ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endure

EH0 N D Y UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endure-, *endure*
Possible hiragana form: えんづれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endure(vi) คงอยู่, See also: อยู่รอด, รอดมาได้, Syn. last, survive
endure(vi) อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
endure(vt) อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endure(เอนดิว'เออะ) vt., vi. อดทน, ทนทาน, ยืนยง, อดกลั้น, Syn. bear

English-Thai: Nontri Dictionary
endure(vi, vt) ทนทาน, ทน, คงทน, อดทน, ยืนยง, ต้านทาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't published a word in 17 years, and still I have to endure lunatics like you.ฉันไม่ได้เขียนแม้แต่คำเดียวใน 17 ปี แต่ฉันยังต้องทนกับ คนวิกลจริตอย่างนาย Field of Dreams (1989)
God help me endure !ขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยลูกช้างด้วย! The Old Man and the Sea (1999)
For things are made to endure in the Shire passing from one generation to the next.สำหรับสิ่งที่ทำด้วยความล้มเหลว/ในไชร์ ..... ผ่านมาจากหนึ่งยุค/ไปข้างหน้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It is always ready to excuse, to trust, to hope and to endure whatever comes."มันคือการพร้อมที่จะให้อภัย, เชื่อใจ และหวัง... . และยาวนาน A Walk to Remember (2002)
I can no longer endure moments when he looks bored with meฉันไม่สามารถ อดทนได้อีกต่อไป เมื่อเค้าเริ่มเบื่อ ที่จะอยู่กับฉัน Sweet Sex and Love (2003)
He endures blistering winds and scorching desertsหลังจาก เขา ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน Shrek 2 (2004)
... sincetheStoneAge , but I'veonly had to endure two years of servitude.... ยุคหินแต่ผมเพิ่งมาพบวิบากกรรมแค่2ปี The Day After Tomorrow (2004)
But I can't endure the sexyness!แต่ฉันไม่สามารถจะทนกับความรู้สึกแบบนี้ได้! Episode #1.1 (2006)
I won't endure Song-Yang's insults anymore.ข้าจะไม่อดทนกับคำดูถูกของซองหยางอีกแล้ว Episode #1.41 (2006)
Until then, you must endure all the hardships and wait.ถึงตอนนั้น เจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและการรอคอย Episode #1.41 (2006)
Even if Will succeeds, do not ask me to endure the sight of my daughter walking to the gallows.ถึงวิลล์จะทำสำเร็จ อย่าถามพ่อว่า ยอมทนเห็นลูกสาว ตัวเองเดินขึ้นตะแลงแกงรึเปล่า .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You just have to endure for a little while, right?เธอต้องอดทนอีกนะ ใช่ไหม? Bomui walcheu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endureA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
endureAs he couldn't endure, he took to his heels.
endureEven I can't endure it.
endureEven if life is lonely free time, it endures it.
endureHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
endureHe can not endure already.
endureHe can't endure my selfishness any more.
endureHe has endured physical and mental pain.
endureHis works will endure for centuries.
endureI cannot endure being disturbed in my work.
endureI cannot endure you should go.
endureI can't endure that noise a moment longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายทั้งเป็น(v) live with suffering, See also: endure, torture, Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม, Example: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ, Thai Definition: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
อด(v) bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai Definition: กลั้นเอาไว้
ยั่งยืน(v) last, See also: endure, continue, keep on, Syn. จีรังยั่งยืน, ยืนยง, ยืนนาน, Example: ชีวิตคู่ของเขาคงจะยั่งยืนตลอดไป อย่างที่ใครๆ อยากให้เป็น, Thai Definition: คงทนอยู่เป็นเวลานาน
ยืนยง(v) last, See also: endure, maintain, live on, continue, persist, Example: สิ่งใดเล่าที่จะสามารถดำรงความเป็นมนุษยชาติให้ยืนยงคงอยู่ได้นอกจากความเสียสละ, Thai Definition: คงอยู่นาน
มานะ(v) endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. พยายาม, Example: เด็กคนนี้สมองไม่ดี แต่ก็มานะเรียนจนจบ, Thai Definition: พยายามทำแม้จะมีอุปสรรค
อดทน(v) endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai Definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อึด(v) endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
ตากหน้า(v) endure shame, See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy), Syn. แบกหน้า, บากหน้า, Example: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร, Thai Definition: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ตรำ(v) drudge, See also: endure, suffer, undergo, Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ, Example: ฉันตรำงานมาแล้วทั้งวันขอพักก่อนแล้วกัน, Thai Definition: ทำอย่างหนัก, ทำอยู่กลางแจ้ง
ตรากตรำ(v) endure, See also: persist, persevere, struggle, attempt, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, วิริยะ, Example: ชาวนาตรากตรำกับงานหนักจนตัวดำ, Thai Definition: ทนทำอย่างไม่คิดถึงความยากลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[baēk nā] (v, exp) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
กัดฟัน[katfan] (v, exp) EN: endure ; make a determined effort ; be patient  FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[katfan thon] (v, exp) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support
คง[khong] (v) EN: endure ; stand ; last ; maintain
ก้มหน้าทนไป[kom nā thon pai] (v, exp) EN: endure with fortitude ; bear patiently
มานะ[māna] (v) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious  FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
อดกลั้น[otklan] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear  FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[otthon] (v) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate  FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENDURE EH0 N D Y UH1 R
ENDURE IH0 N D UH1 R
ENDURED EH0 N D Y UH1 R D
ENDURED IH0 N D UH1 R D
ENDURES EH0 N D Y UH1 R Z
ENDURES IH0 N D UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endure (v) ˈɪndjˈuəʳr (i1 n d y u@1 r)
endured (v) ˈɪndjˈuəʳd (i1 n d y u@1 d)
endures (v) ˈɪndjˈuəʳz (i1 n d y u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] endure; to boil #5,679 [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] endure; may; can #6,094 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t, vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P) #11,567 [Add to Longdo]
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1, vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience [Add to Longdo]
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b, vt) to put up with; to endure; to bear patiently [Add to Longdo]
堪へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1, vi, vt) (See 堪える) to bear; to stand; to endure; to put up with [Add to Longdo]
堪る;堪まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See 堪らない) to bear (often adds emphasis); to endure [Add to Longdo]
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp, adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp, adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
持ち堪える(P);持堪える(P);持ちこたえる[もちこたえる, mochikotaeru] (v1, vt) to hold out (e.g. against pressure); to withstand; to endure; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1, vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1, vi, vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1, vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endure \En*dure"\, v. i. [imp. & p. p. {Endured}; p. pr. & vb.
   n. {Enduring}.] [F. endurer; pref. en- (L. in) + durer to
   last. See {Dure}, v. i., and cf. {Indurate}.]
   1. To continue in the same state without perishing; to last;
    to remain.
    [1913 Webster]
 
       Their verdure still endure.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He shall hold it [his house] fast, but it shall not
       endure.                --Job viii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. To remain firm, as under trial or suffering; to suffer
    patiently or without yielding; to bear up under adversity;
    to hold out.
    [1913 Webster]
 
       Can thine heart endure, or can thine hands be strong
       in the days that I shall deal with thee? --Ezek.
                          xxii. 14.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endure \En*dure"\, v. t.
   1. To remain firm under; to sustain; to undergo; to support
    without breaking or yielding; as, metals endure a certain
    degree of heat without melting; to endure wind and
    weather.
    [1913 Webster]
 
       Both were of shining steel, and wrought so pure,
       As might the strokes of two such arms endure.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To bear with patience; to suffer without opposition or
    without sinking under the pressure or affliction; to bear
    up under; to put up with; to tolerate.
    [1913 Webster]
 
       I will no longer endure it.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Therefore I endure all things for the elect's sake.
                          --2 Tim. ii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       How can I endure to see the evil that shall come
       unto my people?            --Esther viii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To harden; to toughen; to make hardy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Manly limbs endured with little ease. --Spenser.
 
   Syn: To last; remain; continue; abide; brook; submit to;
     suffer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endure
   v 1: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot
      bear his constant criticism"; "The new secretary had to
      endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to
      tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable
      marriage" [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach},
      {bear}, {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide},
      {suffer}, {put up}]
   2: face and withstand with courage; "She braved the elements"
     [syn: {weather}, {endure}, {brave}, {brave out}]
   3: continue to live through hardship or adversity; "We went
     without water and food for 3 days"; "These superstitions
     survive in the backwaters of America"; "The race car driver
     lived through several very serious accidents"; "how long can
     a person last without food and water?" [syn: {survive},
     {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
     out}]
   4: undergo or be subjected to; "He suffered the penalty"; "Many
     saints suffered martyrdom" [syn: {suffer}, {endure}] [ant:
     {enjoy}]
   5: last and be usable; "This dress wore well for almost ten
     years" [syn: {wear}, {hold out}, {endure}]
   6: persist for a specified period of time; "The bad weather
     lasted for three days" [syn: {last}, {endure}]
   7: continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of
     Elvis endures" [syn: {prevail}, {persist}, {die hard}, {run},
     {endure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top