Search result for

tier

T IY1 R   
96 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tier-, *tier*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Tierreich {n} (adv ) animal kingdom

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tier[N] ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมา
tier[N] ชั้นที่ลดหลั่นกัน, See also: ระดับชั้น
tiered[ADJ] เป็นชั้น, Syn. layered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tier(ไท'เออะ) n. แถวที่นั่ง,แถว,ชั้น,ระดับ,แนว,หลั่นผู้ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,สิ่งที่ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...), Syn. row
cottier(คอท'เทียร์) n. ผู้อยู่กระท่อม
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก,คนประจบสอพลอ
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
metier(เม'เทีย,เมเทีย') n. สายอาชีพ,วิชาชีพ,สายงาน, Syn. profession,forte
pitier(พิท'ทิเออะ) n. ผู้สงสาร,ผู้เวทนา,ผู้ดูถูก
portiere(พอร์แทร์') n. ม่านประตู., See also: portiered adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tier(n) ขั้น,หลั่น,แนว,ชั้น,แถว,ระดับ
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tier 3 North. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 2 South. Clear.ชั้นที่ 2 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 3 South. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 1 North...ชั้นที่ 1 ภาคเหนือ ... The Shawshank Redemption (1994)
- Tier 1 South.- ชั้นที่ 1 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Clear. - Tier 4 South. Clear.- เงินกองทุนชั้นที่ 4 ทิศใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 3 South. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 4 North. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 4 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 1 South. Clear.ชั้นที่ 1 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 3 South. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
Tier 4 North. Clear.เงินกองทุนชั้นที่ 4 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
- Tier 3 North. Clear.- เงินกองทุนชั้นที่ 3 ภาคเหนือ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้น[CLAS] layer, See also: tier, stratum, terrace

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
เบญจา[n.] (benjā) EN: five-tiered pedestal   
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound   FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f]
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIER T IY1 R
TIERS T IY1 R Z
TIERCE T IY1 R S
TIERCO T IY1 R K OW0
TIERED T IY1 R D
TIERNO T IH1 R N OW0
TIERNAN T IH1 R N AH0 N
TIERNEY T IH1 R N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tier (n) tˈɪəʳr (t i@1 r)
tiers (n) tˈɪəʳz (t i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褶皱山系火地岛[zhě zhòu shān xì huǒ dì dǎo, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] Tierra del Fuego, Patagonia [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tier[เทียร์] (n) |das, pl. Tiere| สัตว์
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
kommentieren(vt) |kommentierte, hat kommentiert| วิพากษ์วิจารณ์, ออกความคิดเห็น เช่น Das Paar wollte den Bericht nicht kommentieren.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reihe {f}; Rang {m} | Reihen {pl}tier | tiers [Add to Longdo]
Tierfreund {m}; Tierfreundin {f}animal lover; animallover [Add to Longdo]
Tiergehege {n}vivarium [Add to Longdo]
Tier {n} | Tiere {pl}animal | animals [Add to Longdo]
Tier {n} | Tiere {pl}beast | beasts [Add to Longdo]
Tier {n}; Vieh {n}brute [Add to Longdo]
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species [Add to Longdo]
Tierarzt {m}; Tierärztin {f} | Tierärzte {pl}veterinary; vet | veterinaries; vets [Add to Longdo]
Tierbestattung {f}animal burial [Add to Longdo]
Tierdressur {f}animal training [Add to Longdo]
Tiergeschichte {f}animal story [Add to Longdo]
Tierhalter {m}; Tierhalterin {f}animal owner [Add to Longdo]
Tierhaltung {f}livestock farming; keeping of animals [Add to Longdo]
Tierhandlung {f}pet shop [Add to Longdo]
Tierheilkunde {f}veterinary science [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
カルティエ[, karuteie] (n) Cartier [Add to Longdo]
サガフロ[, sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game) [Add to Longdo]
ショコラティエ[, shokorateie] (n) chocolatier (fre [Add to Longdo]
ダイヤモンドテトラ;ダイヤモンド・テトラ[, daiyamondotetora ; daiyamondo . tetora] (n) diamond tetra (Moenkhausia pittieri) [Add to Longdo]
ティアードスカート[, teia-dosuka-to] (n) tiered skirt [Add to Longdo]
ニューフロンティア[, nyu-furonteia] (n) new frontier [Add to Longdo]
ビシチェ[, bishichie] (n) bustier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] Tiere_und_Pflanzen [Add to Longdo]
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Tierpark, Zoo [Add to Longdo]
獣医[じゅうい, juui] Tierarzt [Add to Longdo]
[ちく, chiku] TIERZUCHT, HAUSTIERE [Add to Longdo]
鳥獣保護区域[ちょうじゅうほごくいき, choujuuhogokuiki] Tierschutzgebiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tier \Ti"er\, n.
   One who, or that which, ties.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tier \Ti"er\, n. [See {Tire} a headdress.]
   A chold's apron covering the upper part of the body, and tied
   with tape or cord; a pinafore. [Written also {tire}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tier \Tier\, n. [Perhaps fr. OF. tire, F. tire; probably of
   Teutonic origin; cf. OHG. ziar[imac] ornament, G. zier, AS.
   t[imac]r glory, ti['e]r row, rank. But cf. also F. tirer to
   draw, pull; of Teutonic origin. Cf. {Attire}, v. t., {Tire} a
   headdress, but also {Tirade}.]
   A row or rank, especially one of two or more rows placed one
   above, or higher than, another; as, a tier of seats in a
   theater.
   [1913 Webster]
 
   {Tiers of a cable}, the ranges of fakes, or windings, of a
    cable, laid one within another when coiled.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tier
   n 1: a relative position or degree of value in a graded group;
      "lumber of the highest grade" [syn: {grade}, {level},
      {tier}]
   2: any one of two or more competitors who tie one another
   3: a worker who ties something [syn: {tier}, {tier up}]
   4: something that is used for tying; "the sail is fastened to
     the yard with tiers"
   5: one of two or more layers one atop another; "tier upon tier
     of huge casks"; "a three-tier wedding cake"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tier /tiːr/ 
  animal; beast; brute

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top