Search result for

มัด

(99 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มัด-, *มัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัด[V] bind, See also: tie, fasten, wrap, Syn. ผูก, Example: ลูกน้องมัดหญ้าคาเป็นท่อนๆ แล้วยัดเข้าไปในยาง, Thai definition: ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่นด้วยเชือก เป็นต้น
มัด[CLAS] bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
มัดจำ[N] deposit, See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security, Syn. เงินมัดจำ, Example: ผู้ขายเรียกมัดจำหนึ่งพันบาทจากเธอ, Thai definition: สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
มัดจำ[V] deposit, See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest, Syn. วางมัดจำ, Example: ผมได้ค่าเขียนมาหนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว
มัดจำ[V] deposit, See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest, Syn. วางมัดจำ, Example: ผมได้ค่าเขียนมาหนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว
มัดจำ[N] deposit, See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security, Syn. เงินมัดจำ, Example: ผู้ขายเรียกมัดจำหนึ่งพันบาทจากเธอ, Thai definition: สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
มัดหมี่[N] kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
มัดหมี่[N] kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
มัดเชื้อเพลิง[N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
มัดเชื้อเพลิง[N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มัดก. ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่น.
มัดน. ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ไต้มัดหนึ่ง ฟืน ๒ มัด.
มัดจำน. เงินที่มอบไว้แก่คู่สัญญา โดยตกลงว่า ถ้าตนไม่ทำตามสัญญา ให้รับเงินนั้นเสีย เรียกว่า เงินวางมัดจำ, ประจำ ก็ว่า, (กฎ) สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว.
มัดมือชกก. บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้.
มัดหมี่น. กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะ ๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่าง ๆ ตามที่มัดไว้, เรียกผ้าที่ทอด้วยกรรมวิธีเช่นนั้น ว่า ผ้ามัดหมี่, หมี่ ก็เรียก.
มัดหมูน. ท่ากระโดดนํ้าอย่างหนึ่ง เวลากระโดดงอเข่าทั้ง ๒ ขึ้นมา แล้วเอามือทั้ง ๒ รวบเข่า ทิ้งก้นลงไป, ทิ้งลูกมะพร้าว ก็ว่า.
มัดหวายน. เรียกลายนิ้วมือที่ไม่ขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างก้นหอย ว่า ลายมัดหวาย.
มัดเชื้อเพลิงน. คบไฟ, คบเพลิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
open bundleมัดท่อลำเลียงเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medullary bundleมัดท่อลำเลียงในไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wiring harness; wiring loomมัดสายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wiring loom; wiring harnessมัดสายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ikatมัดหมี่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weft ikatมัดหมี่ด้ายพุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warp ikatมัดหมี่ด้ายยืน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double ikatมัดหมี่สองทาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synemaมัดใยรากำเนิดโคนิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earnestมัดจำ [TU Subject Heading]
Budding Tapingมัดนิ้วที่หักเข้ากับนิ้วข้างเคียงที่ดี [การแพทย์]
Collagen Bundlesมัดของเนื้อเยื่อคอลลาเจน [การแพทย์]
Designs, Accidentalมัดหวายซับซ้อนของลายนิ้วมือ [การแพทย์]
Fiberoptic Bundleมัดของใยแก้ว [การแพทย์]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง, กลุ่มเนื้อเยื่อของพืชที่อยู่ถัดจากชั้นเพริไซเคิลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลม  สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่จะมีวาสคิวลาร์แคมเบียมอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Loopsมัดหวาย (ของลายนิ้วมือ), ห่วง, ลูป, วง, เส้นโค้งแต่ปลายตีบเข้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's crazy.มันบ้าชะมัด The Endless Thirst (2013)
Yeah, we just tied that chump to the statue in the gazebo.ช่าย เราเพิ่งมัดไอ้หน้าโง่นั่นไว้กับรูปปั้นในgazebo New Haven Can Wait (2008)
Um, I know this is a strange request, but could you untie me?เอ่อ ผมรู้ว่าเป็นคำขอที่แปลกๆ แต่คุณช่วยแก้มัดผมทีได้ไหม New Haven Can Wait (2008)
- We? I'd be careful, Clark.ฉันควรระมัดระวังตัวอยู่แล้ว คล๊าก Odyssey (2008)
I'being held against my will.ผมกำลังถูกมัดอยู่.. Birthmarks (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
Make a fist.กำหมัดแน่นๆ Birthmarks (2008)
No. But you've kind of tied our hands.ไม่แต่คุณ มัดมือพวกเรา The Itch (2008)
Tell your dirtbag buddies... they camp out here, they get some of this.ให้พวกมันออกมานี่กัน ให้มาเอาไอ้หมัดนี้ไป Pilot (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained.ระวังหน่อยนะ เด็กน้อย หรือจะให้ข้ามัดเจ้าไว้ The Labyrinth of Gedref (2008)
- Arthur is an idiot.อาร์เธอร์นี่ทึ่มชะมัด ลุงว่าไหม The Mark of Nimueh (2008)
Tie him up good and tight.แล้วมัดมันแน่นๆ Episode #1.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security   FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest   FR: verser un acompte
มัดตราสัง[v.] (mattrāsang) EN: bind a body   
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   

English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
Phasin(n) ซิ่นมัดหมี่
Image:
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belay[VT] มัดไว้กับบางสิ่ง
bind[VT] มัด, See also: รัด, ผูก, Syn. adhere, cleave, bond, Ant. loosen
brace[VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ
bunch[VT] มัด
bundle[N] มัดหรือห่อ, See also: ห่อ, มัด, Syn. bunch
bind down[PHRV] ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. tie down
bind fast[PHRV] ผูกให้แน่น, See also: มัดให้แน่น
bind off[PHRV] ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. cast off
bind to[PHRV] มัดกับ, See also: ผูกไว้กับ, Syn. tie to
bind together[PHRV] มัดไว้ด้วยกัน, See also: ผูกไว้ด้วยกัน, Syn. tie together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
acaroid(แอค' รอยด) adj. ซึ่งคล้ายตัวเห็บหรือหมัด (resembling a mite or tick)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
acarus(แอค' คะริส) เห็บหรือหมัด (mite)
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
band(vt) มัด,ผูก,รัด,รวมกลุ่ม
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด
belay(vt) ผูก,มัด
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
束ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花を束ねてある。)
たばねる[束ねる, tabane ru] (modal verb) มัด รวบ ช่อ , See also: S. -, A. -,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繋ぐ[つなぐ, tsunagu] Thai: มัดให้แน่น English: to fasten

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaution(n) |die, pl. Kautionen| ค่ามัดจํา (เวลาเช่าบ้านหรือรถ)
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
gegenแลกเปลี่ยนกับ เช่น Man kann das Pfand gegen leere Flaschen und ein Kassenzettel bekommen. เราสามารถได้เงินค่ามัดจำคืนถ้านำขวดกับใบเสร็จไปแลก, See also: S. im Austausch von,
vorsichtig(adj adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top