ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardship

HH AA1 R D SH IH0 P   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardship-, *hardship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardship[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน, Syn. adversity, difficulty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา Labyrinth (1986)
"Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายขนานับ และความยากแค้นมากมาย Labyrinth (1986)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน Malèna (2000)
Longevity is a big hardship in Continuous Hell"อายุยืนยาวทุกข์ทรมานในนรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)
Thanks. He's grown up in poverty and hardship and his only way out is his skill with the ball.เขาโตมาอย่างแร้นแค้น Goal! The Dream Begins (2005)
I respected the fact that she was coping with the hardship so well.ฉันชื่นชม ที่หล่อนสู่กับความลำบาก โดยไม่ท้อ Voice (2005)
Go through many hardships until you find that path of yours.ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปซะในขณะที่นายยังอายุน้อยนี่แหละ แล้วหาเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับนายเอง Last Order: Final Fantasy VII (2005)
We will love each other no matter what hardships we face.เราจะรักซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหนักหนาแค่ไหน Art of Seduction (2005)
What hardships there may be Do you believe?อะไรร้ายๆมันอาจเกิดขึ้นได้ คุณเชื่อมั๊ย? Art of Seduction (2005)
Until then, you must endure all the hardships and wait.ถึงตอนนั้น เจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและการรอคอย Episode #1.41 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardshipAfter many hardships, he now lives in comparative ease.
hardshipBut for your help I could not have got over the hardship.
hardshipDespite the hardships, they persisted in giving each of their children a college education.
hardshipDuring the war people went through many hardships.
hardshipHe had to go through a lot of hardships.
hardshipHe is really dull to hardship.
hardshipHe'll have many hardships to go through in the future.
hardshipHe made nothing of hardship.
hardshipHe overcame all sorts of hardship and setbacks to succeed in a solo crossing of Antarctica.
hardshipHe put up with the greatest hardship that no one could imagine.
hardshipHe told us he had gone through many hardships.
hardshipHe went through many hardships in his youth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรกรรม[N] hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai definition: การทำให้ลำบาก
เบี้ยกันดาร[N] allowance, See also: hardship supplement, Example: จะมีการปรับเบี้ยกันดารตามพื้นที่ที่ทางการกำหนดไว้ปลายเดือนหน้า, Thai definition: เงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ เนื่องจากการปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กันดารหรือในโรงเรียนที่กันดาร, Notes: (กฎหมาย)
ความลำบาก[N] difficulty, See also: hardship, rigor, vicissitude, Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, Example: ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อความลำบากในชีวิต
ความยากลำบาก[N] difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก
ความทุกข์ยาก[N] hardship, See also: distress, trouble, difficulty, rigor, Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, ความสุข, Example: รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาด้วยการทุ่มเทเงินรับซื้อข้าวของชาวนากว่าพันล้านบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship   FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction   
ตรากตรำ[v.] (trāktram) EN: suffer ; go through ; endure hardship   FR: endurer ; souffrir
อุปสรรค[n.] (uppasak) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship   FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
วิบาก[n.] (wibāk) EN: hardship ; suffering ; misery ; pain ; consequence of one's action ; tribulation   
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red   
ยากลำบาก[adj.] (yāklambāk) EN: hardship   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDSHIP    HH AA1 R D SH IH0 P
HARDSHIPS    HH AA1 R D SH IH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardship    (n) hˈaːdʃɪp (h aa1 d sh i p)
hardships    (n) hˈaːdʃɪps (h aa1 d sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰辛[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, / ] hardships; arduous; difficult, #9,558 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härtefallregelung {f}; Überforderungsklausel {f}hardship provision [Add to Longdo]
Not {f} | Nöte {pl}hardship | hardships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
勤苦[きんく, kinku] (n,vs) toil and hardship [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) [Add to Longdo]
苦心談[くしんだん, kushindan] (n) account of the hardships one has encountered [Add to Longdo]
苦難[くなん, kunan] (n) suffering; distress; hardship; trial; (P) [Add to Longdo]
苦厄[くやく, kuyaku] (n) {Buddh} hardship and misfortune [Add to Longdo]
苦労(P);苦勞(oK)[くろう, kurou] (adj-na,n,vs) troubles; hardships; (P) [Add to Longdo]
苦労し抜く[くろうしぬく, kuroushinuku] (v5k) to go through all sorts of hardships [Add to Longdo]
櫛風浴雨[しっぷうよくう, shippuuyokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardship \Hard"ship\ (h[aum]rd"sh[i^]p), n.
   That which is hard to bear, as toil, privation, injury,
   injustice, etc. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardship
   n 1: a state of misfortune or affliction; "debt-ridden farmers
      struggling with adversity"; "a life of hardship" [syn:
      {adversity}, {hardship}, {hard knocks}]
   2: something hard to endure; "the asperity of northern winters"
     [syn: {asperity}, {grimness}, {hardship}, {rigor}, {rigour},
     {severity}, {severeness}, {rigorousness}, {rigourousness}]
   3: something that causes or entails suffering; "I cannot think
     it a hardship that more indulgence is allowed to men than to
     women"- James Boswell; "the many hardships of frontier life"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top