ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苦しむ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苦しむ-, *苦しむ*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: ทุกข์ทรมาน English: to suffer
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: โอดครวญ English: to groan
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: กังวล English: to be worried

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My heart aches for the starving children in Africa.アフリカの飢えに苦しむ子供たちの事を思うと胸がいたむ。
Maybe, but I can't catch the drift of even simple situations.たぶんね。でも、ほんのちょっとしたことでも理解に苦しむことがあるのよ。 [F]
I suffer from a stomach-ache.胃痛に苦しむ
We all suffer from it to some degree.我々は皆ある程度それに苦しむ
People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.規則的に戸外で働く人は不眠症で苦しむことはない。
It is man's lot to suffer.苦しむことは人間の定めである。
Suffer from hunger.空腹で苦しむ
I don't know what to make of your actions.君のやることには判断に苦しむよ。 [M]
It requires more courage to suffer than to die.死ぬことより苦しむことの方が勇気を要する。
When we eat too much, we suffer from indigestion.食べ過ぎると、消化不良に苦しむことになる。
Some people in the world suffer from hunger.世界には飢えに苦しむ人々も居る。
To live is to suffer.生きることは苦しむこと。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suffered.[JA] ... "私は苦しむ人間として Taxi Driver (1976)
It's our lot in life.[JA] 苦しむために作られたみたいだ Star Wars: A New Hope (1977)
I n time, the suffering of your people will persuade you to see our point of view.[JA] 民衆が苦しむ姿を見れば 気も変わる Star Wars: The Phantom Menace (1999)
His coming had nothing to do with her agony, nor with its relief.[JA] 苦しむリーザには 夫の顏も—— 目に入らなかった War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Mama, it's awful! I don't want to be tortured![JA] 苦しむのはイヤ 私どうすれぱいいの War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
And second, I can'd feel good about this kidnapping as many people have suffered because of it not just me.[JA] それと、第2 誘拐を許す事は 絶対に出来ないけど だって、私だけじゃなくて たくさんの人が苦しむんだから Manny & Lo (1996)
I was sure I'd be happy with him.[JA] 苦しむだろうけど- Stalker (1979)
and perhaps even lift your curse.[JA] 重病に苦しむあの者たちをいやし, そなたのあざを消す力もあるかもしれぬぞ. Princess Mononoke (1997)
You gonna be in more troubles than you ever dreamed of.[JA] 想像もつかんほど 苦しむ The Intruder (1962)
I was there." Today I say to you we are the people.[JA] ... そこに居た" その通りです 我々は 苦しむ人間として Taxi Driver (1976)
It happened that people had to stop halfway and go back.[JA] 私は ここで苦しむ人達を 何度も見ました Stalker (1979)
Oh, Kirsty, so ripe in your confusion so lucious in your pain.[JA] カースティ とまどい苦しむお前は とても魅力的だ Hellbound: Hellraiser II (1988)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top