ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tidal

T AY1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tidal-, *tidal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tidal(adj) เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลง
tidal wave(n) คลื่นทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tidal(ไท'เดิล) adj. เกี่ยวกับกระแสน้ำขึ้นหรือลง,ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นหรือลง, See also: tidally adv. -Phr. tidal wave คลื่นขนาดยักษ์ที่ท่วมริมฝั่ง เนื่องจากแผ่นดินไหวหรือพายุ, คลื่นกระแสน้ำ, คลื่นทะเล, คลื่นมหาสมุทร

English-Thai: Nontri Dictionary
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tidal airอากาศหายใจเข้าออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tidal currentกระแสน้ำขึ้นลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tidal flat; tidal marshที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tidal marsh; tidal flatที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tidal water; tide-waterน้ำขึ้นลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tidal waveการชนะอย่างท่วมท้น [ดู landslide] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tidal currentน้ำขึ้นน้ำลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tidal currentsน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
Tidal Flatที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง, Example: พื้นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งมีลักษณะเป็นทราย ปนโคลนหรือดินแฉะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำท่วม ถึงเมื่อเวลาน้ำขึ้นและโผล่เมื่อเวลาน้ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Marshที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal powerพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
tidal rivertidal river, แม่น้ำที่มีน้ำขึ้นลง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tidal Swampที่ลุ่มต่ำชายทะเล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave.แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ Dark Harbor (1998)
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave.แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ Dark Harbor (1998)
There's a tidal flow on the eastern face of the island.มันมีกระแสคลื่นบนผิวน้ำ ทางด้านตะวันออกของเกาะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The Northern Territory is home to the biggest population of saltwater crocodiles in the world, spread throughout several large tidal river systems.ลำน้ำทางเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบรรดาจระเข้น้ำเค็ม พวกมันแพร่พันธ์กระจายไปทั่ว โดยอาศัยวัฏจักรขึ้นลงของระดับน้ำ Rogue (2007)
This is a tidal river, isn't it?แม่น้ำสายนี้มีเวลาขึ้นลงใช่ไหม Rogue (2007)
- This is a bloody tidal river!- ระดับน้ำมันจะเปลี่ยนแปลง Rogue (2007)
Because the basement flooded in the tidal surge.เห็นว่าฐานตึกมักโดนคลื่นซัดก็ได้ Episode #2.4 (2008)
There's a tidal wave coming from the east.มันเป็นคลื่นยักษ์ มาจากฝั่งตะวันออก 2012 (2009)
Due to tidal stresses,เนื่องมาจาก ความเครียดของการไหล Darkness (2009)
A tidal island.เกาะไทดอล Now What? (2010)
We checked the tidal charts and the uh...เราเช็คตารางน้ำขึ้นน้ำลง และ เออ... Will (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tidalIt is carried away by tidal waves.
tidalLast year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.
tidalThere was an earthquake and, in addition, there were tidal waves.
tidalThe tidal wave warning has been canceled.
tidalThey weren't warned of the tidal wave.

CMU English Pronouncing Dictionary
TIDAL T AY1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tidal (j) tˈaɪdl (t ai1 d l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大潮[dà cháo, ㄉㄚˋ ㄔㄠˊ, ] tidal bore; tidal wave, #16,587 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}tidal wave | tidal waves [Add to Longdo]
Gezeitenkraftwerk {n}tidal power plant [Add to Longdo]
Tidefall {m}tidal fall [Add to Longdo]
Tidegebiet {n}tidal reaches [Add to Longdo]
Tidestieg {m}tidal rise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイダル[taidaru] (n) tidal [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] (n) tidal flat; tideland; (P) [Add to Longdo]
感潮域[かんちょういき, kanchouiki] (n) (See 感潮河川・かんちょうかせん) estuary; estuarine basin; tidal area; tidal reach; tidal zone [Add to Longdo]
感潮河川[かんちょうかせん, kanchoukasen] (n) (See 海嘯・かいしょう・1) tidal river [Add to Longdo]
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis [Add to Longdo]
大津波[おおつなみ, ootsunami] (n) giant tsunami; giant tidal wave [Add to Longdo]
潮の流れ[しおのながれ, shiononagare] (n) sweep of the tide; drift of the tide; tidal current [Add to Longdo]
潮下帯[しおかたい, shiokatai] (n) subtidal zone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidal \Tid"al\, a.
   Of or pertaining to tides; caused by tides; having tides;
   periodically rising and falling, or following and ebbing; as,
   tidal waters.
   [1913 Webster]
 
      The tidal wave of deeper souls
      Into our inmost being rolls,
      And lifts us unawares
      Out of all meaner cares.         --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   {Tidal air} (Physiol.), the air which passes in and out of
    the lungs in ordinary breathing. It varies from twenty to
    thirty cubic inches.
 
   {Tidal basin}, a dock that is filled at the rising of the
    tide.
 
   {Tidal wave}.
   (a) See {Tide wave}, under {Tide}. Cf. 4th {Bore}.
   (b) A vast, swift wave caused by an earthquake or some
     extraordinary combination of natural causes. It rises far
     above high-water mark and is often very destructive upon
     low-lying coasts.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tidal
   adj 1: of or relating to or caused by tides; "tidal wave"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top