Search result for

hurt

(96 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurt-, *hurt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurt[N] การทำร้าย, See also: การทำอันตราย, การทำลาย, ความปวดร้าว, ความเสียใจ, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, อาการเจ็บปวด
hurt[ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ที่บาดเจ็บ, ที่เป็นทุกข์
hurt[VI] ทำให้เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, บอบช้ำ
hurt[VI] ทำให้เสียใจ, See also: ทำร้าย (จิตใจ), ทำร้ายจิตใจ, ทำอันตราย
hurtle[VT] กระแทก, See also: โยน, พุ่ง
hurt by[VT] น้อยใจ
hurtful[ADJ] น้อยใจ
hurting[N] ซึ่งทำร้าย, See also: ซึ่งเบียดเบียน
hurtfully[ADV] อย่างน้อยใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล,เป็นอันตราย,ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious,harmful,
hurtle(เฮฮ'เทิล) v.,n. (การ) พุ่ง,เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน., Syn. charge,rush,crash
yoghurt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
hurt(n) ความบาดเจ็บ,อันตราย,บาดแผล
hurt(vi) บาดเจ็บ,เสียหาย,เป็นอันตราย, ทำอันตราย
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย
hurtle(n) การทุ่ม,การขว้าง,การโยน,การกระทบ,การชน
hurtle(vi) ทุ่ม,ขว้าง,โยน,กระทบ,ชน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would anyone want to hurt, uh, mr. Perfect Nate Archibald?ทำไมใครๆก็จะอยากทำร้าย มิสเตอร์ เพอร์เฟคท์ เนท อาร์ชิบอลด์ นะ? New Haven Can Wait (2008)
She doesn't deserve that, but instead of hurting blair,เธอไม่ควรจะโดนแบบนั้น แต่แทนที่จะทำร้ายแบลร์ Pret-a-Poor-J (2008)
Not caring about who you hurt. Dad,ไม่ใส่ใจว่าลูกจะทำให้เจ็บปวด, พ่อ There Might be Blood (2008)
Electricity hurts.ไม่ นี่คือกระแสไฟฟ้า Committed (2008)
Stop! Don't hurt her! I'm the one that lied!ไม่. Committed (2008)
You hurt me!หยุดนะ! Committed (2008)
Lies don't hurt you!อย่าทำร้ายเธอ! Committed (2008)
Lies hurt the ones you love!ฉันต่างหากที่โกหก ช็อตฉันสิ! Committed (2008)
She could be hurt or dying or worse.คลาร์ก, ญาติฉัน, เพื่อนรักนาย, หายตัวไป. Committed (2008)
just don't hurt him again!- โอเค, โอเค, ขอถอนคำพูด, และ Committed (2008)
They're in my head, and I want to hurt you.มันเข้ามาในหัวผม มันทำให้ชั้นอยากทำร้ายเธอ Dead Space: Downfall (2008)
We need her to tell us when it hurts.เราต้องการให้เธอบอกเราตอนเธอเจ็บ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurtHowever, he was hurt when she quickly disposed of the present.
hurtThe kid got hurt.
hurtYou must not stay up late, or you will hurt your health.
hurt"Does your back hurt?" "No, not really" "Oh, that's something then, isn't it?"
hurtI may have hurt his feelings.
hurtI hurt her feelings on purpose.
hurtHe hurt his knee when he fell.
hurtShe kneed me again, not even caring that she was hurt.
hurtTom hurt his left knee during practice, so John had to play the game in his place.
hurtI got my left arm hurt in the accident.
hurtMy leg got hurt, so I could not walk.
hurtHe got hurt in the accident at work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทารุณจิตใจ[V] hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา
รวดร้าว[V] be painful, See also: hurt, Syn. เจ็บปวดรวดร้าว, เจ็บปวด, เจ็บร้าว, Example: เขาคิดถึงความเจ็บปวดตอนซุงทับเท้า มันรวดร้าวจนไม่อยากทำงานนี้อีกต่อไป, Thai definition: เจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่ว, รู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจ
กระทบกระเทือนใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, Example: ปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อเด็ก, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
กระทบใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้เศร้าโศกจนกระทบใจคนทั้งเมือง, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
ความเจ็บช้ำ[N] hurt, See also: pan, distress, pang, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: เด็กสาววัยย่างสิบหกผู้นี้มีชะตาชีวิตที่อาภัพผ่านความเจ็บช้ำและความเลวร้ายมามาก
เสียดแทง[V] hurt, See also: aggrieve, Syn. ทิ่มแทง, Example: เธอยังจำสายตาหม่นเศร้าของยายเฒ่าได้ มันเสียดแทงจนจำต้องหลบตาและเดินจาก, Thai definition: สะเทือนความรู้สึก
โถม[V] rush, See also: hurtle, pounce on, swoop down, Syn. พุ่ง, Example: คลื่นลูกใหญ่ยังคงโถมเข้าใส่เป็นระยะๆ, Thai definition: โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, รวมกำลังพุ่งเข้าใส่
เจ็บ[V] hurt, See also: be distressed in mind, suffer from mental pain, Syn. เจ็บปวด, เจ็บใจ, เจ็บร้าว, Example: ความโหดร้ายที่เขากระทำกับผม ทำให้ผมเจ็บมานานหลายปี, Thai definition: รู้สึกเจ็บทางใจ หรือรู้สึกผิดหวังเสียใจ
เจ็บ[V] be pained, See also: hurt, ache, be sore, feel painful, Syn. ปวด, Example: พยาบาลกดท้องเพื่อดูว่าเราเจ็บหรือไม่, Thai definition: รู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีหรือเป็นแผลเป็นต้น
เจ็บตัว[V] hurt oneself, See also: get hurt, Example: ถ้าเต้นแอโรบิคเกินกำลังอาจต้องเจ็บตัวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt   FR: blessé ; amoché (fam.)
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt   FR: blesser
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำใจ[v.] (chamjai) EN: be hurt   
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt   FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé

CMU English Pronouncing Dictionary
HURT    HH ER1 T
HURTS    HH ER1 T S
HURTT    HH ER1 T
HURTA    HH ER1 T AH0
HURTLE    HH ER1 T AH0 L
HURTIG    HH ER1 T IH0 G
HURTEAU    HH ER0 T OW1
HURTFUL    HH ER1 T F AH0 L
HURTADO    HH ER0 T AA1 D OW0
HURTING    HH ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurt    (v) (h @@1 t)
hurts    (v) (h @@1 t s)
hurtle    (v) (h @@1 t l)
hurtful    (j) (h @@1 t f @ l)
hurting    (v) (h @@1 t i ng)
hurtled    (v) (h @@1 t l d)
hurtles    (v) (h @@1 t l z)
hurtling    (v) (h @@1 t l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hurtig {adj}spry [Add to Longdo]
hurtig {adv}spryly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ヒリつく;ひりつく[, hiri tsuku ; hiritsuku] (v5k,vi) (See ひりひり) to hurt; to smart; to sting [Add to Longdo]
フローズンヨーグルト;フローズン・ヨーグルト[, furo-zunyo-guruto ; furo-zun . yo-guruto] (n) frozen yogurt; frozen yoghurt; frozen yogourt [Add to Longdo]
プレーンヨーグルト[, pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P) [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp,vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone [Add to Longdo]
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings [Add to Longdo]
気に障る;気にさわる;気に触る(iK)[きにさわる, kinisawaru] (exp,v5r) to hurt one's feelings; to rub someone the wrong way [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使受伤[shǐ shòu shāng, ㄕˇ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 使 / 使] hurt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurt \Hurt\, n. (Mach.)
   (a) A band on a trip-hammer helve, bearing the trunnions.
   (b) A husk. See {Husk}, 2.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurt \Hurt\, v. t. [imp. & p. p. {Hurt}; p. pr. & vb. n.
   {Hurting}.] [OE. hurten, hirten, horten, herten; prob. fr.
   OF. hurter, heurter, to knock, thrust, strike, F. heurter;
   cf. W. hyrddu to push, drive, assault, hwrdd a stroke, blow,
   push; also, a ram, the orig. sense of the verb thus perhaps
   being, to butt as a ram; cf. D. horten to push, strike, MHG.
   hurten, both prob. fr. Old French.]
   1. To cause physical pain to; to do bodily harm to; to wound
    or bruise painfully.
    [1913 Webster]
 
       The hurt lion groans within his den. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To impar the value, usefulness, beauty, or pleasure of; to
    damage; to injure; to harm.
    [1913 Webster]
 
       Virtue may be assailed, but never hurt. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To wound the feelings of; to cause mental pain to; to
    offend in honor or self-respect; to annoy; to grieve. "I
    am angry and hurt." --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurt
   adj 1: suffering from physical injury especially that suffered
       in battle; "nursing his wounded arm"; "ambulances...for
       the hurt men and women" [syn: {hurt}, {wounded}]
   2: damaged inanimate objects or their value [syn: {hurt},
     {weakened}]
   n 1: any physical damage to the body caused by violence or
      accident or fracture etc. [syn: {injury}, {hurt}, {harm},
      {trauma}]
   2: psychological suffering; "the death of his wife caused him
     great distress" [syn: {distress}, {hurt}, {suffering}]
   3: feelings of mental or physical pain [syn: {suffering},
     {hurt}]
   4: a damage or loss [syn: {detriment}, {hurt}]
   5: the act of damaging something or someone [syn: {damage},
     {harm}, {hurt}, {scathe}]
   v 1: be the source of pain [syn: {ache}, {smart}, {hurt}]
   2: give trouble or pain to; "This exercise will hurt your back"
   3: cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to
     see my children not being taught well in school" [syn:
     {pain}, {anguish}, {hurt}]
   4: cause damage or affect negatively; "Our business was hurt by
     the new competition" [syn: {hurt}, {injure}]
   5: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
     me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
     [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend}, {spite}]
   6: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
     [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}]
   7: feel pain or be in pain [syn: {suffer}, {hurt}] [ant: {be
     well}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top