ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toleration

T AA2 L ER0 EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toleration-, *toleration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toleration[N] เสรีภาพในการนับถือศาสนา
toleration[N] ความอดทน, Syn. tolerance, susceptibility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toleration; toleranceความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were asked for toleration.เขาขอให้เราใจกว้าง Gandhi (1982)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันติธรรม[N] toleration, Syn. ความอดกลั้น, ขันติ, Example: ผู้ที่มีขันติธรรมในการดำเนินชีวิตจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี, Thai definition: หลักธรรมที่ว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
ขันติธรรม[n.] (khantītham) EN: toleration ; tolerance   
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERATION    T AA2 L ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toleration    (n) tˌɒlərˈɛɪʃən (t o2 l @ r ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
包容[ほうよう, houyou] (n,vs) implication; toleration; magnanimity; comprehension [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] (n,vs,adj-no) connivance; tacit consent; toleration; (P) [Add to Longdo]
了見;料簡;了簡[りょうけん, ryouken] (n,vs) (1) idea; thought; intention; design; inclination; decision; motive; (2) discretion; (3) forgiveness; toleration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toleration \Tol`er*a"tion\, n. [L. toleratio: cf. OF.
   toleration.]
   1. The act of tolerating; the allowance of that which is not
    wholly approved.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, the allowance of religious opinions and
    modes of worship in a state when contrary to, or different
    from, those of the established church or belief.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, freedom from bigotry and severity in judgment of
    the opinions or belief of others, especially in respect to
    religious matters.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toleration
   n 1: a disposition to tolerate or accept people or situations;
      "all people should practice toleration and live together in
      peace" [syn: {toleration}, {acceptance}, {sufferance}]
   2: official recognition of the right of individuals to hold
     dissenting opinions (especially in religion)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top