ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timid

T IH1 M IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timid-, *timid*, timi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timid(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ขี้กลัว, Syn. fearful, Ant. bold
timidity(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidness
timidness(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด, ตาขาว, เหนียมอาย, ขวยเขิน, ขี้ตื่น., See also: timidity, timidness n. timidly adv., Syn. shy, fearful
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten, scare, daunt

English-Thai: Nontri Dictionary
timid(adj) ขลาด, ขี้อาย, กระดาก, ขี้ตื่น
timidity(n) ความขลาด, ความกระดาก, ความอาย
intimidate(vt) ขู่ขวัญ, ทำให้กลัว, ข่มขู่, คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ, การทำให้กลัว, การข่มขู่, การคุกคาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He isn't timid like Yu wasเขาไม่ได้ขี้อายเหมือนที่ยูเคยเป็น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Perhaps, but this child is far too timid to ever be an actress!บางทีนะ, แต่เด็กคนนี้ ขี้อายเกินไปที่จะไปเป็นนักแสดงได้ ! Millennium Actress (2001)
I hate being a timid girl.ฉันเบื่อเต็มทนแล้วกับการเป็นสาวขี้ขลาดน่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
- Surprisingly timid though.- Surprisingly timid though. Akai ito (2008)
You may think I'm a timid human who always runs away or just buys you meat.สำหรับเธอ ฉันอาจดูเหมือนคนที่มักจะวิ่งหนี และซื้อเนื้อให้เธฮ Episode #1.4 (2010)
Eh, she's a timid suburban adulteress.เธอแค่หญิงชานเมืองขี้ตื่นที่นอกใจสามี Little Red Book (2011)
Too scared to do what I was brought here to do too timid to live up to my true potential.ฉันไม่มีค่าอะไรเลยก่อนที่เขาจะเจอฉัน เงาที่ขี้กลัวว่าฉันถูกพามาทำอะไร ที่นี่ Repo Man (2012)
There's a reason I'm called timid man.มีเหตุผลนะ ที่ผมตั้งชื่อว่า "หนุ่มขี้เหงา" Maniac (2012)
You shouldn't be so scared, timid man.อย่ากลัวไปเลยพ่อหนุ่มขี้อาย Maniac (2012)
Timid. Timid bores me.ท่าทางติ๋ม แบบนั้นน่าเบื่อ Two Swords (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timidA mouse is a timid creature.
timidBe timid with reptiles.
timidBob is very timid and blushes when chatting with girls.
timidGenerally speaking, we Japanese are a little too timid in speaking foreign languages.
timidHe is as timid as a mouse.
timidHe is more shy than timid.
timidHe is timid as a hare.
timidI did not think he was so timid.
timidI'd like the government to respond resolutely so as to not end up looking timid.
timidMiss Pate felt timid about making a speech before a hundred people.
timidNew hires who just joined the company do everything with this timid/sheepish manner.
timidThe timid man trembled with fear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ขี้ขลาด(adj) timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai Definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
จี้[jī] (v) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten  FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
การข่มขู่[kān khomkhū] (n) EN: threat ; intimidation  FR: intimidation [ f ]
การคุกคาม[kān khukkhām] (n) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril
ขี้อาย[khī-āi] (adj) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful  FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIMID T IH1 M IH0 D
TIMIDLY T IH1 M AH0 D L IY0
TIMIDITY T AH0 M IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timid (j) tˈɪmɪd (t i1 m i d)
timidly (a) tˈɪmɪdliː (t i1 m i d l ii)
timidity (n) tˈɪmˈɪdɪtiː (t i1 m i1 d i t ii)
timidness (n) tˈɪmɪdnəs (t i1 m i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆怯[dǎn qiè, ㄉㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] timid; cowardly, #22,618 [Add to Longdo]
怯懦[qiè nuò, ㄑㄧㄝˋ ㄋㄨㄛˋ, ] timid; gutless; weakling, #35,051 [Add to Longdo]
怯弱[qiè ruò, ㄑㄧㄝˋ ㄖㄨㄛˋ, ] timid; weak, #76,095 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious, #79,628 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; furchtsam (vor) { adj } | ängstlicher; furchtsamer | am ängstlichsten; am furchtsamstentimid (of) | timider; more timid | timidest; most timid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[ijiiji] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いじける[ijikeru] (v1, vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv, n, vs, adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
悪びれる;悪怯れる[わるびれる, warubireru] (v1, vi) to be timid; to be shy [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n, adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n, vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timid \Tim"id\, a. [L. timidus, fr. timere to fear; cf. Skr. tam
   to become breathless, to become stupefief: cf. F. timide.]
   Wanting courage to meet danger; easily frightened; timorous;
   not bold; fearful; shy.
   [1913 Webster]
 
      Poor is the triumph o'er the timid hare. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Fearful; timorous; afraid; cowardly; pusillanimous;
     faint-hearted; shrinking; retiring.
     [1913 Webster] -- {Tim"id*ly}, adv. -- {Tim"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timid
   adj 1: showing fear and lack of confidence [ant: {bold}]
   2: lacking self-confidence; "stood in the doorway diffident and
     abashed"; "problems that call for bold not timid responses";
     "a very unsure young man" [syn: {diffident}, {shy}, {timid},
     {unsure}] [ant: {confident}]
   3: lacking conviction or boldness or courage; "faint heart ne'er
     won fair lady" [syn: {faint}, {fainthearted}, {timid},
     {faint-hearted}]
   n 1: people who are fearful and cautious; "whitewater rafting is
      not for the timid" [syn: {timid}, {cautious}] [ant:
      {brave}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top