ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timid

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timid-, *timid*, timi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timid(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ขี้กลัว, Syn. fearful, Ant. bold
timidity(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidness
timidness(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด, ตาขาว, เหนียมอาย, ขวยเขิน, ขี้ตื่น., See also: timidity, timidness n. timidly adv., Syn. shy, fearful
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten, scare, daunt

English-Thai: Nontri Dictionary
timid(adj) ขลาด, ขี้อาย, กระดาก, ขี้ตื่น
timidity(n) ความขลาด, ความกระดาก, ความอาย
intimidate(vt) ขู่ขวัญ, ทำให้กลัว, ข่มขู่, คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ, การทำให้กลัว, การข่มขู่, การคุกคาม

WordNet (3.0)
timid(n) people who are fearful and cautious, Syn. cautious, Ant. brave
timid(adj) showing fear and lack of confidence, Ant. bold
timidity(n) fear of the unknown or unfamiliar or fear of making decisions, Syn. timorousness, timidness
timidity(n) fearfulness in venturing into new and unknown places or activities, Syn. timorousness, Ant. boldness
diffident(adj) lacking self-confidence, Syn. shy, timid, unsure, Ant. confident
faint(adj) lacking conviction or boldness or courage, Syn. fainthearted, timid, faint-hearted

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Timid

a. [ L. timidus, fr. timere to fear; cf. Skr. tam to become breathless, to become stupefief: cf. F. timide. ] Wanting courage to meet danger; easily frightened; timorous; not bold; fearful; shy. [ 1913 Webster ]

Poor is the triumph o'er the timid hare. Thomson. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Fearful; timorous; afraid; cowardly; pusillanimous; faint-hearted; shrinking; retiring. [ 1913 Webster ]

-- Tim"id*ly, adv. -- Tim"id*ness, n. [ 1913 Webster ]

Timidity

n. [ L. timiditas: cf. F. timidité. ] The quality or state of being timid; timorousness; timidness. [ 1913 Webster ]

Timidous

a. Timid. [ Obs. ] Hudibras. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He isn't timid like Yu wasเขาไม่ได้ขี้อายเหมือนที่ยูเคยเป็น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Perhaps, but this child is far too timid to ever be an actress!บางทีนะ, แต่เด็กคนนี้ ขี้อายเกินไปที่จะไปเป็นนักแสดงได้ ! Millennium Actress (2001)
I'm sick of being treated like some timid, little, old lady.ฉันเบื่อที่ถูกปฏิบัติด้วยเหมือนกับเป็นคนแก่ที่น่าสงสาร Howl's Moving Castle (2004)
I hate being a timid girl.ฉันเบื่อเต็มทนแล้วกับการเป็นสาวขี้ขลาดน่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Don't be timid.ไม่ต้องอายหรอก Yeolliji (2006)
There's no place for timidity now that the scorpion rides on your shoulder.แมงป่องที่สักอยู่บนไหล่ของเจ้า บอกว่าเจ้าไม่ใช่คนขลาด The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The guy seems pretty timid, not someone the local PD couldn't handle.ผู้ชายคนนั้นดูขี้ขลาดจะตาย ไม่มีตำรวจท้องที่สักคนเลยเหรอคะ ที่จะรับมือเรื่องนี้ได้ Chuck Versus Santa Claus (2008)
Listen, there's a time to be brave and a time to be timid.ฟังนะ, มันมีเวลา ที่จะต้องกล้าหาญ และเวลาที่จะขี้ขลาด Chuck Versus Santa Claus (2008)
- Surprisingly timid though.- Surprisingly timid though. Akai ito (2008)
The first intervention Is timid. It's apprehensive, right? But then he gets knocked down...มันไม่ใช่แค่ความโกรธ มันเอ่อ มันเป็นความมั่นใจ เหมือนกับตัวตนที่สองของเขาอยากให้ผมรู้ Conflicted (2009)
"Kanako" is a very timid, nervous personality.คานาโกะนั้นขี้ขลาด และมีบุคลิกที่กระวนกระวาย Episode #1.6 (2009)
Chickens are not, by nature, at all timid.ตามธรรมชาติของไก่แล้ว ไม่ปอดแหกเลย The Jiminy Conjecture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timidA mouse is a timid creature.
timidBe timid with reptiles.
timidBob is very timid and blushes when chatting with girls.
timidGenerally speaking, we Japanese are a little too timid in speaking foreign languages.
timidHe is as timid as a mouse.
timidHe is more shy than timid.
timidHe is timid as a hare.
timidI did not think he was so timid.
timidI'd like the government to respond resolutely so as to not end up looking timid.
timidMiss Pate felt timid about making a speech before a hundred people.
timidNew hires who just joined the company do everything with this timid/sheepish manner.
timidThe timid man trembled with fear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ขี้ขลาด(adj) timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai Definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
จี้[jī] (v) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten  FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
การข่มขู่[kān khomkhū] (n) EN: threat ; intimidation  FR: intimidation [ f ]
การคุกคาม[kān khukkhām] (n) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril
ขี้อาย[khī-āi] (adj) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful  FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
timid
timidly
timidity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timid
timidly
timidity
timidness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆怯[dǎn qiè, ㄉㄢˇ ㄑㄧㄝˋ,   /  ] timid; cowardly #22,618 [Add to Longdo]
怯懦[qiè nuò, ㄑㄧㄝˋ ㄋㄨㄛˋ,  ] timid; gutless; weakling #35,051 [Add to Longdo]
怯弱[qiè ruò, ㄑㄧㄝˋ ㄖㄨㄛˋ,  ] timid; weak #76,095 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious #79,628 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; furchtsam (vor) { adj } | ängstlicher; furchtsamer | am ängstlichsten; am furchtsamstentimid (of) | timider; more timid | timidest; most timid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[ijiiji] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いじける[ijikeru] (v1, vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv, n, vs, adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
悪びれる;悪怯れる[わるびれる, warubireru] (v1, vi) to be timid; to be shy [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n, adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n, vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top