Search result for

tick

(152 entries)
(0.0559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tick-, *tick*
English-Thai: Longdo Dictionary
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , R. tickle
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
to stickติด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tick[SL] เครดิต
tick[N] เสียงดังติ๊กๆ, See also: เสียงติ๊กต่อก, Syn. clock-tick, beat, click, tap
tick[N] ระดับบนเครื่องวัด
tick[N] ช่วงขณะหนึ่ง, See also: ช่วงระยะเวลาอันสั้น
tick[N] เครื่องหมายขีด, See also: เครื่องหมายถูก
tick[VI] ส่งเสียงดังติ๊กๆ
tick[VT] ทำเครื่องหมาย
tick[VI] ทำหน้าที่ได้ดี (คำไม่เป็นทางการ)
tick[N] แมลงดูดกินเลือดเป็นอาหาร เช่น หมัด ไร เห็บ
tick[N] ผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน, Syn. feather tick, pillow, cushion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
ticking(ทิค'คิง) n. ผ้าฝ้ายเนื้อเหนียวที่มักทำเป็นผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
tickler(ทิค'เคลอะ) n. ผู้ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า,สิ่งที่ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,บัน-ทึกความทรงจำ,สมุดบันทึก,ปัญหายุ่งยาก,ขดลวดเพิ่มกำลังรับสัญญาณของขั้วจอหรือวิทยุ
ticklish(ทิค'ลิช) adj. บ้าจี้,รู้สึกจั๊กจี้ได้ง่าย,ขี้จั๊กจี้,ยาก,ยุ่งยาก,เสียง,ไวต่อการกระตุ้น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน., See also: ticklishly adv. ticklishness n., Syn. touchy,delicate,dicey
ticktack(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
big-ticket(บิก'ทิด'คิท) adj. แพง

English-Thai: Nontri Dictionary
tick(n) เสียงนาฬิกาเดิน,ปลอกหมอน,เครื่องหมาย,คะแนน,เงินเชื่อ
tick(vi)
tick(vt) ทำเครื่องหมายไว้,ขีด
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
tickle(vt) จี้,ทำให้ขัน,กระตุ้น,ทำให้คัน,ยั่ว
ticklish(adj) จั๊กจี้,บ้าจี้
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
candlestick(n) เชิงเทียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tickเห็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tick-over; idle; idlingเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tick-over; idle; idlingเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticketตั๋ว, บัตร, ใบสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket of leaveใบสั่งปล่อยก่อนกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket policyกรมธรรม์แบบตั๋ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket speculatorผู้ค้าตั๋วเก็งกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket, splitบัตรเลือกตั้งแยกพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticket, straightบัตรเลือกตั้งรวมเป็นพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ticker timerเครื่องเคาะสัญญาณเวลา, อุปกรณ์การทดลองใช้วัดความเร็วของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No wonder she's acting out. So? This is my golden ticket.ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงทำตัวแบบนั้น/N ถ้างั้น/N นี่ก็เป็นโอกาสทองของฉัน There Might be Blood (2008)
He was stone walling us. You have to put the screws to a perp when the clock is ticking!ถ้าเธอเอาแต่ถามผู้ชายโสดแบบนี้ Committed (2008)
Officer, if you want to give me a ticket, I totally understand.คุณเจ้าหน้าที่.. ถ้าคุณจะให้ใบสั่งผมเข้าใจ Birthmarks (2008)
I'm looking for my ticket back.. ฉันหาตั๋วกลับบ้าน Lucky Thirteen (2008)
Does the pill tickle, sweetie?ยาทำให้จักกะจี้หรือที่รัก? Emancipation (2008)
That tickles.จั๊กจี๋จัง Scandal Makers (2008)
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่ Beethoven Virus (2008)
The only thing I'm buying is a one-way ticket back to Cyprus.อย่างเดียวที่ผมจะซื้อ คือตั๋วกลับไซปรัสเท่านั้น The Bank Job (2008)
How come they never give me a staff meal ticket?พวกเขาไม่ให้บัตรอาหารพนักงานฉันยังไง Heartbreak Library (2008)
Other than a couple of traffic tickets, they're clean. Right.อื่น ๆ นอกจากการเดินทางนั้น พวกเขาสะอาด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I got the tickets. We can change them at the counter.เบนมีตั๋ว เราไปเปลี่ยนตั๋วที่นั่น Shutter (2008)
He doesn't like to be tickled.เขาไม่ชอบให้จับน่ะ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tickWhere should I pick the tickets up?
tickShe didn't buy the ticket after all.
tickEvery effort will be made to obtain tickets to his showing.
tickPeople buy these tickets many months before the tournament starts.
tickWhen applying for tickets, please give alternative dates.
tickHe booked a ticket for Paris.
tickI had difficulty getting a ticket for the concert.
tickWhere can I get tickets?
tickCan you validate this parking ticket?
tickI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
tickI got the ticket free of charge.
tickAre there any discount tickets for me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[N] ticket counter
ตั๋วรถไฟ[N] ticket
ค่าตั๋ว[N] ticket fee, See also: admission fee, fare, Example: ค่าตั๋วในการเข้าชมคอนเสิร์ตนี้ราคาต่ำสุด 500 บาท, Thai definition: เงินที่จ่ายในการซื้อบัตร เช่น ค่าโดยสารพาหนะ บัตรเข้าชมต่างๆ
ตั๋ว[N] ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count unit: ใบ, Thai definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
ตั๋ว[N] ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count unit: ใบ, Thai definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
บ้าจี้[ADJ] ticklish, See also: oversensitive to tickles, Example: เพื่อนผู้หญิงแต่ละคนมีนิสัยบ้าจี้น่ารำคาญ, Thai definition: อาการที่พูดหรือแสดงโดยขาดสติเมื่อถูกจี้ทำให้ตกใจ
กระเป๋ารถเมล์[N] conductor, See also: ticket boy, ticket girl, ticket taker, Syn. กระเป๋ารถ, Example: พิณเป็นกระเป๋ารถเมล์ซึ่งทำงานหนักเกินเด็กวัยเดียวกัน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานประจำรถโดยสารประจำทาง มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
การจี้[N] tickling, See also: poking with a finger, Syn. การจักจี้, การแหย่, Example: การจี้เอวของชายหนุ่มทำให้หล่อนหัวเราะงอหงาย
ความจั๊กจี้[N] ticklishness, See also: touchiness, Thai definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; leaf   FR: carte [f] ; ticket [m] ; bulletin [m]
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket   FR: billet gratuit [m]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TICK    T IH1 K
TICKS    T IH1 K S
TICKER    T IH1 K ER0
TICKET    T IH1 K AH0 T
TICKED    T IH1 K T
TICKLE    T IH1 K AH0 L
TICKNER    T IH1 K N ER0
TICKLED    T IH1 K AH0 L D
TICKING    T IH1 K IH0 NG
TICKETS    T IH1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tick    (v) (t i1 k)
ticks    (v) (t i1 k s)
ticked    (v) (t i1 k t)
ticker    (n) (t i1 k @ r)
ticket    (v) (t i1 k i t)
tickle    (v) (t i1 k l)
tickers    (n) (t i1 k @ z)
tickets    (v) (t i1 k i t s)
ticking    (v) (t i1 k i ng)
tickled    (v) (t i1 k l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochkomma {n}tick mark [Add to Longdo]
Teilstrich {m}; Skalenstrich {m}tick mark [Add to Longdo]
Tick {m} | Ticks {pl}tic | tics [Add to Longdo]
Ticktack {n}tick-tock [Add to Longdo]
Ticken {n}tick [Add to Longdo]
ticken | tickend | getickt | es tickt | es tickte | es hat/hatte geticktto tick | ticking | ticked | it ticks | it ticked | it has/had ticked [Add to Longdo]
Tickelltimalie {f} [ornith.]Blach-headed Sibia [Add to Longdo]
Tickellblauschnäpper {m} [ornith.]Tickell's Niltava [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
がちんがちん[, gachingachin] (n) tick-tock; chipping (sound) [Add to Longdo]
きつぷ(ik)[, kitsupu (ik)] (n) (See 切符) ticket [Add to Longdo]
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门票[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket (for theater, cinema etc), #5,045 [Add to Longdo]
车票[chē piào, ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket, #7,897 [Add to Longdo]
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] ticket seller, #19,467 [Add to Longdo]
售票处[shòu piào chù, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] ticket office, #34,054 [Add to Longdo]
滴答[dī dā, ㄉㄧ ㄉㄚ, ] tick tock, #53,688 [Add to Longdo]
票根[piào gēn, ㄆㄧㄠˋ ㄍㄣ, ] ticket stub, #61,932 [Add to Longdo]
滴答声[dī da shēng, ㄉㄧ ㄉㄚ˙ ㄕㄥ, / ] tick (tock), #130,231 [Add to Longdo]
胳肢[gé zhi, ㄍㄜˊ ㄓ˙, ] tickle, #161,800 [Add to Longdo]
[lu:è, ㄜˋ, ] tickle; ticklish, funny, #377,229 [Add to Longdo]
售票口[shòu piào kǒu, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄎㄡˇ, ] ticket window [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick [Add to Longdo]
スティッキービット[すていっきーびっと, suteikki-bitto] sticky bit [Add to Longdo]
時間刻み[じかんきざみ, jikankizami] clock tick [Add to Longdo]
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tick \Tick\, n. [LL. techa, teca, L. theca case, Gr. ?, fr. ? to
   put. See {Thesis}.]
   1. The cover, or case, of a bed, mattress, etc., which
    contains the straw, feathers, hair, or other filling.
    [1913 Webster]
 
   2. Ticking. See {Ticking}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tick \Tick\, v. i. [imp. & p. p. {Ticked}; p. pr. & vb. n.
   {Ticking}.] [Probably of imitative origin; cf. D. tikken, LG.
   ticken.]
   1. To make a small or repeating noise by beating or
    otherwise, as a watch does; to beat.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike gently; to pat.
    [1913 Webster]
 
       Stand not ticking and toying at the branches.
                          --Latimer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tick \Tick\, n. [Abbrev. from ticket.]
   Credit; trust; as, to buy on, or upon, tick.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tick \Tick\, v. i.
   1. To go on trust, or credit.
    [1913 Webster]
 
   2. To give tick; to trust.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tick \Tick\, n. [OE. tike, teke; akin to D. teek, G. zecke. Cf.
   {Tike} a tick.] (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of large parasitic mites
      which attach themselves to, and suck the blood of,
      cattle, dogs, and many other animals. When filled with
      blood they become ovate, much swollen, and usually
      livid red in color. Some of the species often attach
      themselves to the human body. The young are active and
      have at first but six legs.
    (b) Any one of several species of dipterous insects having
      a flattened and usually wingless body, as the bird
      ticks (see under {Bird}) and sheep tick (see under
      {Sheep}).
      [1913 Webster]
 
   {Tick bean}, a small bean used for feeding horses and other
    animals.
 
   {Tick trefoil} (Bot.), a name given to many plants of the
    leguminous genus {Desmodium}, which have trifoliate
    leaves, and joined pods roughened with minute hooked hairs
    by which the joints adhere to clothing and to the fleece
    of sheep.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tick \Tick\, n.
   1. A quick, audible beat, as of a clock.
    [1913 Webster]
 
   2. Any small mark intended to direct attention to something,
    or to serve as a check. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The whinchat; -- so called from its note. [Prov.
    Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Death tick}. (Zool.) See {Deathwatch}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tick \Tick\, v. t.
   To check off by means of a tick or any small mark; to score.
   [1913 Webster]
 
      When I had got all my responsibilities down upon my
      list, I compared each with the bill and ticked it off.
                          --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tick
   n 1: a metallic tapping sound; "he counted the ticks of the
      clock" [syn: {tick}, {ticking}]
   2: any of two families of small parasitic arachnids with barbed
     proboscis; feed on blood of warm-blooded animals
   3: a mark indicating that something has been noted or completed
     etc.; "as he called the role he put a check mark by each
     student's name" [syn: {check mark}, {check}, {tick}]
   4: a light mattress
   v 1: make a clicking or ticking sound; "The clock ticked away"
      [syn: {click}, {tick}]
   2: make a sound like a clock or a timer; "the clocks were
     ticking"; "the grandfather clock beat midnight" [syn: {tick},
     {ticktock}, {ticktack}, {beat}]
   3: sew; "tick a mattress" [syn: {tick}, {retick}]
   4: put a check mark on or near or next to; "Please check each
     name on the list"; "tick off the items"; "mark off the units"
     [syn: {check}, {check off}, {mark}, {mark off}, {tick off},
     {tick}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 tick
  n.
 
   1. A {jiffy} (sense 1).
 
   2. In simulations, the discrete unit of time that passes between iterations
   of the simulation mechanism. In AI applications, this amount of time is
   often left unspecified, since the only constraint of interest is the
   ordering of events. This sort of AI simulation is often pejoratively
   referred to as tick-tick-tick simulation, especially when the issue of
   simultaneity of events with long, independent chains of causes is
   {handwave}d.
 
   3. In the FORTH language, a single quote character.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tick [tik] (n) , s.(m )
   tic
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top