Search result for

ขาดทุน

(38 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาดทุน-, *ขาดทุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดทุน[V] lose money, See also: lose, lose one's capital, Ant. กำไร, Example: นักลงทุนขาดทุนจากการเล่นหุ้นไปมาก เนื่องจากช่วงนี้หุ้นตก, Thai definition: ได้น้อยกว่าต้นทุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาดทุนก. ได้น้อยกว่าต้นทุน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficitขาดทุนสะสม [การบัญชี]
Gross lossขาดทุนขั้นต้น [การบัญชี]
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Loss per shareขาดทุนต่อหุ้น [การบัญชี]
Net lossขาดทุนสุทธิ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wouldn't want the trust fund to run out, now, would we?เราคงไม่อยากให้บริษัทขาดทุน ตอนนี้, ใช่มั๊ย? The Dark Knight (2008)
He says that he knows that I've taken some serious hits in the stock market...เขาบอกว่าเขารู้เรื่องที่ฉันขาดทุนไปเยอะในตลาดหุ้น 24: Redemption (2008)
Well, that's your loss, because I'm a great friend.งั้นนายก็ขาดทุนแล้ว เพราะฉันเป็นเพื่อนที่ดี Pineapple Express (2008)
- You cost me two now.นายทำฉันขาดทุนไปสองแล้วตอนนี้ Taken (2008)
And if you're not spending money, you're costing money.แล้วถ้านายไม่อยากจ่ายเงินล่ะก็ ตอนนี้นายทำขาดทุนว่ะ Taken (2008)
I'm at a loss.ผมขาดทุน Mandala (2009)
Everyone listen up!ขาดทุนเป็นขาดทุนCrows Zero II (2009)
Why are we still in the red?ทำไมเรายังขาดทุนอยู่เนี่ย My Fair Lady (2009)
Because if he does Sean's gonna lose a few stores.เพราะว่าถ้าเค้าได้ ชอนจะต้องขาดทุนแน่ๆ The Blind Side (2009)
It's your loss.ขาดทุนไม่รู้ด้วยนะ สมมุติว่าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา... Burlesque (2010)
You know, RinkyDinks loses $8,000 a night.คือร้านนี้ ขาดทุนคืนละ $8,000 Home (2010)
I know a couple casino managers who will jump at the chance to report false losses.ผมรู้จักกับผู้จัดการบ่อนคาสิโน 2-3 คน คนที่จะเข้ามาทำรายงาน ผลขาดทุนอันเป็นเท็จให้ Abiquiu (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital   FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
ขาดทุนตามบัญชี[X] (khātthun tām banchī) EN: book loss   

English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
deficit(เดฟ'ฟิซิท) n. ปริมาณที่ขาด,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน,การขาดดุล,การขาดทุน
lose(ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้), See also: losable adj. losableness n., Syn. fail-A. find
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
marginal(มาร์'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับขอบเขต,เกือบใช้ไม่ได้,เกือบขาดทุน,ร่อแร่,ขายในราคาเกือบขาดทุน., See also: marginality n. marginally adv.
red(เรด) n. สีแดง,สิ่งที่มีสีแดง,ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน,เป็นหนี้) adj. สีแดง,มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด,คอมมิวนิสต์, See also: redly adv. redness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
marginal(adj) ตรงริม,ตรงขอบ,ร่อแร่,เกือบขาดทุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top