ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wearily

W EH1 R AH0 L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wearily-, *wearily*, weary
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wearily[ADV] อย่างเหน็ดเหนื่อย, See also: อย่างเหนื่อยอ่อน, Syn. exhaustedly, tiredly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
อิดโรย[ADV] wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย
ประดาตาย[ADV] wearily, See also: almost dead, with all one's strength, Syn. แทบตาย, Example: เขาแทบล้มประดาตายอยู่แล้ว
กระป้อกระแป้[ADV] feebly, See also: wearily, weakly, Syn. เพลีย, เหนื่อย, กระปลกกระเปลี้ย, Ant. กระปรี้กระเปร่า, Example: เราเดินอย่างกระป้อกระแป้ไม่ช้าก็ผ่านป่าใหญ่มาได้
แกร่ว[ADV] wearily, See also: listlessly, languidly, tirelessly, Example: ผมนั่งแกร่วคอยเขาอยู่ตั้งสองชั่วโมงเต็มๆ, Thai definition: ทนรอหรือทนอยู่กับที่เป็นเวลานาน
โผเผ[ADV] wearily, See also: tiredly, exhaustedly, fatigued, Syn. อ่อนเพลีย, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระปรี้กระเปร่า, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai definition: อย่างไม่มีแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิดโรย[adv.] (itrøi) EN: wearily ; exhaustedly   
แซ่ว[adv.] (saēo) EN: wearily ; motionless   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEARILY W EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wearily (a) wˈɪəʳrɪliː (w i@1 r i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
大儀そうに[たいぎそうに, taigisouni] (adv) wearily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wearily \Wea"ri*ly\, adv.
   In a weary manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wearily
   adv 1: in a weary manner; "he walked around tiredly" [syn:
       {tiredly}, {wearily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top