Search result for

tischmanieren

(54 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tischmanieren-, *tischmanieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tischmanieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tischmanieren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bad table manners...Schlechte Tischmanieren... Gigi (1958)
It so happens that there are more important things in the world than table manners.Es gibt Wichtigeres als TischmanierenArthur (1959)
Well, whatever he's calling himself these days he still has the most appalling table manners of anyone I've ever met.Wie immer er sich jetzt nennen mag, er hat entsetzliche TischmanierenArthur (1959)
The highborn ones with the table manners and the smelling salts.Die ganz vornehmen mit ihren Tischmanieren und dem Riechsalz. The Outrage (1964)
The wild man doesn't have very civilised eating habits, does he?Der wilde Mann hat keine besonders zivilisierten Tischmanieren, nicht wahr? Blue (1968)
- Table manners, for one thing.- Tischmanieren zum Beispiel. Elaan of Troyius (1968)
The use of hands at the table has its limits too!Nach deinen Tischmanieren zu urteilen, Lorenzo, bist du noch nicht volljährig. La minorenne (1974)
I can't see a thing!Wenn ich verspreche, jeden Tag eine Stunde zu üben... bringen Sie mir dann Tischmanieren bei? The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Or have all those carefully-learnt table manners gone to waste?Oder waren diese sorgfältig erlernten Tischmanieren für die Katz? The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Bad table manners.Schlechte TischmanierenCry-Baby (1990)
- Terrible table manners.- Schreckliche TischmanierenStar Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
So table manners are the woman's job.Tischmanieren sind Aufgabe der Frau. Adventures in Fine Dining (1991)
I love you boys, but you are bad news in the table manners department.Ich hab euch lieb, Jungs, aber eure Tischmanieren sind eine Katastrophe. Adventures in Fine Dining (1991)
So, how was the powwow with the boys about their table manners?Wie war euer Tischmanieren-Unterricht? Adventures in Fine Dining (1991)
It's embarrassing. He ne'er eats amid nobility.- Er hat keine TischmanierenThe Visitors (1993)
- Teach him table manners.- Ihm Tischmanieren beibringen. The Routine (1997)
Of all the evil creatures in the world, I had to find one with table manners.Ein Geschöpf mit TischmanierenQuest for Camelot (1998)
Not terrific conversationalists and their table manners can make you go blind in one eye but really tough behind the weapons consoles.Nicht gut in Konversation und ihre Tischmanieren lassen sehr zu wünschen übrig, aber hinter den WaffenkonsoIen sind sie Profis. Movements of Fire and Shadow (1998)
Or have perfect table manners.Oder mit perfekten TischmanierenBlast from the Past (1999)
What manners!Was für TischmanierenAmores Perros (2000)
Table manners?TischmanierenTortilla Soup (2001)
Well, are table manners an issue?Sind Tischmanieren ein Thema? 25th Hour (2002)
That guy's got the table manners of a six-month-old.Der Typ hat die Tischmanieren eines Kleinkindes. Q & A (2002)
It was like a zoo without the table manners.Wie im Zoo, nur ohne die TischmanierenHell's Bells (2002)
He just has weird table manners and his hygiene is a little questionable.Seine Tischmanieren sind etwas seltsam und mit der Hygiene klappt's nicht so ganz. The Berrisford Agenda (2002)
For all we know, it was Mr Tucker's table manners that offended them.Vielleicht störten sie Mr. Tuckers TischmanierenVox Sola (2002)
Like the Beatles, but with better table manners.Ähnlich wie die Beatles, nur bessere TischmanierenLet the Games Begin (2002)
Don't speak unless you have to, and mind your table manners.Rede nicht unnötig beim Essen und achte auf deine TischmanierenEvil (2003)
Our own Aristotle Onassis with infinitely better table manners.Unser eigener Aristotele Onassis, aber mit besseren TischmanierenThe Party's Over (2004)
Somewhere in America, CIA agents are sitting around in a fake pirozhkovaya, practicing their Russian table manners.Irgendwo in Amerika sitzen jetzt gerade CIA-Agenten und üben russische TischmanierenWelcome to Liberty Village (2005)
Nerus, you have the most atrocious table manners of any person I've ever met.Nerus, Sie haben ungemein... scheußliche TischmanierenOff the Grid (2006)
In any case, Charlotte missed last week's session on table manners, so we've decided to make tonight's dinner a makeup class.Jedenfalls versäumte Charlotte letzte Woche die Tischmanieren-Stunde. Das holt sie heute Abend nach. Lorelai's First Cotillion (2006)
Now, tonight we'll be dining with service à la russe, which has nothing to do with Russians, thank God, because in my experience, their table manners are nothing to emulate.So, heute Abend werden wir nach russischer Art dinieren. Das hat nichts mit den Russen zu tun, denn meiner Erfahrung nach haben die nicht gerade nachahmenswerte TischmanierenLorelai's First Cotillion (2006)
Oh, well, she's delightful, too, like Shirley Temple and Mother Teresa and someone with very good table manners rolled into one.Oh, aber sie ist auch sehr amüsant. Wie Shirley Temple und Mutter Teresa und jemand mit hervorragenden Tischmanieren in einer Person. Lorelai's First Cotillion (2006)
My father is most particular about meal times.Mein Vater ist bei Tischmanieren sehr kleinlich. Northanger Abbey (2007)
I'm a scum, not caring for the table manner.Ich bin ein Rüpel von der Straße, ich habe keine TischmanierenFa fa ying king (2008)
Make sure he uses a condom.Ja, wenn er Tischmanieren hat und ein Kondom benutzt. Moscow, Belgium (2008)
She was appalled by his table manners.Sie störte sich an seinen Tischmanieren... Don't Walk on the Grass (2009)
I never had time to learn proper manners.Ich hatte nie Zeit, um Tischmanieren zu lernen. Le poil de la bête (2010)
Appalling table manners.- Fürchterliche TischmanierenThe Changeling (2010)
Undone by his table manners.Von seinen Tischmanieren dahingerafft. The Borgias in Love (2011)
I remember that grandmother said that he had table manners.* Sie stößt Luft aus. * Deine Oma hat mal über ihn gesagt, er hätte gute TischmanierenLove Is All You Need (2012)
Excuse me, I couldn't help but notice your glasses, your poor table manners and your huge sense of entitlement.Entschuldigung, ich konnte nicht anders, als Ihre Brille, Ihre schlechten Tischmanieren und Ihr hohes Anspruchsdenken zu bemerken. Tom Tucker: The Man and His Dream (2012)
Can't vouch for his table manners.Ich garantiere nicht für seine TischmanierenRaisins and Almonds (2012)
Sharp teeth and bad table manners?Scharfe Zähne und üble TischmanierenAfter School Special (2013)
I don't think we need to worry about table manners up there.Ich glaube nicht, dass wir uns dort um die Tischmanieren sorgen müssen. Money Trap (2013)
Instead of feeding in a frenzy, these sharks have rather refined table manners.Anstatt wie im Rausch zu fressen, haben diese Haie eher kultivierte TischmanierenCape (2013)
I found that out on my travels.Haben Sie die Tischmanieren in England gelernt? Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
And his table manners are atrocious.Und seine Tischmanieren sind grauenhaft. Roald Dahl's Esio Trot (2015)
This is a civilized buffet.Keine TischmanierenThe Angry Birds Movie (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischmanieren {pl}table manners [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top