ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ticket

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ticket-, *ticket*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ticket(n) ตั๋ว, See also: บัตร, Syn. card, coupon, slip
ticket(n) ป้ายราคา, See also: ป้ายบอกขาย, ฉลากติดสินค้า, Syn. tag
ticket(n) รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ)
ticket(n) สิ่งที่เหมาะสม (คำที่ไม่เป็นทางการ)
ticket(n) ใบอนุญาตสำหรับกัปตันเรือหรือเครื่องบิน
ticket(vt) ให้บัตรจอด
ticket(vt) ติดฉลาก, See also: ติดบัตร
ticket(vt) ให้บัตรผ่าน
ticketed(adj) ซึ่งตีตั๋วแล้ว, Syn. readied, prepared
tickety-boo(sl) ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว, บัตร, บัตรอนุญาต, ใบอนุญาต, รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) , ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร, สิ่งที่เหมาะสม, โครงการของพรรคการเมือง, ฉลากติดสินค้า, ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก, ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข, การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
big-ticket(บิก'ทิด'คิท) adj. แพง
bread ticketn. บัตรขนมปัง, บัตรอาหาร
pawn ticketn. ตั๋วจำนำ

English-Thai: Nontri Dictionary
ticket(n) ตั๋ว, บัตรอนุญาต, ใบสั่ง, ฉลาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticketตั๋ว, บัตร, ใบสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket of leaveใบสั่งปล่อยก่อนกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket policyกรมธรรม์แบบตั๋ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket speculatorผู้ค้าตั๋วเก็งกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket, splitบัตรเลือกตั้งแยกพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticket, straightบัตรเลือกตั้งรวมเป็นพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
ticket(n) a commercial document showing that the holder is entitled to something (as to ride on public transportation or to enter a public entertainment)
ticket(n) a summons issued to an offender (especially to someone who violates a traffic regulation)
ticket(n) the appropriate or desirable thing, Syn. just the ticket
ticket(v) issue a ticket or a fine to as a penalty, Syn. fine
ticket(v) provide with a ticket for passage or admission
ticket-of-leave(n) a permit formerly given to convicts allowing them to leave prison under specific restrictions
slate(n) a list of candidates nominated by a political party to run for election to public offices, Syn. ticket
tag(n) a label written or printed on paper, cardboard, or plastic that is attached to something to indicate its owner, nature, price, etc., Syn. ticket

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ticket

n. [ F. étiquette a label, ticket, fr. OF. estiquette, or OF. etiquet, estiquet; both of Teutonic origin, and akin to E. stick. See Stick, n. & v., and cf. Etiquette, Tick credit. ] A small piece of paper, cardboard, or the like, serving as a notice, certificate, or distinguishing token of something. Specifically: -- [ 1913 Webster ]

(a) A little note or notice. [ Obs. or Local ] [ 1913 Webster ]

He constantly read his lectures twice a week for above forty years, giving notice of the time to his auditors in a ticket on the school doors. Fuller. [ 1913 Webster ]

(b) A tradesman's bill or account. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

☞ Hence the phrase on ticket, on account; whence, by abbreviation, came the phrase on tick. See 1st Tick. [ 1913 Webster ]

Your courtier is mad to take up silks and velvets
On ticket for his mistress. J. Cotgrave. [ 1913 Webster ]

(c) A certificate or token of right of admission to a place of assembly, or of passage in a public conveyance; as, a theater ticket; a railroad or steamboat ticket. [ 1913 Webster ]

(d) A label to show the character or price of goods. [ 1913 Webster ]

(e) A certificate or token of a share in a lottery or other scheme for distributing money, goods, or the like. [ 1913 Webster ]

(f) (Politics) A printed list of candidates to be voted for at an election; a set of nominations by one party for election; a ballot. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

The old ticket forever! We have it by thirty-four votes. Sarah Franklin (1766). [ 1913 Webster ]


Scratched ticket, a ticket from which the names of one or more of the candidates are scratched out. --
Split ticket, a ticket representing different divisions of a party, or containing candidates selected from two or more parties. --
Straight ticket, a ticket containing the regular nominations of a party, without change. --
Ticket day (Com.), the day before the settling or pay day on the stock exchange, when the names of the actual purchasers are rendered in by one stockbroker to another. [ Eng. ] Simmonds. --
Ticket of leave, a license or permit given to a convict, or prisoner of the crown, to go at large, and to labor for himself before the expiration of his sentence, subject to certain specific conditions. [ Eng. ] Simmonds. --
Ticket porter, a licensed porter wearing a badge by which he may be identified. [ Eng. ]
[ 1913 Webster ]

Ticket

v. t. [ imp. & p. p. Ticketed; p. pr. & vb. n. Ticketing. ] 1. To distinguish by a ticket; to put a ticket on; as, to ticket goods. [ 1913 Webster ]

2. To furnish with a tickets; to book; as, to ticket passengers to California. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Ticketing

n. A periodical sale of ore in the English mining districts; -- so called from the tickets upon which are written the bids of the buyers. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Security requests updated list of all ticket holders for Rachel Marron concert.ขอรายชื่อผู้ถือตั๋วคอนเสิร์ตทั้งหมด The Bodyguard (1992)
-You can't bear good news. -You're sitting on your ticket.นี่เธอคิดว่านี่เป็นที่เดียวที่ชั้นจะทำงานได้รึไง Hero (1992)
- They give us work cards and bus tickets.- แล้วก็ได้บัตรทำงานกับตั๋วรถ Of Mice and Men (1992)
I got a rail ticket to Shanghai.ส่วนฉันก็ได้ตั๋วรถไฟไปเซี่ยงไฮ้ The Joy Luck Club (1993)
Just relax and enjoy it. That's the ticket.เกร็ดเล็กๆคือ ผ่อนคลายและสนุกกับมัน นั่นล่ะ Junior (1994)
Only ticketed passengers with boarding passes beyond this point.คนที่ผ่านจุดนี้ได้ต้องเป็นผู้โดยสารที่มีตั๋วแล้วเท่านั้น Junior (1994)
Sir, I need your ticket.คุณคะ คุณต้องมีตั๋ว Junior (1994)
What good is havin' a ticket?คงไม่ได้โดนใบสั่งอยู่นะ Junior (1994)
Ross, check it out. Hockey tickets.รอส ดูนี่สิ ตั๋วดูร็อกกี้ The One with George Stephanopoulos (1994)
- So I'm guessing you had an extra ticket and couldn't decide which one of you got to bring a date?- แล้ว ฉันเดาว่านายมีตั๋วเหลือ แล้วตัดสินไม่ได้ว่าใครจะชวนสาวไป The One with George Stephanopoulos (1994)
It's just that that's not why we bought the ticket.เพียงแต่นั่น มันไม่ใช่เหตุผลที่เราซื้อตั๋ว The One with the Sonogram at the End (1994)
Well, could we possibly then have 2 first-class second-class tickets to Pontypridd?ถ้างั้นเราขอซื้อตั๋วชั้นหนึ่งสองใบ ชั้นสองสองใบไปพอนไทพิดด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ticketAbout 14, 000 of these usually have tickets for the Center Court.
ticketAdmission to the show is by ticket only.
ticketAll passengers are required to show their tickets.
ticketAll the tickets are sold out.
ticketA number of tickets are sold in advance.
ticketAre there any discount tickets for me?
ticketAre you giving out meal tickets here?
ticketAs soon as we get the tickets, we'll send them to you.
ticketBut there are always some cheap standing tickets for the finals which you can buy on the day.
ticket"Buy a lottery ticket or something?" "Well, I don't think I've got much luck with gambling."
ticketCan I buy a ticket on the bus?
ticketCan I buy tickets on the day of the tour?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน(n) ticket counter with change machine
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว(n) ticket counter
ตั๋วรถไฟ(n) ticket
ค่าตั๋ว(n) ticket fee, See also: admission fee, fare, Example: ค่าตั๋วในการเข้าชมคอนเสิร์ตนี้ราคาต่ำสุด 500 บาท, Thai Definition: เงินที่จ่ายในการซื้อบัตร เช่น ค่าโดยสารพาหนะ บัตรเข้าชมต่างๆ
ตั๋ว(n) ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
ตั๋ว(n) ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
กระเป๋ารถเมล์(n) conductor, See also: ticket boy, ticket girl, ticket taker, Syn. กระเป๋ารถ, Example: พิณเป็นกระเป๋ารถเมล์ซึ่งทำงานหนักเกินเด็กวัยเดียวกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานประจำรถโดยสารประจำทาง มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
พนักงานขายตั๋ว(n) ticket seller, Syn. คนขายตั๋ว, Example: พนักงานขายตั๋วบางคนสุภาพเรียบร้อย แต่บางคนพูดจาเหมือนไม่เต็มใจ ไม่มีหางเสียง, Count Unit: คน
พนักงานเก็บตั๋ว(n) ticket collector, Example: เขายืนพูดกับพนักงานเก็บตั๋วครู่หนึ่ง แล้วเดินกลับมาหาเพื่อนซึ่งนั่งซับน้ำฝนด้วยผ้าเช็ดหน้าอยู่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เก็บตั๋วจากผู้ที่ซื้อตั๋วไว้แล้วโดยได้รับค่าจ้างตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบสั่ง[baisang] (v) EN: order ; ticket ; police summons  FR: commande [ f ]
ใบสั่งอาหาร[baisang āhān] (x) EN: chit  FR: note de commande [ f ] ; ticket de nourriture [ m ]
บัตร[bat] (n) EN: card ; ticket ; leaf  FR: carte [ f ] ; ticket [ m ] ; bulletin [ m ]
บัตรโดยสารรถไฟ[bat døisān rotfai] (n, exp) EN: train ticket  FR: billet de train [ m ] ; ticket de train [ m ]
บัตรฟรี[bat frī] (n, exp) EN: free ticket  FR: billet gratuit [ m ]
บัตรห้องสมุด[bat hǿngsamut] (n, exp) EN: library ticket ; borrower's ticket  FR: carte de lecteur [ m ]
บัตรจอดรถ[bat jøt rot] (n, exp) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket  FR: ticket de stationnement [ m ]
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [ f ] ; billet d'entrée [ m ]
ช่องขายตั๋ว[chøng khāi tūa] (n, exp) EN: ticket window  FR: guichet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ticket
ticket
tickets
tickets
ticket's
ticketed
ticketing
ticketron
ticketless
ticketmaster

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ticket
tickets
ticketed
ticketing
ticket-collector
ticket-collectors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门票[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ,   /  ] ticket (for theater, cinema etc) #5,045 [Add to Longdo]
车票[chē piào, ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ,   /  ] ticket #7,897 [Add to Longdo]
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ,    /   ] ticket seller #19,467 [Add to Longdo]
售票处[shòu piào chù, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ,    /   ] ticket office #34,054 [Add to Longdo]
票根[piào gēn, ㄆㄧㄠˋ ㄍㄣ,  ] ticket stub #61,932 [Add to Longdo]
售票口[shòu piào kǒu, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄎㄡˇ,   ] ticket window [Add to Longdo]
售票大厅[shòu piào dà tīng, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ,     /    ] ticket office [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintrittskarte { f }; Ticket { n } | Eintrittskarten { pl }; Tickets { pl } | zwei Eintrittskarten für das Fußballspielticket | tickets | two tickets for the soccer game [Add to Longdo]
Etikettenleser { m }ticket reader [Add to Longdo]
Fahrkarte { f } | einfache Fahrkarte { f } | eine Fahrkarte kaufen; eine Fahrkarte lösenticket | single ticket; one way ticket [ Am. ] | to buy a ticket [Add to Longdo]
Fahrkartenautomat { m }ticket machine [Add to Longdo]
Fahrschein { m } | Fahrscheine { pl }ticket | tickets [Add to Longdo]
Kartenausgabestelle { f } | Kartenausgabestellen { pl }ticket office | ticket offices [Add to Longdo]
Schalter { m }; Fahrkartenschalter { m } (im Bahnhof)ticket window [Add to Longdo]
Zehnerkarte { f }ticket of ten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひょう, hyou] (n, n-suf) label; ballot; ticket; sign; (P) #867 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P) #2,436 [Add to Longdo]
往復[おうふく, oufuku] (n, vs, adj-no) (col) round trip; coming and going; return ticket; (P) #3,635 [Add to Longdo]
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) #4,106 [Add to Longdo]
改札[かいさつ, kaisatsu] (n, vs) (1) examination of tickets; (2) (abbr) (See 改札口) ticket gate; ticket barrier; (P) #4,730 [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n, vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) #4,883 [Add to Longdo]
パンチ[panchi] (n, vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P) #5,700 [Add to Longdo]
窓口[まどぐち, madoguchi] (n) (1) ticket window; teller window; counter; (2) contact person; point of contact; (P) #6,629 [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] (n) (1) token; label; (2) ticket; card; (3) charm; talisman; (P) #7,120 [Add to Longdo]
チケット(P);ティケット;テケツ[chiketto (P); teiketto ; teketsu] (n) ticket; (P) #7,282 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top