Search result for

undergo

(57 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undergo-, *undergo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undergo[VT] ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ), See also: ตรากตรำ, ผ่านประสบการณ, เผชิญกับ, Syn. experience, bear, tolerate, endure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undergo(อันเดอะโก') vt. ประสบ,ผ่าน,ได้รับ,อดทน,อดกลั้น,ทนทุกข์., See also: undergoer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
undergo(vt) ได้รับ,ทน,ประสบ,ผ่าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The patient was undergoing a routine surgery for RTA.คนไข้กำลังไปผ่าตัด เพื่อรักษา RTA Lucky Thirteen (2008)
Is it true, that every human that undergoes this procedure, will have a distinct "ip" address, like a mobile device...จริงหรือเปล่าคะ ที่ว่า Nทุกคนที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีที่อยู่ "ไอพี" เป็นของตัวเอง Nคล้ายๆเครื่องติดตามตัว.. Gamer (2009)
If you want to undergo this, we're gonna have to go about this very delicately.ถ้าคุณต้องการแบบนั้น เราก็จำเป็นต้องทำเแบบละมุนละมอม The Fourth Kind (2009)
When the worldwide blackout occurred earlier today, people were undergoing brain scans at that exact moment.ทั้งโลกเกิดหมดสติพร้อมกัน ในวันนี้ช่วงเช้า, ประชาชนควรไป สแกนสมอง ในเวลานี้. No More Good Days (2009)
Your brain may undergo another change.สมองของคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก Episode #1.3 (2009)
Vice-commissioner Kawase is currently undergoing treatment.ท่านรอง ผอ.คาวาเสะกำลังถูกนำเข้ารักษา ที่ห้องไอซียู Episode #1.7 (2009)
All five of the victims were undergoing radiation treatment at the time of their deaths.เหยื่อทั้งห้ารายเผชิญกับ การรักษาด้วยการให้กัมมันตรังสี ในตอนที่พวกเขาตาย Earthling (2009)
That's not good. Wood undergoes rapid oxidation because it reacts spontaneously to... Okay, guys, seriously, we've talked about this, okay?แบบนี้ไม่ดีแน่ นี่พวกเธอ เราตกลงกันแล้วใช่มั้ย? Football, Feminism and You (2009)
The left arm is undergoing emergency treatment.สถานะของ 00 ล่ะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
None of these ships have been issued orders in the last month which means they're probably back at their bases undergoing repairs.เรือพวกนี้ไม่ได้รับคำสั่งเลย ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ..ก็แปลว่ามันอาจกลับ ไปซ่อมบำรุงที่ฐาน Shanghai (2010)
The South Korean government seems to be undergoing secret movement with the North Koreans.ดูเหมือนรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังเคลื่อนไหว อย่างลับๆกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ Airiseu: Deo mubi (2010)
Seems to have undergone some kind of breakdown - drinking, sexually inappropriate conduct.ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เลิกดื่มเหล้าแล้ว มีความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undergoFather is going to undergo an operation.
undergoHe had to undergo many trials.
undergoHer mother is going to undergo a major operation next week.
undergoHe will have to undergo an operation next week.
undergoJapan has undergone a drastic change as a result of industrialization.
undergoNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
undergoPacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.
undergoThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
undergoThe new engine must undergo all the necessary tests.
undergoThe surgeon me to undergo an operation.
undergoThe surgeon persuaded him to undergo an organ transplant.
undergoThe surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสวยทุกข์[V] undergo suffering, See also: suffer adversity, Syn. ประสบทุกข์, Ant. เสวยสุข, Example: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง
ฝ่า[V] go through, See also: undergo, brave, risk, Example: ลูกเรือต้องฝ่าคลื่นลมในทะเลที่ปั่นป่วน, Thai definition: กล้าผ่าน (เข้าไปหรือออกมา) หรือฝืนอยู่ในที่อันตราย, ทนรับ, ทนสู้, ทวน เช่น ฝ่ากระแสคลื่น
ลำบากลำบน[V] undergo trouble, See also: be inconvenient, have difficulty, Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก, Example: ทำไมการขอเลื่อนตำแหน่งมันช่างลำบากลำบนขนาดนี้, Thai definition: ไม่สะดวกเพราะมีสิ่งขัดขวางทำให้ติดขัด
หมักบ่ม[V] ferment, See also: undergo fermentation, converse by a ferment, Syn. หมัก, บ่ม, Example: ไวน์ที่ดีต้องหมักบ่มในอุณหภูมิที่พอเหมาะ, Thai definition: แช่ไว้, เก็บทิ้งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākkhaēn) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble   FR: être touché par la pauvreté
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity   
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERGO    AH2 N D ER0 G OW1
UNDERGOES    AH1 N D ER0 G OW2 Z
UNDERGONE    AH2 N D ER0 G AO1 N
UNDERGOING    AH2 N D ER0 G OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undergo    (v) (uh2 n d @ g ou1)
undergoes    (v) (uh2 n d @ g ou1 z)
undergone    (v) (uh2 n d @ g o1 n)
undergoing    (v) (uh2 n d @ g ou1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
割礼を受ける[かつれいをうける, katsureiwoukeru] (exp,v1) to undergo circumcision; to be circumcised [Add to Longdo]
櫛風浴雨[しっぷうよくう, shippuuyokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships [Add to Longdo]
櫛風沐雨[しっぷうもくう, shippuumokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships [Add to Longdo]
見舞われる[みまわれる, mimawareru] (v1,vi) to experience; to witness; to undergo; to suffer [Add to Longdo]
更始一新[こうしいっしん, koushiisshin] (n,vs) undergo a complete change; turn over a new leaf [Add to Longdo]
式叉摩那[しきしゃまな, shikishamana] (n) probationary nun (undergoing a two-year probationary period before receiving ordainment) (san [Add to Longdo]
手術を受ける[しゅじゅつをうける, shujutsuwoukeru] (exp,v1) to undergo surgery; to have an operation [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
受洗[じゅせん, jusen] (n,vs) (See 洗礼) being baptized; undergoing baptism [Add to Longdo]
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undergo \Un`der*go"\, v. t. [imp. {Underwent}; p. p. {Undergone}
   (?; 115); p. pr. & vb. n. {Undergoing}.] [AS. underg[=a]n.
   See {Under}, and {Go}.]
   1. To go or move below or under. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To be subjected to; to bear up against; to pass through;
    to endure; to suffer; to sustain; as, to undergo toil and
    fatigue; to undergo pain, grief, or anxiety; to undergothe
    operation of amputation; food in the stomach undergoes the
    process of digestion.
    [1913 Webster]
 
       Certain to undergo like doom.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the bearer of; to possess. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Their virtues else, be they as pure as grace,
       As infinite as man may undergo.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To undertake; to engage in; to hazard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I have moved already
       Some certain of the noblest-minded Romans
       To undergo with me an enterprise.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be subject or amenable to; to underlie. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Claudio undergoes my challenge.    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undergo
   v 1: pass through; "The chemical undergoes a sudden change";
      "The fluid undergoes shear"; "undergo a strange sensation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top