาะสัญญาณเวลา, อุปกรณ์การทดลองใช้วัดความเร็วของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tidal currentน้ำขึ้นน้ำลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tidal currentsน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
Tidal Flat ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง
พื้นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งมีลักษณะเป็นทราย ปนโคลนหรือดินแฉะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำท่วม ถึงเมื่อเวลาน้ำขึ้นและโผล่เมื่อเวลาน้ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Marsh ที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal powerพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tic-tac-toe (n ) เกมโอ-เอ็กซ์
tiger by the tail (phrase) (สำนวน) สภาวะจำยอม เหมือนการขี่หลังเสือ
tight-fistedขี้เหนียว
tight-lipped (adj ) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด
See also: S. reticent, silent, A. talkative,
tights (n ) ถุงน่อง
tilapia (n) ปลานิล
tilt (vt ) ทำให้เอียง
time (n) เวลา
time machine[ไทม์ แมชชิน] (n) เครื่องย้อนเวลา
time-worn (adj ) ที่ใช้มานมนาน, ใช้บ่อยเกินไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, you look gorgeous, Tinsley. Thank you. Cristina!โอ้ คุณน่ารักมาก ทินส์ลี่ ขอบคุณ คริสทีน่า! The Serena Also Rises (2008)
There's a first time for everything.ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอล่ะ The Serena Also Rises (2008)
Chuck, I'm tired, I'm jet-lagged, and ...ชัค พ่อเหนื่อยมาก และ The Serena Also Rises (2008)
Brooklyn kid sees a live hooker for the first time, loses his shoes.เจ้าหนูบลุ๊คลินเพิ่งจะพบเจอโสเภณีครั้งแรก ทำรองเท้าหาย The Serena Also Rises (2008)
Till one day I finally realized that is crazy... 'cause a true friend would want you to be your most beautiful, vibrant self.จนถึงวันนึง ฉันก็คิดได้ว่านี่มันบ้าชัดๆ เพราะเพื่อนแท้น่ะย่อมอยากให้เธอ สวยที่สุด เจิดจ้าที่สุด The Serena Also Rises (2008)
Every time he goes to rehab, his sales soar.ทุกครั้งที่เขาต้องการดันยอดขายให้สูงปรี๊ด The Serena Also Rises (2008)
Because our show is the same time as Marc Jacobs.เพราะงานเราดันชนกับงานของ Marc Jacobs นะสิ The Serena Also Rises (2008)
It turns out lonely boy is a worthy opponent, and it's time for S. to bring in the calvy.ดูเหมือนว่าหนุ่มขี้เหงาจะเจอ คู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันแล้วล่ะ ตอนนี้ถึงทีเซรีน่าแล้ว The Ex-Files (2008)
- It's only happened a few times, and I put a stop to it when I met you.- มันแค่นานๆ ครั้ง แต่ผมพยายามหยุดมันนะ\ ตั้งแต่เจอคุณ The Ex-Files (2008)
Dan, it's time to send a message.แดนถึงเวลาส่งแมสเสจแล้ว The Ex-Files (2008)
And now I have all the time in the worldและตอนนี้พี่ก็มีเวลาทั้งหมดในโลก The Serena Also Rises (2008)
The time of year when any Park Ave. princess would trade her last Prada Pochette for front row seats to the best shows.ถึงเวลาแล้วที่บรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายจะ ยอมขายกระเป๋าพราด้าใบสุดท้ายของพวกหล่อน เพื่อบัตรแถวหน้าสุด สำหรับโชว์อันสุดตื่นตา The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
tiA big title does not necessarily mean a high position.
tiA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
tiA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
tiAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
tiAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
tiAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
tiAbout this time of the year typhoons visit the island.
tiAbout this time, the disease slowed.
tiAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
tiAbout what time?
tiA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ[ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
วท[N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมอ.[N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[N] ticket counter
ตั๋วรถไฟ[N] ticket
นาฬิกาจับเวลา[N] timer

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TI    T IY1
TIS    T IH1 Z
TIP    T IH1 P
TIG    T IH1 G
TIC    T IH1 K
TIE    T AY1
TIM    T IH1 M
TIN    T IH1 N
TIL    T IH1 L
TIA    T IY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ti    (n) (t ii1)
Tim    (n) (t i1 m)
tic    (n) (t i1 k)
tie    (v) (t ai1)
tin    (v) (t i1 n)
tip    (v) (t i1 p)
tit    (n) (t i1 t)
Tito    (n) (t ii1 t ou)
Tina    (n) (t ii1 n @)
tick    (v) (t i1 k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tier[เทียร์] (n) |das, pl. Tiere| สัตว์
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Hinweis,
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Tisch(n) |der, pl. Tische| โต๊ะ
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอง
Titel(n) |der, pl. Titel| ชื่อเรื่อง
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tiefbauTiefbau ist das Fachgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an oder unter der Erdoberfläche bzw. unter der Ebene von Verkehrswegen liegen. Tiefbau เป็นสาขาจำเพาะของของการก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่อยู่ใต้ดิน หรืออยู่ใต้ระดับของ ผิวการจราจร
Tiegel {m}เบ้าหลอม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischspruch {m}toast [Add to Longdo]
tituliertdubs [Add to Longdo]
Tiergehege {n}vivarium [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
tiefe Schlucht {f}kloof [Add to Longdo]
tiefer Schnitt; tiefer Riss; klaffende Wundegash [Add to Longdo]
Tisch {m}desk [Add to Longdo]
Tierfreund {m}; Tierfreundin {f}animal lover; animallover [Add to Longdo]
Tiara {f}; Papstkrone {f}tiara [Add to Longdo]
Tibetologie {f}Tibetan studies [Add to Longdo]
Tic Tac Toe {n} (Kinderspiel)tick-tack-toe [Add to Longdo]
Tick {m} | Ticks {pl}tic | tics [Add to Longdo]
Ticktack {n}tick-tock [Add to Longdo]
Ticken {n}tick [Add to Longdo]
Tide {f}tide [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Tien!(phrase) นี่แน่ะ!
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
nationalité(n) |f| สัญชาติ
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
petit(adj) |-e| เล็ก, See also: A. grand
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁点[dīng diǎn, ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] tiny bit [Add to Longdo]
不倦[bù juàn, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] tireless; untiring; indefatigable [Add to Longdo]
不分胜负[bù fēn shèng fù, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] tie; draw; come out even [Add to Longdo]
二氧化钛[èr yǎng huà tài, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] titanium dioxide [Add to Longdo]
井然[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, ] tidy, methodical [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion [Add to Longdo]
亭子[tíng zi, ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙, ] pavilion [Add to Longdo]
亭阁[tíng gé, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] kiosk [Add to Longdo]
什一奉献[shí yī fèng xiàn, ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] tithing [Add to Longdo]
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] frivolous; unsteady; delay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
低迷[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] Tiere_und_Pflanzen [Add to Longdo]
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Tierpark, Zoo [Add to Longdo]
[たく, taku] TISCH, HERAUSRAGEN [Add to Longdo]
卓球[たっきゅう, takkyuu] Tischtennis [Add to Longdo]
口絵[くちえ, kuchie] Titelbild [Add to Longdo]
奥行き[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
幽谷[ゆうこく, yuukoku] tiefe_Bergschlucht, enges_Tal [Add to Longdo]
感慨[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divertimento \Di*ver`ti*men"to\, n.; pl. {-ti}. [It.] (Mus.)
   A light and pleasing composition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ti
   n 1: a light strong grey lustrous corrosion-resistant metallic
      element used in strong lightweight alloys (as for airplane
      parts); the main sources are rutile and ilmenite [syn:
      {titanium}, {Ti}, {atomic number 22}]
   2: shrub with terminal tufts of elongated leaves used locally
     for thatching and clothing; thick sweet roots are used as
     food; tropical southeastern Asia, Australia and Hawaii [syn:
     {ti}, {Cordyline terminalis}]
   3: the syllable naming the seventh (subtonic) note of any
     musical scale in solmization [syn: {ti}, {te}, {si}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TI
     Technical Interchange (conference, IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TI
     Texas Instruments (manufacturer)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ti
   ten
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top