Search result for

ทนทาน

(58 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนทาน-, *ทนทาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abiding (adj ) ทนทาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนทาน[V] endure, See also: bear, stand, be durable, Syn. ทน, คงทน, Example: แม้กายจะแข็งแรง แต่ใจของคนแต่ละคนก็ไม่ได้ทนทานเท่ากาย, Thai definition: ไม่เสียหายง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทนทานว. มั่นคง, ไม่เสียหายง่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robustทนทาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robustทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pluriresistantทนทานหลายด้าน, ดื้อยาหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is too difficult to bear.- มันอยากที่จะทนทานเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
It helped us create a metal compound so strong that you will be able to withstand virtually anything.มันช่วยให้เราสามารถสร้าง - สารประกอบโลหะที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้นายสามารถทนทาน X-Men Origins: Wolverine (2009)
Roboticsurrogatescombine the durability of machinesหุ่นเซอรโรเกทเป็นการรวมกันของความทนทาน Surrogates (2009)
Because the system is unbelievably robustเพราะระบบมันไม่เชื่อในความทนทาน Sabotage (2010)
Who endured my infidelities far longer than she should have, years of cheating, betrayals almost from the day we were married..."...ผู้ซึ่งทนทานต่อความมักมากของผมเกินกว่าที่เธอควรจะทน หลายปีเหลือเกินกับการนอกใจ ทรยศ หักหลังแทบจะทันทีที่เราแต่งงานกัน" You Gotta Get a Gimmick (2010)
Constant exposure to illness.คือความทนทานต่อการเจ็บป่วย The Substitute (2010)
With all the shield strengthความทนทานของเกราะป้องกันทั้งหมด Intervention (2010)
With that many positions down, entire sections of the ship are vulnerable to attack.ส่วนต่างๆของยานทั้งหมด ไม่อาจทนทานต่อการโจมตี ไม่ใช่ ดร. Trial and Error (2010)
The city was designed to withstand any assault.เมืองได้ถูกออกแบบมาเพื่อ ทนทานต่อการโจมตีรูปแบบต่างๆ The Last Airbender (2010)
Nice, sturdy doll like that, he can't do too much damage to it.ดี ตุ๊กตาคงทนทาน เขาจะได้ไม่สามารถทำลายมันได้ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
They're highly durable X-ray-proof molds built around real, priceless artifacts.มันคือวัตถุโบราณล้ำค่าที่ถูกหลอม หุ้มรอบอย่างทนทาน ผ่านเอ็กซ์-เรย์ On the Fence (2011)
I'm just saying you should find someone a little more durable.ผมแค่บอกว่าคุณน่าจะหาใครที่ทนทานกว่านี้หน่อย Dangerous Liaisons (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนทาน[v.] (thonthān) EN: endure ; bear ; stand ; be durable   FR: résister ; durer
ทนทาน[adj.] (thonthān) EN: durable ; hardwearing ; lasting   FR: résistant ; durable
ทนทานต่อ...[X] (thonthān tø …) FR: résistant à …
ทนทานต่อความร้อน[X] (thonthān tø khwāmrøn) EN: heat resistant   FR: résistant à la chaleur
ทนทานต่อปลวก[X] (thonthān tø plūak ) EN: resistant to termites   
ทนทานต่อสนิม[X] (thonthān tø sanim) EN: rust resistant   FR: résistant à la rouille
ทนทานต่อสารเคมี[X] (thonthān tø sān khēmī) EN: resistant to chemical substances   FR: résistant aux produits chimiques
ทนทานต่อแสง UV = ทนทานต่อแสงยูวี[X] (thonthān tø saēng yūwī) FR: résistant aux rayons ultraviolets ; résistant aux rayons UV
ทนทานไปได้[n. exp.] (thonthān pai dāi) FR: durer ; subsister

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durable[ADJ] ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
harden to[PHRV] ทนทานต่อ
heavy-duty[ADJ] ทนทาน, Syn. durable, tough
long-lived[ADJ] ใช้ได้นาน, See also: ทนทาน, อยู่ได้นาน, Syn. enduring, durable, long-lasting
prevail[VI] ทนทาน, See also: ยืนยง
robust[ADJ] ทนทาน, See also: แข็งแกร่ง, Syn. durable, sturdy
rugged[ADJ] เข้มแข็ง, See also: ทนทาน, Syn. strong, sturdy, tough
strong[ADJ] ทนทาน, See also: อยู่ยงคงกระพัน, Syn. durable, sturdy, well-built
suffer[VI] อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain
suffer[VT] อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
colourfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
heavy-dutyadj. ทนทาน
imperishable(อิมเพอ' ริชชะเบิล) adj. ไม่ตาย, ไม่เสื่อมเสีย, ไม่เสีย, ทนทาน., See also: imperishability, imperishableness imperishably adv., Syn. enduring

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardily(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างทรหด,อย่างทนทาน,อย่างบึกบึน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top