Search result for

อืด

(51 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อืด-, *อืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อืด[V] distend, See also: swell, Syn. พอง, บวม, Ant. แฟบ, Example: ศพที่ห่อหุ้มด้วยผ้า และมัดไว้อย่างแข็งแรงเริ่มอืดเน่า เพราะตายมาไม่น้อยกว่า 4 วัน
อืด[ADV] slowly, See also: dilatorily, tardily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
อืด[ADJ] slow, See also: dilatory, tardy, sluggish, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รัฐมนตรีกล่าวเสียใจต่ออาการอืดยืดยาดไม่ทันใจของทบวงฯ ในการสนองตอบนโยบายรัฐ
อืด[V] be slow, See also: be dilatory, be tardy, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด[ADV] tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
อืดอาด[ADJ] tardy, See also: slow, sluggish, dilatory, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด[V] be tardy, See also: be dilatory, be slow, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: หลายคนที่เคยขึ้นโรงพักบ่นนักบ่นหนาว่า การบริการอืดอาดล่าช้า ทำให้เสียเวลาเป็นวันๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อืดว. พอง, ขึ้น, เช่น ท้องอืด
อืดเฉื่อยชา, ช้า.
อืดอาดว. เฉื่อยชา, ยืดยาด.
ขึ้น ๑อืดพอง เช่น ศพขึ้น ท้องขึ้น
ฉำแฉะอืดอาดล่าช้า.
เฟ้ออืดขึ้น, พองขึ้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No more dawdlin' now.เลิกอืดอาดได้แล้ว Greatness Achieved (2008)
Yeah, but you're slow.ใช่ แต่นายอืดกว่าแยะเลยว่ะ.. Invictus (2009)
Wouldyoutwo quit horsing around?เธอสองคนมัวแต่อืดอาด ยืดยาดอะไรกัน Albification (2009)
The belly or the stomach?ท้องอืดหรือปวดท้อง? Dogtooth (2009)
The Chicago branch was a little slow out of the gate.สาขาชิคาโกดูจะอืดๆ หน่อย The Coffee Cup (2009)
You may have noticed that we don't like dawdling.เจ้าน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่ชอบพวกอืดอาด Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I don't wanna be one of those married couples... lying in bed, watching television and not talking.ฉันไม่อยากเป็นผัวเมียน่าเบื่อ นอนอืดบนเตียง ดูทีวี ไม่พูดจากัน Sex and the City 2 (2010)
Death foreign devil really Nengaoไอ้สัสฝรั่งนั่นแม่งอืดจิงๆ Ip Man 2 (2010)
He successfully ignited its flatulence and a city burned, William.เขาทำมันท้องอืด แล้วเมืองก็ไฟไหม้ Funk (2010)
Release it up!อย่ามัวอืดอาด! Guadalcanal/Leckie (2010)
You don't need to touch every locker! Come on!อย่าอืดอาด เร็วๆเข้า! The Perfect Storm (2010)
You mean to tell me it was you who was responsible for the baldness, the flatulence, the boils and Arthur's donkey ears?ท่านจะบอกข้าว่า ท่านเป็นผู้ก่อเหตุทั้งหมดหรือ ทั้งเรื่องศีรษะล้าน, ท้องอืด, ฝีและหูเป็นลาของอาเธอร์หรือ? Goblin's Gold (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dawdle[VI] ชักช้าร่ำไร, See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา, Syn. idle, lounge
inert[ADJ] เฉื่อยชา, See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา, Syn. still, unresponsive, lifeless, Ant. energetic
lumpish[ADJ] อืดอาด, See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา
poky[ADJ] ช้ามาก, See also: อืดอาด, ยืดยาด, Syn. poky
poky[ADJ] ช้ามาก, See also: อืดอาด, ยืดยาด, Syn. pokey
clunky[SL] อุ้ยอ้าย, See also: อืดอาด, ชักช้า
ham-handed[SL] งุ่มง่าม, See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว
sternforemost[ADV] อืดอาด, See also: เก้งก้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
flatulent(แฟลท'ทิวเลินทฺ) n. ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,โอ้อวด,ยโส., See also: flatulence,flatulency n., Syn. pompous
gassy(แกส'ซี) adj. เต็มไปด้วยหรือประกอบด้วยแก๊ส,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,, See also: gassiness n.
ileusลำไส้อืด
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
phlegmatic(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic

English-Thai: Nontri Dictionary
dyspeptic(n) คนเป็นโรคธาตุพิการ,คนเป็นโรคท้องอืด,คนเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
indigestible(adj) ย่อยไม่ได้,พะอืดพะอม,จำแนกไม่ได้,แยกไม่ได้
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา,วางเฉย,เฉยชา,อืดอาด
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด

German-Thai: Longdo Dictionary
langsam(adj) ช้า อืดอาด, See also: schnell

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top