ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undergo

AH2 N D ER0 G OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undergo-, *undergo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undergo(vt) ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ), See also: ตรากตรำ, ผ่านประสบการณ, เผชิญกับ, Syn. experience, bear, tolerate, endure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undergo(อันเดอะโก') vt. ประสบ, ผ่าน, ได้รับ, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์., See also: undergoer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
undergo(vt) ได้รับ, ทน, ประสบ, ผ่าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They undergo psychiatric evaluations, especially those in Security.พวกเขาผ่านการประเมินมาแล้ว, โดยเฉพาะพวกที่ดูแลรักษาความปลอดภัย. Ghost in the Shell (1995)
We will both undergo change, but there is nothing for either of us to lose.เราทั้งคู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง, แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย. Ghost in the Shell (1995)
Nobody can undergo a procedure like this without an anesthetic!ไม่มีใครสามารถผ่าน ขั้นตอนการกระทำแบบนี้ โดยไม่มียาชา! Manhunt (2006)
See, tap water has to undergo much more stringent testing for bacteria.น้ำก๊อกน่ะ ต้องผ่านการทดสอบแบคทีเรียมาอย่างเข้มงวดกว่ามากๆ Numb (2007)
The faster they undergo change the more violent the explosion.ที่มีเร็วกว่าที่เป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลงพวกมัน การระเบิดรุนแรงมากขึ้นไปอีก Crazy Handful of Nothin' (2008)
If you want to undergo this, we're gonna have to go about this very delicately.ถ้าคุณต้องการแบบนั้น เราก็จำเป็นต้องทำเแบบละมุนละมอม The Fourth Kind (2009)
Your brain may undergo another change.สมองของคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก Episode #1.3 (2009)
The three of you will undergo decontamination right away.พวกนาย3คนจะต้องไปทำการขจัดสิ่งปนเปื้อนซะ Cloverdale (2010)
She'll undergo a psych evaluation.เดี๋ยวเขาก็ได้รับการรักษาทางจิต Mirror, Mirror (2011)
My staff has to undergo immediate mandatory testing for tuberculosis?คนของแันต้องเข้ารับการทดสอบ วัณโรค? You Bury Other Things Too (2011)
He's got a list of people willing to undergo a drug experiment.เขามีรายชื่อของคน ที่พร้อมจะทดลองยา Pa Make Loa (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undergoFather is going to undergo an operation.
undergoHe had to undergo many trials.
undergoHer mother is going to undergo a major operation next week.
undergoHe will have to undergo an operation next week.
undergoJapan has undergone a drastic change as a result of industrialization.
undergoNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
undergoPacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.
undergoThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
undergoThe new engine must undergo all the necessary tests.
undergoThe surgeon me to undergo an operation.
undergoThe surgeon persuaded him to undergo an organ transplant.
undergoThe surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสวยทุกข์(v) undergo suffering, See also: suffer adversity, Syn. ประสบทุกข์, Ant. เสวยสุข, Example: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง
ฝ่า(v) go through, See also: undergo, brave, risk, Example: ลูกเรือต้องฝ่าคลื่นลมในทะเลที่ปั่นป่วน, Thai Definition: กล้าผ่าน (เข้าไปหรือออกมา) หรือฝืนอยู่ในที่อันตราย, ทนรับ, ทนสู้, ทวน เช่น ฝ่ากระแสคลื่น
ลำบากลำบน(v) undergo trouble, See also: be inconvenient, have difficulty, Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก, Example: ทำไมการขอเลื่อนตำแหน่งมันช่างลำบากลำบนขนาดนี้, Thai Definition: ไม่สะดวกเพราะมีสิ่งขัดขวางทำให้ติดขัด
หมักบ่ม(v) ferment, See also: undergo fermentation, converse by a ferment, Syn. หมัก, บ่ม, Example: ไวน์ที่ดีต้องหมักบ่มในอุณหภูมิที่พอเหมาะ, Thai Definition: แช่ไว้, เก็บทิ้งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
กร่อน[krǿn] (v) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition  FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
ลำบากลำบน[lambāk lam bon] (v, exp) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty
ลำบากยากแค้น[lambāk yākkhaēn] (v, exp) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble  FR: être touché par la pauvreté
เสวยทุกข์[sawoēi thuk] (v, exp) EN: undergo suffering ; suffer adversity
ถูก[thūk] (v) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERGO AH2 N D ER0 G OW1
UNDERGOES AH1 N D ER0 G OW2 Z
UNDERGONE AH2 N D ER0 G AO1 N
UNDERGOING AH2 N D ER0 G OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undergo (v) ˌʌndəgˈou (uh2 n d @ g ou1)
undergoes (v) ˌʌndəgˈouz (uh2 n d @ g ou1 z)
undergone (v) ˌʌndəgˈɒn (uh2 n d @ g o1 n)
undergoing (v) ˌʌndəgˈouɪŋ (uh2 n d @ g ou1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m, vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) #18,001 [Add to Longdo]
割礼を受ける[かつれいをうける, katsureiwoukeru] (exp, v1) to undergo circumcision; to be circumcised [Add to Longdo]
櫛風浴雨[しっぷうよくう, shippuuyokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships [Add to Longdo]
櫛風沐雨[しっぷうもくう, shippuumokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships [Add to Longdo]
見舞われる[みまわれる, mimawareru] (v1, vi) to experience; to witness; to undergo; to suffer [Add to Longdo]
更始一新[こうしいっしん, koushiisshin] (n, vs) undergo a complete change; turn over a new leaf [Add to Longdo]
式叉摩那[しきしゃまな, shikishamana] (n) probationary nun (undergoing a two-year probationary period before receiving ordainment) (san [Add to Longdo]
手術を受ける[しゅじゅつをうける, shujutsuwoukeru] (exp, v1) to undergo surgery; to have an operation [Add to Longdo]
受洗[じゅせん, jusen] (n, vs) (See 洗礼) being baptized; undergoing baptism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undergo \Un`der*go"\, v. t. [imp. {Underwent}; p. p. {Undergone}
   (?; 115); p. pr. & vb. n. {Undergoing}.] [AS. underg[=a]n.
   See {Under}, and {Go}.]
   1. To go or move below or under. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To be subjected to; to bear up against; to pass through;
    to endure; to suffer; to sustain; as, to undergo toil and
    fatigue; to undergo pain, grief, or anxiety; to undergothe
    operation of amputation; food in the stomach undergoes the
    process of digestion.
    [1913 Webster]
 
       Certain to undergo like doom.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the bearer of; to possess. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Their virtues else, be they as pure as grace,
       As infinite as man may undergo.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To undertake; to engage in; to hazard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I have moved already
       Some certain of the noblest-minded Romans
       To undergo with me an enterprise.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be subject or amenable to; to underlie. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Claudio undergoes my challenge.    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undergo
   v 1: pass through; "The chemical undergoes a sudden change";
      "The fluid undergoes shear"; "undergo a strange sensation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top