ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffer

S AH1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffer-, *suffer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffer(vi) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer(vt) ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer(vi) อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain
suffer(vt) อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain
sufferer(n) ผู้ที่ได้รับความทุกข์, See also: ผู้ประสบความทุกข์
suffering(n) การได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering(n) ความเจ็บปวด, See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก, Syn. agony, distress, hardship, pain
suffering(adj) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน, See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด, Syn. aching, in difficulties, pained
sufferable(adj) ซึ่งอดทนได้, Syn. bearable, tolerable
sufferance(n) ความอดทน, Syn. endurance, patience, toleration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffer(ซัฟ'เฟอะ) vt., vi. ประสบ, ได้รับ, ได้ผ่าน, ทน, อดทน, ยอม, ประสบ, อนุญาต., See also: sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n., Syn. bear, feel, undergo
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน, ความอดกลั้น, สิ่งที่อดทน, ความเจ็บปวด, ความหายนะ, โรค adj. ประสบความทุกข์, เป็นโรค., Syn. agony

English-Thai: Nontri Dictionary
suffer(vi) เจ็บปวด, ตกทุกข์, ประสบ, ทนทุกข์, อดทน
suffer(vt) ทนทุกข์, เสียหาย, อดทน, อนุญาต, ยอม
sufferance(n) ความอดกลั้น, การอนุญาต, ความอดทน, การยอมทน
suffering(n) ความทุกข์, ความลำบาก, ความเจ็บปวด, ความอดทน
insufferable(adj) ทนไม่ได้, เหลืออด, กลั้นไม่ไหว
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance wharfท่าเรืออนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance, tenancy atการถือครองอสังหาริมทรัพย์หลังสัญญาเช่าสิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
suffer(vt) ทรมาน, See also: sufferer n.
suffer from(vt) เป็นโรค

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you suffer much?คุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมาก? The Old Man and the Sea (1958)
Just seems to me that you seem to suffer from what we call "pressure of speech."ก็แค่ผมคิดว่า คุณดูเหมือนจะมีปัญหา จากสิ่งที่เรียกว่า "ความกดดันในการพูด" Clue (1985)
And so, I think no man in a century will suffer as greatly as you will.แต่ข้าคิดว่าไม่มีใครในศตวรรษนี้ ที่จะต้องพบเจอความทรมานอย่างที่เจ้าเจอ! The Princess Bride (1987)
I suffer so much. Please hurry.ฉันทรมานเหลือเกิน ได้โปรดเร่งมือ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I once made the mistake of telling this female lab partner that I couldn't stand to see things suffer like little frogs, that we'd have to dissect.ผมเคยบอกเพื่อนผู้หญิง ร่วมแล็บเดียวกัน... ...ว่าผมทนดูกบถูกผ่าไม่ได้ Punchline (1988)
I'll suffer unrevenged, you're a fool.ฉันจะยอมรับกรรมโดยไม่ได้แก้แค้น ก็แสดงว่าเธอโง่มาก Wuthering Heights (1992)
That poor old dog just suffers hisself all the time.หมาแก่นั่นอยู่ไปก็ทรมานเปล่า ๆ Of Mice and Men (1992)
You've messed with the great and powerful Max... and now must suffer the consequences.แกได้เจอกับเรื่องยุ่งๆซะแล้วและนี่เป็นอำนาจของแม็กซ์... และตอนนี้พวกแกจะได้รับผลกรรม. Hocus Pocus (1993)
You would suffer less. I would defend you."'เจ้าคงทรมานน้อยลง ข้าคงปกป้องเจ้า Wild Reeds (1994)
Who should suffer but myself? It has been my own doing, and I ought to feel it.ใครที่จะต้องทุกข์ทนนอกจากพ่อเอง มันเป็นการกระทำของพ่อเอง พ่อควรจะรู้สึกอย่างนั้น Episode #1.5 (1995)
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล Contact (1997)
I must suffer until his curse destroys me.ผมต้องทุกข์ทรมานจนคำสาปแช่งของเขาทำลายฉัน Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufferA government suffers from civil affairs.
sufferAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
sufferAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
sufferAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
sufferAutomobile sales suffered a setback at the end of the financial year.
sufferCan we find joy in spite of suffering and death?
sufferDeath is preferable to such suffering.
sufferDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
sufferDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
sufferFarmers suffered crop losses from poor weather.
sufferHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.
sufferHe had to contend against physical suffering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผะอืดผะอม(v) feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
ยากลำบาก(v) be troubled by, See also: suffer, become weary, be troublesome, Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก, Example: ชีวิตเขายากลำบากมากขึ้นเพราะมีภาระของลูกน้อยเพิ่มขึ้นอีกคน, Thai Definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจ
เจอดี(v) suffer, See also: encounter, undergo, Example: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี, Thai Definition: ได้รับความเจ็บตัว
ผิดสำแดง(v) take poisonous food, See also: suffer from acute food poisoning, be poisonous to, Example: อาการป่วยอาจเกิดจากการผิดสำแดงจากการกินอาหารทำให้ไข้กำเริบ, Thai Definition: รับประทานอาหารแสลงไข้, ทำให้โรคกำเริบ
ล้มลุกคลุกคลาน(v) struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
ลำเค็ญ(v) suffer severe hardships, See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute, Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, Ant. สุขสบาย, Example: ในวัยเด็กเขาต้องลำเค็ญมาก บางครั้งต้องอดมื้อกินมื้อ
เสวยทุกข์(v) undergo suffering, See also: suffer adversity, Syn. ประสบทุกข์, Ant. เสวยสุข, Example: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง
ห้วงทุกข์(n) sufferings, See also: slough of despond, Syn. กองทุกข์, Example: มนุษย์เรากำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงทุกข์
อดมื้อกินมื้อ(v) go hungry, See also: suffer privation, starve, Syn. อดอยาก, ยากจน, Ant. อิ่มหนำสำราญ, Example: เธอต้องอดมื้อกินมื้อและพบแต่ความอดอยากหิวโหย นับตั้งแต่สามีเธอจากไป
ขัดเบา(v) be unable to urine, See also: suffer from strangury, have suppression of urine, Example: พ่อรู้สึกขัดเบามาตั้งแต่เมื่อวาน, Thai Definition: ถ่ายปัสสาวะไม่ค่อยออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency  FR: gonflé ; enflé
ไฟธาตุไม่ดี[faithāt mai dī] (x) EN: have poor digestion ; suffer indigestion  FR: avoir une indigestion
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (v) EN: suffer ; distress
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
จุก[juk] (v) EN: have colicky pain ; suffer from colic  FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
ขายหน้า[khāinā] (v) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed  FR: perdre la face
ขัดเบา[khatbao] (v) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine
ขาดดุลการค้า[khātdun kānkhā] (v, exp) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket
ขาดทุน[khātthun] (v) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital  FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
เข็ญ[khen] (n) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship  FR: pauvreté [ f ] ; détresse [ f ] ; souffrance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUFFER S AH1 F ER0
SUFFERN S AH1 F ER0 N
SUFFERS S AH1 F ER0 Z
SUFFERER S AH1 F ER0 ER0
SUFFERED S AH1 F ER0 D
SUFFERERS S AH1 F ER0 ER0 Z
SUFFERING S AH1 F ER0 IH0 NG
SUFFERING S AH1 F R IH0 NG
SUFFERINGS S AH1 F ER0 IH0 NG Z
SUFFERINGS S AH1 F R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffer (v) sˈʌfər (s uh1 f @ r)
suffers (v) sˈʌfəz (s uh1 f @ z)
suffered (v) sˈʌfəd (s uh1 f @ d)
sufferer (n) sˈʌfərər (s uh1 f @ r @ r)
sufferers (n) sˈʌfərəz (s uh1 f @ r @ z)
suffering (v) sˈʌfərɪŋ (s uh1 f @ r i ng)
sufferable (j) sˈʌfərəbl (s uh1 f @ r @ b l)
sufferance (n) sˈʌfərəns (s uh1 f @ r @ n s)
sufferings (n) sˈʌfərɪŋz (s uh1 f @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遭到[zāo dào, ㄗㄠ ㄉㄠˋ, ] suffer; meet with (sth unfortunate) #2,741 [Add to Longdo]
遭受[zāo shòu, ㄗㄠ ㄕㄡˋ, ] suffer; sustain (loss, misfortune) #4,653 [Add to Longdo]
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, / ] suffer losses; come to grief; get the worst of it #10,002 [Add to Longdo]
苦难[kǔ nàn, ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ, / ] suffering #10,896 [Add to Longdo]
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, / ] suffer a paralyzing stroke #13,334 [Add to Longdo]
饱受[bǎo shòu, ㄅㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] suffer to the fullest #16,058 [Add to Longdo]
惨遭[cǎn zāo, ㄘㄢˇ ㄗㄠ, / ] suffer #17,325 [Add to Longdo]
苦头[kǔ tou, ㄎㄨˇ ㄊㄡ˙, / ] sufferings #22,078 [Add to Longdo]
蒙受[méng shòu, ㄇㄥˊ ㄕㄡˋ, ] suffer; sustain (a loss) #23,346 [Add to Longdo]
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, / ] suffering; misery; hardship #39,931 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
被る[こうむる, koumuru] TH: รับเคราะห์  EN: suffer

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
被害[ひがい, higai] (n) (suffering) damage; injury; harm; (P) #1,617 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n, vs, adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) #4,916 [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) { Buddh } (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) #5,417 [Add to Longdo]
被災[ひさい, hisai] (n, vs) being a victim of (some disaster); suffering from; (P) #6,503 [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) #12,502 [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n, vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) #14,786 [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) { Buddh } (See 八苦) duhkha (suffering) #14,872 [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m, vi) to suffer; to groan; to be worried; (P) #17,364 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffer \Suf"fer\, v. i.
   1. To feel or undergo pain of body or mind; to bear what is
    inconvenient; as, we suffer from pain, sickness, or
    sorrow; we suffer with anxiety.
    [1913 Webster]
 
       O well for him whose will is strong!
       He suffers, but he will not suffer long. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To undergo punishment; specifically, to undergo the
    penalty of death.
    [1913 Webster]
 
       The father was first condemned to suffer upon a day
       appointed, and the son afterwards the day following.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. To be injured; to sustain loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       Public business suffers by private infirmities.
                          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffer \Suf"fer\, v. t. [imp. & p. p. {Suffered}; p. pr. & vb.
   n. {Suffering}.] [OE. suffren, soffren, OF. sufrir, sofrir,
   F. souffrir, (assumed) LL. sofferire, for L. sufferre; sub
   under + ferre to bear, akin to E. bear. See {Bear} to
   support.]
   1. To feel, or endure, with pain, annoyance, etc.; to submit
    to with distress or grief; to undergo; as, to suffer pain
    of body, or grief of mind.
    [1913 Webster]
 
   2. To endure or undergo without sinking; to support; to
    sustain; to bear up under.
    [1913 Webster]
 
       Our spirit and strength entire,
       Strongly to suffer and support our pains. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To undergo; to be affected by; to sustain; to experience;
    as, most substances suffer a change when long exposed to
    air and moisture; to suffer loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       If your more ponderous and settled project
       May suffer alteration.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To allow; to permit; not to forbid or hinder; to tolerate.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not
       suffer sin upon him.         --Lev. xix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       I suffer them to enter and possess.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To permit; bear; endure; support; sustain; allow; admit;
     tolerate. See {Permit}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffer
   v 1: undergo or be subjected to; "He suffered the penalty";
      "Many saints suffered martyrdom" [syn: {suffer}, {endure}]
      [ant: {enjoy}]
   2: undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a
     fracture in the accident"; "He had an insulin shock after
     eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He
     got his arm broken in the scuffle" [syn: {suffer}, {sustain},
     {have}, {get}]
   3: experience (emotional) pain; "Every time her husband gets
     drunk, she suffers"
   4: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]
   5: get worse; "His grades suffered"
   6: feel pain or be in pain [syn: {suffer}, {hurt}] [ant: {be
     well}]
   7: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
     [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}]
   8: feel unwell or uncomfortable; "She is suffering from the hot
     weather"
   9: be given to; "She suffers from a tendency to talk too much"
   10: undergo or suffer; "meet a violent death"; "suffer a
     terrible fate" [syn: {suffer}, {meet}]
   11: be set at a disadvantage; "This author really suffers in
     translation" [syn: {suffer}, {lose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top