หรือคุณหมายถึง tic-tac-tö?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tic-tac-toe

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tic-tac-toe-, *tic-tac-toe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tic-tac-toe[N] เสียงเดินของนาฬิกา, Syn. ticktack

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tic-tac-toe (n ) เกมโอ-เอ็กซ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was the worst tic-tac-toe player in the history of the world.เขาเป็นนักเล่นทิคแทคโทที่ห่วยมาก ในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ 65 Million Years Off (2007)
Those weren't tic-tac-toe boards.นั่นไม่ใช่กระดานทิคแทคโท 65 Million Years Off (2007)
He was the worst tic-tac-toe player in the history of the world.เขาเป็นนักเล่นทิคแทคโท ที่ห่วยที่สุดในโลก 65 Million Years Off (2007)
Hey, I know how you feel. I was beat in tic-tac-toe by a chicken.ตอนชั้นเล่น โอ เอ็กซ์ แพ้ไก่้อ่ะ The Simpsons Movie (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tic-tac-toe
   n 1: a game in which two players alternately put crosses and
      circles in one of the compartments of a square grid of nine
      spaces; the object is to get a row of three crosses or
      three circles before the opponent does [syn: {ticktacktoe},
      {ticktacktoo}, {tick-tack-toe}, {tic-tac-toe}, {tit-tat-
      toe}, {noughts and crosses}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top