Search result for

tipp

(72 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipp-, *tipp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipple[VI] ดื่มเหล้า
tippler[N] คนขี้เมา, Syn. drunk
tippler[N] นกพิราบที่เลี้ยงไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze,drink
stipple(สทิพ'เพิล) vt.,n. (การ) ทาสีหรือสลักหรือวาดเป็นแต้ม ๆ หรือเป็นจุด ๆ ,ผลงานด้วยวิธีการดังกล่าว, See also: stippler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tippet(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่
tipple(n) สุรา,เหล้า
tipple(vi) เมาหยำเป,จิบเหล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tipping การทิ้ง
การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tippingการใ้ห้ข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
The feds tipped us off. I'm at my aunt's house in Cleveland.รัฐบาลไม่ให้ฉันเดินทาง ฉันอยู่บ้านป้าที่คลีฟแลนด์ WarGames: The Dead Code (2008)
- A big tipper.-การเดินทางครั้งใหญ่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Please. - It's reached the tipping point.มันมาถึงจุดสูงสุดแล้ว เราต้องทำอะไรสักอย่าง The Day the Earth Stood Still (2008)
Thank you. So something must have tipped him off.ขอบคุณ งั้นแสดงว่าต้องมีใครรายงานเขาแน่ Safe and Sound (2008)
One of the Gate Corporation's tippy-top Sellers, as a matter of fact.หนึ่งในบริษัท GATE พนักงานขายดีที่สุด ในความเป็นจริง Five the Hard Way (2008)
I guess someone tipped her.ฉันคิดว่ามีใครบางคนบอกเธอ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Someone must have tipped him off.ยากที่จะบอกว่า Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Who tipped you off?ใครบอกคุณ Look What He Dug Up This Time (2009)
Whoever tipped you off about UNR was using you to get me to drop the case.ใครที่บอกคุณเรื่องยูเอ็นอาร์ จะใช้คุณบอกให้ฉันล้มคดี Look What He Dug Up This Time (2009)
A report. A friend of mine in Moscow tipped me to it.รายงานที่ส่งมาจากเพื่อนผมในมอสโคว์ tipped me to it. Ninja Assassin (2009)
You start tipping, I might.คุณเริ่มด้วยการให้ทิป ฉันคงโอเค The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tippWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
tippThis wasn't here this morning ... looks like somebody's been fly tipping.
tippThe driver tipped his cap.
tippThis tipping business always makes us uneasy.
tippYou'd better remember that tipping is necessary in the USA.
tippAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ดีกรี[adj.] (kaēdīkrī) EN: a little tippy   
ผีเสื้อมุมใต้ปีกขาว[n. exp.] (phīseūa mum tāi pīk khāo) EN: White-tipped Palmer   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPP    T IH1 P
TIPPS    T IH1 P S
TIPPY    T IH1 P IY0
TIPPLE    T IH1 P AH0 L
TIPPIT    T IH1 P IH2 T
TIPPET    T IH1 P AH0 T
TIPPIE    T IH1 P IY0
TIPPER    T IH1 P ER0
TIPPEN    T IH1 P AH0 N
TIPPIN    T IH1 P IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipped    (v) (t i1 p t)
tippet    (n) (t i1 p i t)
tipple    (v) (t i1 p l)
tippets    (n) (t i1 p i t s)
tipping    (v) (t i1 p i ng)
tippled    (v) (t i1 p l d)
tippler    (n) (t i1 p l @ r)
tipples    (v) (t i1 p l z)
tipplers    (n) (t i1 p l @ z)
tippling    (v) (t i1 p l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Hinweis,
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tipp {m}; Tip {m} [alt]; Hinweis {m} | Tipps {pl}; Tips {pl} [alt]; Hinweise {pl} | der richtige Tipp (Tip [alt])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Tippelbruder {m}tramp; hobo [Add to Longdo]
Tippen {n} (Schreiben)typing [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typing error | typing errors [Add to Longdo]
Tippfehler {m} | Tippfehler {pl}typo | typos [Add to Longdo]
tippelnto walk; to traipse [Add to Longdo]
tippt abtypewrites [Add to Longdo]
tippt neuretypes [Add to Longdo]
tippte neuretyped [Add to Longdo]
tipptopptiptop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
飲ん兵衛;飲んべえ;呑ん兵衛;飲兵衛(io);呑兵衛(io)[のんべえ, nonbee] (n) heavy drinker; tippler [Add to Longdo]
飲助;飲み助;呑み助[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker [Add to Longdo]
煙管[キセル, kiseru] (n) (1) (tobacco) pipe with metal tipped stem (khm [Add to Longdo]
子宮後屈[しきゅうこうくつ, shikyuukoukutsu] (n) retroversion of the uterus; tipped uterus [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex [Add to Longdo]
転換点[てんかんてん, tenkanten] (n) turning point; tipping point; commutation point [Add to Longdo]
点画[てんが, tenga] (n) stippling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  tipp
     hint; tip
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top