ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiara

T IY0 AA1 R AH0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiara-, *tiara*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiara[N] มงกุฎประดับเพชรที่ผู้หญิงใช้สวมเป็นเครื่องประดับ
tiara[N] มงกุฎของพระสันตะปาปา
tiara[N] มงกุฎของกษัตริย์เปอร์เซียโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiara(เทีย'รา) n. ผ้าโพกศรีษะของชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ,มงกุฎขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขององค์สันตะปาปา

English-Thai: Nontri Dictionary
tiara(n) กะบังหน้า,รัดเกล้า,ตำแหน่งสันตะปาปา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're debutantes. They're wearing priceless diamond tiaras. So what?ใส่มงกุฎเพชรมูลค่ามหาศาล แล้วไง Punchline (1988)
Roses and tiaras and ball gowns and-กุหลาบ และมงกุฎ และเสื้อคลุมลีลาส และ- Happily N'Ever After (2006)
You should tell him, only one of you gets to wear the tiara.คุณควรบอกเขา แค่หนึ่งคนในพวกคุณที่ใส่ผ้าคลุมหัว Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
A tiara.รัดเกล้า A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
A tiara.รัดเกล้า A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
A white-gold tiara for a newborn baby.รัดเกล้าทองคำขาว สำหรับเด็กทารกแรกเกิด A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Well, maybe I can explain to her that we need a Diaper Genie more than a white-gold baby tiara.อ้อ ฉันอาจจะอธิบายให้เธอเข้าใจ ว่าเราต้องการผ้าอ้อมเด็ก มากกว่ารัดเกล้าทองคำขาวเด็กทารก A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
All right? I told you, that tiara was a gift...ตกลงไหม ฉันบอกคุณแล้วไงล่ะ รัดเกล้านั้นเป็นของขวัญ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
That tiara.รัดเกล้า A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
You know that tiara that Marie gave us?คุณรู้ไหมว่ารัดเกล้าที่มาร์รีให้เรา A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Hope you kept the receipt for that tiara, b.หวังว่าคงเก็บใบเสร็จค่ามงกุฎไว้นะ บี The Dark Night (2008)
How would your wife fancy a tiara?เมียนายชอบมงกุฏเพชรแบบไหน The Bank Job (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัดเกล้า[N] tiara, See also: band of precious materials worn as a woman's head-dress, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับศรีษะสตรีสูงศักดิ์ในราชสำนักแต่โบราณและประดับศรีษะนางละครแต่งยืนเครื่องซึ่งเลียนแบบสตรีสูงศักดิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัดเกล้า[n.] (ratklāo) EN: tiara   FR: tiare [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIARA    T IY0 AA1 R AH0
TIARAS    T IY0 AA1 R AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiara    (n) tˈɪˈaːrə (t i1 aa1 r @)
tiaras    (n) tˈɪˈaːrəz (t i1 aa1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiara {f}; Papstkrone {f}tiara [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティアラ[, teiara] (n) tiara [Add to Longdo]
花貝[はながい;ハナガイ, hanagai ; hanagai] (n) (uk) Placamen tiara (species of venerid) [Add to Longdo]
三重冠[さんじゅうかん, sanjuukan] (n) (papal) triple tiara [Add to Longdo]
三重宝冠[さんじゅうほうかん, sanjuuhoukan] (n) (papal) triple tiara [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiara \Ti*a"ra\, n. [L., from Gr. ?, ?; of Persian origin.]
   1. A form of headdress worn by the ancient Persians.
    According to Xenophon, the royal tiara was encircled with
    a diadem, and was high and erect, while those of the
    people were flexible, or had rims turned over.
    [1913 Webster]
 
   2. The pope's triple crown. It was at first a round, high
    cap, but was afterward encompassed with a crown,
    subsequently with a second, and finally with a third.
    Fig.: The papal dignity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiara
   n 1: a jeweled headdress worn by women on formal occasions

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tiara /tiːaːraː/ 
  tiara

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top