ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurt

HH ER1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurt-, *hurt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurt(n) การทำร้าย, See also: การทำอันตราย, การทำลาย, ความปวดร้าว, ความเสียใจ, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, อาการเจ็บปวด
hurt(adj) ซึ่งเจ็บปวด, See also: ที่บาดเจ็บ, ที่เป็นทุกข์
hurt(vi) ทำให้เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, บอบช้ำ
hurt(vi) ทำให้เสียใจ, See also: ทำร้าย จิตใจ, ทำร้ายจิตใจ, ทำอันตราย
hurtle(vt) กระแทก, See also: โยน, พุ่ง
hurt by(vt) น้อยใจ
hurtful(adj) น้อยใจ
hurting(n) ซึ่งทำร้าย, See also: ซึ่งเบียดเบียน
hurtfully(adv) อย่างน้อยใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurt(เฮิร์ท) vt., vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ, ทำให้เจ็บปวด, ทำอันตราย, ทำให้เจ็บใจ, ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ, บาดแผล, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, Syn. injure, wound, harm
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล, เป็นอันตราย, ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious, harmful
hurtle(เฮฮ'เทิล) v., n. (การ) พุ่ง, เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก, เบียดและผลักอุตลุด, กระทบ, ชน., Syn. charge, rush, crash
yoghurt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
hurt(n) ความบาดเจ็บ, อันตราย, บาดแผล
hurt(vi) บาดเจ็บ, เสียหาย, เป็นอันตราย,  ทำอันตราย
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ, ซึ่งเป็นอันตราย
hurtle(n) การทุ่ม, การขว้าง, การโยน, การกระทบ, การชน
hurtle(vi) ทุ่ม, ขว้าง, โยน, กระทบ, ชน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't hurt you.ฉันจะไม่ทำร้ายคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Did you hurt yourself?คุณไม่ทำร้ายตัวเอง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Did you hurt yourself?คุณบาดเจ็บตรงไหนไหม The Great Dictator (1940)
It wouldn't hurt you to take orders from your grasshopp--มันจะไม่เจ็บให้คุณสามารถใช้ คำสั่ง Pinocchio (1940)
Oh, don't hurt him, Jiminy.โอ้ไม่ทำร้ายเขา จิมืนี Pinocchio (1940)
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ Rebecca (1940)
I've made you unhappy. Somehow, I've hurt you.ฉันทําให้คุณไม่มีความสุข ฉันทําคุณเจ็บปวด Rebecca (1940)
He didn't bring it up because he knew it'd hurt his case.เพราะเขารู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกรณีของเขา 12 Angry Men (1957)
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก The Old Man and the Sea (1958)
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurtAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
hurtA casual remark can hurt someone.
hurtAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
hurtAt the end of every day his back was tired and his legs hurt.
hurtA woman was hurt in the accident, and her two daughters were too.
hurtCome on, I didn't mean to hurt you.
hurtCome on, Joe. Just a glass of beer won't hurt.
hurtDid I hurt his feelings?
hurtDid I hurt you?
hurtDid I hurt your feeling? I meant no harm.
hurtDid I hurt your feelings?
hurtDid you get hurt in the football game?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทารุณจิตใจ(v) hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา
รวดร้าว(v) be painful, See also: hurt, Syn. เจ็บปวดรวดร้าว, เจ็บปวด, เจ็บร้าว, Example: เขาคิดถึงความเจ็บปวดตอนซุงทับเท้า มันรวดร้าวจนไม่อยากทำงานนี้อีกต่อไป, Thai Definition: เจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่ว, รู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจ
กระทบกระเทือนใจ(v) hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, Example: ปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อเด็ก, Thai Definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
กระทบใจ(v) hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้เศร้าโศกจนกระทบใจคนทั้งเมือง, Thai Definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
ความเจ็บช้ำ(n) hurt, See also: pan, distress, pang, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: เด็กสาววัยย่างสิบหกผู้นี้มีชะตาชีวิตที่อาภัพผ่านความเจ็บช้ำและความเลวร้ายมามาก
เสียดแทง(v) hurt, See also: aggrieve, Syn. ทิ่มแทง, Example: เธอยังจำสายตาหม่นเศร้าของยายเฒ่าได้ มันเสียดแทงจนจำต้องหลบตาและเดินจาก, Thai Definition: สะเทือนความรู้สึก
โถม(v) rush, See also: hurtle, pounce on, swoop down, Syn. พุ่ง, Example: คลื่นลูกใหญ่ยังคงโถมเข้าใส่เป็นระยะๆ, Thai Definition: โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, รวมกำลังพุ่งเข้าใส่
เจ็บ(v) hurt, See also: be distressed in mind, suffer from mental pain, Syn. เจ็บปวด, เจ็บใจ, เจ็บร้าว, Example: ความโหดร้ายที่เขากระทำกับผม ทำให้ผมเจ็บมานานหลายปี, Thai Definition: รู้สึกเจ็บทางใจ หรือรู้สึกผิดหวังเสียใจ
เจ็บ(v) be pained, See also: hurt, ache, be sore, feel painful, Syn. ปวด, Example: พยาบาลกดท้องเพื่อดูว่าเราเจ็บหรือไม่, Thai Definition: รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีหรือเป็นแผลเป็นต้น
เจ็บตัว(v) hurt oneself, See also: get hurt, Example: ถ้าเต้นแอโรบิคเกินกำลังอาจต้องเจ็บตัวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
บาดใจ[bātjai] (v) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend  FR: offenser ; froisser
บาดเจ็บ[bātjep] (adj) EN: wounded ; injured ; hurt  FR: blessé ; amoché (fam.)
บอบช้ำ[bøpcham] (v) EN: wound ; injure ; hurt  FR: blesser
ช้ำ[cham] (v) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt  FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำใจ[chamjai] (v) EN: be hurt
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เจ็บปวด[jeppūat] (adj) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore  FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[jeppūat rūat-rāo] (v, exp) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt  FR: être angoissé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HURT HH ER1 T
HURTS HH ER1 T S
HURTT HH ER1 T
HURTA HH ER1 T AH0
HURTLE HH ER1 T AH0 L
HURTIG HH ER1 T IH0 G
HURTEAU HH ER0 T OW1
HURTFUL HH ER1 T F AH0 L
HURTADO HH ER0 T AA1 D OW0
HURTING HH ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurt (v) hˈɜːʳt (h @@1 t)
hurts (v) hˈɜːʳts (h @@1 t s)
hurtle (v) hˈɜːʳtl (h @@1 t l)
hurtful (j) hˈɜːʳtfəl (h @@1 t f @ l)
hurting (v) hˈɜːʳtɪŋ (h @@1 t i ng)
hurtled (v) hˈɜːʳtld (h @@1 t l d)
hurtles (v) hˈɜːʳtlz (h @@1 t l z)
hurtling (v) hˈɜːʳtlɪŋ (h @@1 t l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使受伤[shǐ shòu shāng, ㄕˇ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 使 / 使] hurt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hurtig { adj }spry [Add to Longdo]
hurtig { adv }spryly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n, vs) injury (to animate object); hurt; (P) #6,387 [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp, v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ヒリつく;ひりつく[hiri tsuku ; hiritsuku] (v5k, vi) (See ひりひり) to hurt; to smart; to sting [Add to Longdo]
フローズンヨーグルト;フローズン・ヨーグルト[furo-zunyo-guruto ; furo-zun . yo-guruto] (n) frozen yogurt; frozen yoghurt; frozen yogourt [Add to Longdo]
プレーンヨーグルト[pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s, vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s, vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp, vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone [Add to Longdo]
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp, v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurt \Hurt\, n. (Mach.)
   (a) A band on a trip-hammer helve, bearing the trunnions.
   (b) A husk. See {Husk}, 2.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurt \Hurt\, v. t. [imp. & p. p. {Hurt}; p. pr. & vb. n.
   {Hurting}.] [OE. hurten, hirten, horten, herten; prob. fr.
   OF. hurter, heurter, to knock, thrust, strike, F. heurter;
   cf. W. hyrddu to push, drive, assault, hwrdd a stroke, blow,
   push; also, a ram, the orig. sense of the verb thus perhaps
   being, to butt as a ram; cf. D. horten to push, strike, MHG.
   hurten, both prob. fr. Old French.]
   1. To cause physical pain to; to do bodily harm to; to wound
    or bruise painfully.
    [1913 Webster]
 
       The hurt lion groans within his den. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To impar the value, usefulness, beauty, or pleasure of; to
    damage; to injure; to harm.
    [1913 Webster]
 
       Virtue may be assailed, but never hurt. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To wound the feelings of; to cause mental pain to; to
    offend in honor or self-respect; to annoy; to grieve. "I
    am angry and hurt." --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurt
   adj 1: suffering from physical injury especially that suffered
       in battle; "nursing his wounded arm"; "ambulances...for
       the hurt men and women" [syn: {hurt}, {wounded}]
   2: damaged inanimate objects or their value [syn: {hurt},
     {weakened}]
   n 1: any physical damage to the body caused by violence or
      accident or fracture etc. [syn: {injury}, {hurt}, {harm},
      {trauma}]
   2: psychological suffering; "the death of his wife caused him
     great distress" [syn: {distress}, {hurt}, {suffering}]
   3: feelings of mental or physical pain [syn: {suffering},
     {hurt}]
   4: a damage or loss [syn: {detriment}, {hurt}]
   5: the act of damaging something or someone [syn: {damage},
     {harm}, {hurt}, {scathe}]
   v 1: be the source of pain [syn: {ache}, {smart}, {hurt}]
   2: give trouble or pain to; "This exercise will hurt your back"
   3: cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to
     see my children not being taught well in school" [syn:
     {pain}, {anguish}, {hurt}]
   4: cause damage or affect negatively; "Our business was hurt by
     the new competition" [syn: {hurt}, {injure}]
   5: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
     me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
     [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend}, {spite}]
   6: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
     [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}]
   7: feel pain or be in pain [syn: {suffer}, {hurt}] [ant: {be
     well}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top